Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NPH-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W05, AZD1_W07, AZD1_U05, AZD1_K06

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z przedmiotem wybranych nauk pomocniczych historii. Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia heraldyki, falerystyki, ikonografii, archeologii prawnej, kostiumologii i numizmatyki. Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy o źródłach historycznych, które są przedmiotem badań tych nauk.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Podstawowe pojęcia heraldyki i budowa herbu.

2. Polskie herby szlacheckie.

3. Polski herb państwowy i herby ziemskie.

4. Heraldyka kościelna.

5. Podstawowe pojęcia falerystyki.

6. Polskie ordery i odznaczenia.

7. Ikonografia historyczna.

8. Przedmiot badań archeologii prawnej.

9. Ceremoniał koronacyjny i pogrzebowy królów polskich.

10. Podstawowe pojęcia numizmatyki.

11. Systemy pieniężne na ziemiach polskich.

12. Kostiumologia jako nauka pomocnicza historii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, wyd. 4, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.

Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1-2, Warszawa 2007.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Warszawa 1994.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.

Weiss A., Wybrane zagadnienia heraldyki kościelnej, „Roczniki Teologiczne” 38-39 (1991-1992), z. 4, s. 5-19.

Lileyko J., Regalia polskie, Warszawa 1987.

Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989.

Sieradzka A., Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

Piech Z., Czy ikonografia historyczna powinna być nauką historii? w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995.

Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981.

Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki wieków średnich, Warszawa 1964.

Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2011.

Szwagrzyk A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W05 Student posiada podstawową wiedze o naukach pomocniczych historii

AZD1_W07 Student posiada na poziomie operacyjnym wiedze o warsztacie naukowym historyka. Posiada podstawową wiedze z zakresu metodologii historii

AZD1_U05 Student potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury

właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

AZD1_K06 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i

globalnym

Student posiada wiedzę w zakresie:

1. przedmiotu badań heraldyki, falerystyki, ikonografii historycznej, archeologii prawnej, numizmatyki, kostiumologii

2. znaczenia nauk pomocniczych historii w warsztacie archiwisty

3. analizy źródeł ikonograficznych

4. znaczenia społeczno-prawnego herbów i ich budowy

5. specjalistycznej terminologii z zakresu nauk pomocniczych historii

ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

zaznajomienie się z literaturą obowiązkową -30 godz.

przygotowanie do zajęć -20 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z przedmiotem wybranych nauk pomocniczych historii. Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia heraldyki, falerystyki, ikonografii, archeologii prawnej, kostiumologii i numizmatyki. Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy o źródłach historycznych, które są przedmiotem badań tych nauk.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Podstawowe pojęcia heraldyki i budowa herbu.

2. Polskie herby szlacheckie.

3. Polski herb państwowy i herby ziemskie.

4. Heraldyka kościelna.

5. Podstawowe pojęcia falerystyki.

6. Polskie ordery i odznaczenia.

7. Ikonografia historyczna.

8. Przedmiot badań archeologii prawnej.

9. Ceremoniał koronacyjny i pogrzebowy królów polskich.

10. Podstawowe pojęcia numizmatyki.

11. Systemy pieniężne na ziemiach polskich.

12. Kostiumologia jako nauka pomocnicza historii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, wyd. 4, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.

Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1-2, Warszawa 2007.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Warszawa 1994.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.

Weiss A., Wybrane zagadnienia heraldyki kościelnej, „Roczniki Teologiczne” 38-39 (1991-1992), z. 4, s. 5-19.

Lileyko J., Regalia polskie, Warszawa 1987.

Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989.

Sieradzka A., Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

Piech Z., Czy ikonografia historyczna powinna być nauką historii? w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995.

Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981.

Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki wieków średnich, Warszawa 1964.

Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2011.

Szwagrzyk A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza historyczna z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z przedmiotem wybranych nauk pomocniczych historii. Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia heraldyki, falerystyki, ikonografii, archeologii prawnej, kostiumologii i numizmatyki. Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy o źródłach historycznych, które są przedmiotem badań tych nauk.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Podstawowe pojęcia heraldyki i budowa herbu.

2. Polskie herby szlacheckie.

3. Polski herb państwowy i herby ziemskie.

4. Heraldyka kościelna.

5. Podstawowe pojęcia falerystyki.

6. Polskie ordery i odznaczenia.

7. Ikonografia historyczna.

8. Przedmiot badań archeologii prawnej.

9. Ceremoniał koronacyjny i pogrzebowy królów polskich.

10. Podstawowe pojęcia numizmatyki.

11. Systemy pieniężne na ziemiach polskich.

12. Kostiumologia jako nauka pomocnicza historii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, wyd. 4, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.

Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1-2, Warszawa 2007.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Warszawa 1994.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.

Weiss A., Wybrane zagadnienia heraldyki kościelnej, „Roczniki Teologiczne” 38-39 (1991-1992), z. 4, s. 5-19.

Lileyko J., Regalia polskie, Warszawa 1987.

Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989.

Sieradzka A., Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

Piech Z., Czy ikonografia historyczna powinna być nauką historii? w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995.

Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981.

Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki wieków średnich, Warszawa 1964.

Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2011.

Szwagrzyk A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza historyczna z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z przedmiotem wybranych nauk pomocniczych historii. Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia heraldyki, falerystyki, ikonografii, archeologii prawnej, kostiumologii i numizmatyki. Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy o źródłach historycznych, które są przedmiotem badań tych nauk.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następującą tematykę:

1. Podstawowe pojęcia heraldyki i budowa herbu.

2. Polskie herby szlacheckie.

3. Polski herb państwowy i herby ziemskie.

4. Heraldyka kościelna.

5. Podstawowe pojęcia falerystyki.

6. Polskie ordery i odznaczenia.

7. Ikonografia historyczna.

8. Przedmiot badań archeologii prawnej.

9. Ceremoniał koronacyjny i pogrzebowy królów polskich.

10. Podstawowe pojęcia numizmatyki.

11. Systemy pieniężne na ziemiach polskich.

12. Kostiumologia jako nauka pomocnicza historii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, wyd. 4, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.

Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1-2, Warszawa 2007.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Warszawa 1994.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.

Weiss A., Wybrane zagadnienia heraldyki kościelnej, „Roczniki Teologiczne” 38-39 (1991-1992), z. 4, s. 5-19.

Lileyko J., Regalia polskie, Warszawa 1987.

Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989.

Sieradzka A., Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

Piech Z., Czy ikonografia historyczna powinna być nauką historii? w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995.

Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981.

Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki wieków średnich, Warszawa 1964.

Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2011.

Szwagrzyk A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)