Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie powstania narodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PPN
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polskie powstania narodowe
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbole efektów kształcenia

HI2_W03

HI2_W04

HI2_W06

Wymagania wstępne:

Studenci 2. roku II stopnia historii

Skrócony opis:

Omówienie trzech wielkich powstań narodowych pod kątem ich genezy, szans na powodzenie, przyczyn upadku i roli jaką odegrały w polskiej drodze do niepodległości

Pełny opis:

Trzy wielkie polskie powstania narodowe posiadają liczne elementy wspólne, podobnie jak cechy specyficzne. Wszystkie budowały etos walki zbrojnej o niepodległość i wpisywały się w ten etos. Wszystkie zakończyły się klęskami. Wart przeanalizować jakie były ich szanse, co zadecydowało o wybuchu powstań, dlaczego upadły, jaką rolę odegrały w formowaniu nowoczesnego narodu polskiego. Czy możliwa była droga do niepodległości bez powstań. czy były koniecznym jej elementem w geopolitycznej sytuacji narodu w XIX stuleciu

Literatura:

Literatura podstawowa

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W.,Trzy powstania narodowe, Warszawa 2000

Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W .Zajewski, Warszawa 1990

Powstanie Styczniowe 1863-1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990

Powstanie kościuszkowskie: z dziejów polityczno-społecznych, red. J. Wojtasik, Warszawa 1997

Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 2009

Zajewski W., Powstanie listopadowe, Warszawa 2012

Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1994

Mikuła W., Polska sztuka wojenna w powstaniu kościuszkowskim, t.1-2, 2004

Leśniewski S., Powstanie listopadowe 1830-1831 -utracone zwycięstwo ?, Kraków 2023

Kulecka A., Powstanie styczniowe 1863-186. Czas walki, marzeń o wolności i niespełnionych nadziei, Warszawa 2023

Bartoszewicz K., Dzieje insurekcji kościuszkowskiej, 2021

Sokołowski A., Dzieje powstania listopadowego, 2021

Sokołowski A., Dzieje powstania styczniowego, 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski

EK 2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii

Umiejętności

EK 3 Posiada umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

EK 4 Posiada umiejętnosci formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosci prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład .

Kryteria oceniania -dotyczą trzech wielkich polskich powstań narodowych

EK 1 Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (na bdb)

Student ma wystarczającą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (na db)

Student ma zasadniczą wiedzę z o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (dst)

Student nie posiada wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (ndst)

EK 2 - Student w pełni zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii (na bdb)

-Student dobrze zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii (na db)

-Student na podstawowym poziomie zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji oraz szkół badawczych w zakresie historii (na dst)

-Student nie zna, ani nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwych dla wybranych tradycji oraz szkół badawczych w zakresie historii (na ndst)

EK 3- Posiada zaawansowane umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na bdb)

-Posiada na dobrym poziomie umiejętnosci merytorycznego argumentowania,z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na db)

-Posiada na podstawowym poziomie umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na dst)

-Nie posiada umiejętnosci merytorycznego agumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na ndst)

EK4- Dysponuje na wysokim poziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach (na bdb)

-Dysponuje na dobrym poziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań (na db)

-Dysponuje na podstawowym oziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań (na dst)

-Nie dysponuje umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach (na ndst)

Elementy oceny: frekwencja na zajęciach, aktywność podczas zajęć, zaliczenie kolokwium/testu końcowego/.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wysocki
Prowadzący grup: Wiesław Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Odziemkowski
Prowadzący grup: Janusz Odziemkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie trzech wielkich powstań narodowych pod kątem ich genezy, szans na powodzenie, przyczyn upadku i roli jaka odegrały w polskiej drodze do niepodległości. Analiza polityki wielkich mocarstw w sprawie polskiej i szans na uzyskanie pomocy. dla powstańców. Ukazanie siły etosu walki zbrojnej, argumentów zwolenników i przeciwników powstań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie trzech wielkich powstań narodowych pod kątem ich genezy, szans na powodzenie, przyczyn upadku i roli jaka odegrały w polskiej drodze do niepodległości. Analiza polityki wielkich mocarstw w sprawie polskiej i szans na uzyskanie pomocy. dla powstańców. Ukazanie siły etosu walki zbrojnej, argumentów zwolenników i przeciwników powstań

Pełny opis:

Powstania -geneza, początki, faza wstępna, władze, siły zbrojne, apogeum, problematyka wewnętrzna, sytuacja międzynarodowa, schyłek i upadek, konsekwencje bezpośrednie i ocena z perspektywy historycznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)