Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia nowożytna Polski-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-HNP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna Polski-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

HI1 _W05

AZD1_W09

HI1 _U1

AZD1_U07

HI1 _K01

HI1 _K03

AZD1_K05


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student powinien umieć;

1/ wyjaśnić istotę pojęć dotyczących najistotniejszych instytucji funkcjonujących w Polsce nowożytnej oraz procesów wówczas zachodzących;

2/ opisać i wyjaśnić najważniejsze fakty z dziejów I RP.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1/ uzasadnić znaczenie faktów z okresu staropolskiego uznawanych przez siebie za najistotniejsze (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) przez wskazać ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym dotyczącym dziejów ojczystych i powszechnych;

2/ poddawać krytyce obiegowe stereotypy dotyczące historii dawnej Polski, ale zakwestionowane przez współczesną historiografię.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość odpowiedzialności z zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznego I Rzeczypospolitej.

Opis ECTS:

Aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

uczestnictwo w wykładzie sem. zimowy 30

uczestnictwo w wykładzie sem. letni 30

Przygotowanie i prezentacja tez z wybranych lektur

(semestr zimowy) 30

Przygotowanie się do egzaminu

(semestr letni) 30

Suma godzin semestr zimowy

Suma godzin semestr letni 30

Liczba ECTS (semestr zimowy) 2

Liczba ECTS (semestr letni) 2

Metody i kryteria oceniania:

I SEMESTR:

Dla zaliczenia semestru zimowego obowiązkowa jest obecność na wykładach - dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach. Ponadto student powinien przeczytać 2 uzgodnione z wykładowcą monografie historyczne z epoki oraz na piśmie przedstawić ich tezy. Ocena z nich będzie oceną semestralną oraz będzie stanowić 1/3 oceny końcowej.

II SEMESTR

Do zaliczenia semestru letniego niezbędna jest obecność na zajęciach, jak w semestrze zimowym.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Na ocenę końcową składa się w 1/3 ocena z pracy pisemnej na zaliczenie semestru zimowego i w 2/3 z oceny egzaminu ustnego

Ocenę 5 (bdb.) uzyska student, który po 1. potrafi zaprezentować istotne tezy monografii i wskazać ich znaczenie w znanych sobie syntezach; po 2, potrafi bezbłędnie scharakteryzować i wyjaśnić oraz samodzielnie ocenić określone przez egzaminatora procesy bądź wydarzenia z dziejów I RP;

Ocenę 4 (db.) otrzyma student, który poprawnie zaprezentuje tezy monografii oraz scharakteryzuje i wyjaśni określone wydarzenia i procesy;

Ocenę 3 (dst.) otrzyma student, który będzie w stanie będzie w stanie scharakteryzować i zinterpretować tylko niektóre z wydarzeń dziejowych epoki

2 (ndst..) otrzyma student, który nie potrafi prawidłowo zaprezentować tez wybranej monografii oraz nie zna podstawowej faktografii z dziejów I RP

Egzamin ustny + lektura

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Wymagania wstępne:

KOD: 65q20o4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii Polski w okresie nowożytnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii Polski w okresie nowożytnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi wydarzeniami okresu staropolskiego i ich interpretacjami zgodnie z najnowszym stanem badań

Wymagania wstępne: Znajomość historii Polski w czasach nowożytnych w zakresie programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Charakterystyka syntez oraz wyników najnowszych badań. szczegółowych

Uwarunkowania ustrojowo-polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu nowożytnego w Polsce

Sytuacja międzynarodowa w czasach ostatnich Jagiellonów

Parlamentaryzm i ruch egzekucyjny

Stosunki wyznaniowe w dobie reformacji

Unia lubelska

Pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje dla ustroju I Rzeczypospolitej

Dynamika życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego w Rzeczypospolitej schyłku XVI i I. poł. XVII w.

Stosunki z państwami ościennymi w tym czasie

Wojny połowy XVII w. i ich konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia staropolskiego państwa i społeczeństwa

Czasy panowania królów „rodaków”

Wielka wojna północna i jej skutki dla kraju

Czasy saskie w polityce, gospodarce, kulturze

Okres stanisławowski – reformy, rozbiory.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Augustyniak U., Historia Polski. 1572-1795, W. 2008; Backvis C., Szkice z dziejów kultury staropolskiej, W. 1975;Bogucka M., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w., W. 2008; Boguska M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, W. 1973; Ekes J., Złota demokracja, Kraków 2010; Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne-elektorzy-elekcje. 1573-1674, Pułtusk 2003; Historia Sejmu Polskiego, t. I, W.1984;Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, W. 2006; Grześkowiak-Krwawicz A., Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIIIw., Gdańsk 2006; Kołodziej R., "Ostatni wolności naszej klejnot" Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; Konopczyński W., Dzieje polski nowożytnej, W.1986 i wyd. następne; Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, W. 1986; Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; Milewski D.,Mołdawia między Polską a Turcją, O. 2014; Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, W. 2006; Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, W. 2001; Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988; Tazbir J., Państwo bez stosów, Warszawa 1967;Topolski J., Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań 2015; Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów Sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014; Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, W. 1991; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, W. 1964

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)