Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Aesthetics of 20th and 21st century

General data

Course ID: WNHS-HS-ESTET
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The Aesthetics of 20th and 21st century
Name in Polish: Estetyka XX-XXI w.
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość sztuki z epok wcześniejszych

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Tematem wykład są tradycje: artystyczna sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualna historii historii sztuki z tego samego okresu. Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych. Wybrane zajęcia (maksymalnie dwa) odbędą sięna terenie Warszawy w muzeach i galeriach. Terminy tych zajęć będą podane w trakcie semestru.

Full description: (in Polish)

Historia sztuki jako dyscyplina naukowa powstała pod koniec XIX wieku. Kolejne stulecie to czas jej rozkwitu, wielokrotnych prób budowania własnego warsztatu naukowego. Nowe propozycje badawcze za każdym razem rodziły się w oparciu o dotychczas wypracowane tradycje oraz weryfikację obowiązujących ustaleń. Na dynamikę rozwoju historii sztuki miały wpływ osiągnięcia innych dziedzin humanistyki, co skutkowało radykalnym poszerzeniem pola dociekań i obserwacji naszej dyscypliny. Na zajęciach prześledzimy różne metody czytania dzieł sztuki, nie tylko reprezentujące takie gatunki jak malarstwo i rzeźbę, lecz również architekturę i fotografię.

Oprócz formy typowej dla wykładu na zajęciach będą miały miejsce dyskusje na temat wybranych tekstów. Rozmowy będzie prowadził prowadzący przedmiot, zadając pytania uczestnikom zajęć. Artykułowanie na nie odpowiedzi pozwoli na przepracowanie i pełniejsze zrozumienie zawartej w tekstach problematyki.

Mogą wystąpić zajęcia (maksymalnie 2) w trybie e-learning.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- Czekalski S., Jak wjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta E. Gombricha, Poznań 2022

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Arnheim R., Ruch stroboskopowy – podrozdział w rozdziale VIII, w: tenże, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 i późniejsze wydania: Gdańsk 2004, Łódź 2013, wg wydania z 2013 s. 411-416.

- Bakke M., Studia nad zwierzętami. Od aktywizmu do akademii i z powrotem, „Teksty Drugie”, nr 3, 2011, s. 193-204.

- Belting H., Herb i portret. Dwa media ciała – rozdział 5, w: tenże, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Bryl M., "Chrystus przy kolumnie" Francisca de Zurbarana, w: "Arteon. Magazyn o sztuce" nr 4, 2006, ss. 32-35.

- Bryl M., Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, fragment: Rozdział III, s. 154-182.

- Bryl M., Michael Brötje – ku egzystencjalno-hermeneutycznej alternatywie polemicznej historii sztuki, [Rozdział XI], w: tenże, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 580-621.

- Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Domańska E., Badania postkolonialne, w: Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tł. J. Serwański, Poznań 2008, s. 157-164.

- Łuczak D., Wizja fotograficzna jako badawczy modus operandi, w: taż, Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, wyd. Universitas, seria Nowe Horyzonty, Kraków 2018, s. 23- 31.

- Fabianowski F., Intertekstualność i hermeneutyka – fragment książki: tenże, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999, s. 16-26.

- Imdahl M., Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, "Artium Quaestiones" IV, Poznań 1990

- Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek?, wersja dostępna online

- Piwocki K., Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

- Pollock G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, "Artium Quaestiones" VIII, Poznań 1997

- Toniak E., Śmierć bohatera, Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, [Rodział II: Grecka błogość i męczennik ofiary…] s. 78-120.

- Werckmeister O. K. , Robocza perspektywa marksistowskiej historii sztuki dzisiaj, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 463-472.

- T. Żuchowski, Recenzja książek M. Imdahla, „Artium Quaestiones” IV, 1990, s. 131-134.

- Bryl M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, "Rocznik Historii Sztuki", XXIV, 1999

- Bryl M., New Art History. Nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones" VII, Poznań 1995

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

Student:

- Ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk

humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz

wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi,

w tym filozofią i literaturą.

- Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji

dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii

stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

- posiada uporządkowaną wiedzę o sztuce XX i XXI wieku

- posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie tradycji intelektualnej historii

sztuki XX i XXI wieku

- orientuje się w przebiegu rozwoju namysłu nad warsztatem naukowo-

badawczym historii sztuki

- posiada wiedzę o metodach badawczych XX i XXI-wiecznej historii sztuki

- zna fachowe słownictwo, specjalistyczną terminologią z zakresu

tradycji intelektualnej najnowszej historii sztuki

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem

poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać

hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć

syntetyczne podsumowania.

- Potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się językiem

specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii

sztuki. Potrafi prowadzić debatę.

- Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi

w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst

naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi

fotografiami dzieł sztuki.

- potrafi wykorzystać w praktyce naukowej wiedzę o metodach badawczych XX

i XXI-wiecznej historii sztuki

- potrafi zastosować odpowiednie narzędzia metodologiczne do wybranych

przedmiotów badań

- operuje fachowym słownictwem, specjalistyczną terminologią z zakresu

tradycji intelektualnej XX-wiecznej i najnowszej historii sztuki

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę metod badawczych historii sztuki od

początku XX wieku po czasy współczesne

KOMPETENCJE

Student:

- rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy

specjalistów w przypadku napotkanych trudności

- jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności.

- posiada kompetencje pozwalające na popularyzację wzorów etycznego

postępowania w środowisku pracy i poza nim.

OPIS ECTS (3 pkt.)

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, konsultacje z prowadzącym

zajęcia, przygotowanie się do zajęć

30 godzin - samodzielne przygotowanie się do egzaminu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

1. obecności i aktywności na zajęciach z zadanych do przeczytania lektur, możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze;

2. pozytywnej oceny z egzaminu ustnego; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Podczas egzaminu student losuje dwa pytania, które obejmują materiał z całego przedmiotu: wykładu i ćwiczeń.

- na ocenę niedostateczną (2) student: nie ma uporządkowanej wiedzy o sztuce i tradycji intelektualnej historii sztuki XX i XXI w.; nie posługuje się zaawansowaną terminologią; nie zna i nie odróżnia metod badawczych poszczególnych historyków sztuki;

- na ocenę dostateczną (3) student: posiada uporządkowaną wiedzę o sztuce i tradycji intelektualnej historii sztuki XX i XXI w.; posługuje się zaawansowaną terminologią; zna i odróżnia metody badawcze poszczególnych historyków sztuki

- na ocenę dobrą (4) student: posiada uporządkowaną wiedzę o sztuce i tradycji intelektualnej historii sztuki XX i XXI w.; posługuje się zaawansowaną terminologią; zna i odróżnia metody badawcze poszczególnych historyków sztuki, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł i zjawisk w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym; posługuje się konsekwentnie obraną metodą badawczą; jest w stanie objaśnić genealogię poszczególnych trendów metodologicznych, zastosować odpowiednią metodologię do wybranego przedmiotu badań

- na ocenę bardzo dobrą (5) student: posiada uporządkowaną wiedzę o sztuce i tradycji intelektualnej historii sztuki XX i XXI w.; posługuje się zaawansowaną terminologią; zna i odróżnia metody badawcze poszczególnych historyków sztuki, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł i zjawisk w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym; posługuje się konsekwentnie obraną metodą badawczą; jest w stanie objaśnić genealogię poszczególnych trendów metodologicznych, zastosować odpowiednią metodologię do wybranego przedmiotu badań, poddać krytycznemu namysłowi szkoły metodologiczne historii sztuki oraz omówić ich oddźwięk we współczesnej humanistyce.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awk_9Dh93WoqEUY89ixizta5wqBz4ewlh6_5d_UISvm81%40thread.tacv2/conversations?groupId=47b6c52e-9e51-4380-91d0-5460393a0c00&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Tematem wykład są tradycje: artystyczna sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualna historii historii sztuki z tego samego okresu. Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych.

Full description: (in Polish)

Historia sztuki jako dyscyplina naukowa powstała pod koniec XIX wieku. Kolejne stulecie to czas jej rozkwitu, wielokrotnych prób budowania własnego warsztatu naukowego. Nowe propozycje badawcze za każdym razem rodziły się w oparciu o dotychczas wypracowane tradycje oraz weryfikację obowiązujących ustaleń. Na dynamikę rozwoju historii sztuki miały wpływ osiągnięcia innych dziedzin humanistyki, co skutkowało radykalnym poszerzeniem pola dociekań i obserwacji naszej dyscypliny. Na zajęciach prześledzimy różne metody czytania dzieł sztuki, nie tylko reprezentujące takie gatunki jak malarstwo i rzeźbę, lecz również architekturę i fotografię.

Oprócz formy typowej dla wykładu na zajęciach będą miały miejsce dyskusje na temat wybranych tekstów. Rozmowy będzie prowadził prowadzący przedmiot, zadając pytania uczestnikom zajęć. Artykułowanie na nie odpowiedzi pozwoli na przepracowanie i pełniejsze zrozumienie zawartej w tekstach problematyki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Arnheim R., Ruch stroboskopowy – podrozdział w rozdziale VIII, w: tenże, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 i późniejsze wydania: Gdańsk 2004, Łódź 2013, wg wydania z 2013 s. 411-416.

- Bakke M., Studia nad zwierzętami. Od aktywizmu do akademii i z powrotem, „Teksty Drugie”, nr 3, 2011, s. 193-204.

- Belting H., Herb i portret. Dwa media ciała – rozdział 5, w: tenże, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Bryl M., "Chrystus przy kolumnie" Francisca de Zurbarana, w: "Arteon. Magazyn o sztuce" nr 4, 2006, ss. 32-35.

- Bryl M., Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, fragment: Rozdział III, s. 154-182.

- Bryl M., Michael Brötje – ku egzystencjalno-hermeneutycznej alternatywie polemicznej historii sztuki, [Rozdział XI], w: tenże, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 580-621.

- Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Domańska E., Badania postkolonialne, w: Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tł. J. Serwański, Poznań 2008, s. 157-164.

- Łuczak D., Wizja fotograficzna jako badawczy modus operandi, w: taż, Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, wyd. Universitas, seria Nowe Horyzonty, Kraków 2018, s. 23- 31.

- Fabianowski F., Intertekstualność i hermeneutyka – fragment książki: tenże, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999, s. 16-26.

- Imdahl M., Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, "Artium Quaestiones" IV, Poznań 1990

- Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek?, wersja dostępna online

- Piwocki K., Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

- Pollock G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, "Artium Quaestiones" VIII, Poznań 1997

- Toniak E., Śmierć bohatera, Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, [Rodział II: Grecka błogość i męczennik ofiary…] s. 78-120.

- Werckmeister O. K. , Robocza perspektywa marksistowskiej historii sztuki dzisiaj, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 463-472.

- T. Żuchowski, Recenzja książek M. Imdahla, „Artium Quaestiones” IV, 1990, s. 131-134.

Literatura uzupełniająca:

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

- Bryl M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, "Rocznik Historii Sztuki", XXIV, 1999

- Bryl M., New Art History. Nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones" VII, Poznań 1995

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość sztuki z epok wcześniejszych

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Tematem wykład są tradycje: artystyczna sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualna historii historii sztuki z tego samego okresu. Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych.

Zajęcia dn. 2.06.2023 r. odbędą się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Full description: (in Polish)

Historia sztuki jako dyscyplina naukowa powstała pod koniec XIX wieku. Kolejne stulecie to czas jej rozkwitu, wielokrotnych prób budowania własnego warsztatu naukowego. Nowe propozycje badawcze za każdym razem rodziły się w oparciu o dotychczas wypracowane tradycje oraz weryfikację obowiązujących ustaleń. Na dynamikę rozwoju historii sztuki miały wpływ osiągnięcia innych dziedzin humanistyki, co skutkowało radykalnym poszerzeniem pola dociekań i obserwacji naszej dyscypliny. Na zajęciach prześledzimy różne metody czytania dzieł sztuki, nie tylko reprezentujące takie gatunki jak malarstwo i rzeźbę, lecz również architekturę i fotografię.

Oprócz formy typowej dla wykładu na zajęciach będą miały miejsce dyskusje na temat wybranych tekstów. Rozmowy będzie prowadził prowadzący przedmiot, zadając pytania uczestnikom zajęć. Artykułowanie na nie odpowiedzi pozwoli na przepracowanie i pełniejsze zrozumienie zawartej w tekstach problematyki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Arnheim R., Ruch stroboskopowy – podrozdział w rozdziale VIII, w: tenże, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 i późniejsze wydania: Gdańsk 2004, Łódź 2013, wg wydania z 2013 s. 411-416.

- Bakke M., Studia nad zwierzętami. Od aktywizmu do akademii i z powrotem, „Teksty Drugie”, nr 3, 2011, s. 193-204.

- Belting H., Herb i portret. Dwa media ciała – rozdział 5, w: tenże, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Bryl M., "Chrystus przy kolumnie" Francisca de Zurbarana, w: "Arteon. Magazyn o sztuce" nr 4, 2006, ss. 32-35.

- Bryl M., Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, fragment: Rozdział III, s. 154-182.

- Bryl M., Michael Brötje – ku egzystencjalno-hermeneutycznej alternatywie polemicznej historii sztuki, [Rozdział XI], w: tenże, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 580-621.

- Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Domańska E., Badania postkolonialne, w: Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tł. J. Serwański, Poznań 2008, s. 157-164.

- Łuczak D., Wizja fotograficzna jako badawczy modus operandi, w: taż, Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, wyd. Universitas, seria Nowe Horyzonty, Kraków 2018, s. 23- 31.

- Fabianowski F., Intertekstualność i hermeneutyka – fragment książki: tenże, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999, s. 16-26.

- Imdahl M., Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, "Artium Quaestiones" IV, Poznań 1990

- Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek?, wersja dostępna online

- Piwocki K., Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

- Pollock G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, "Artium Quaestiones" VIII, Poznań 1997

- Toniak E., Śmierć bohatera, Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, [Rodział II: Grecka błogość i męczennik ofiary…] s. 78-120.

- Werckmeister O. K. , Robocza perspektywa marksistowskiej historii sztuki dzisiaj, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 463-472.

- T. Żuchowski, Recenzja książek M. Imdahla, „Artium Quaestiones” IV, 1990, s. 131-134.

Literatura uzupełniająca:

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

- Bryl M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, "Rocznik Historii Sztuki", XXIV, 1999

- Bryl M., New Art History. Nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones" VII, Poznań 1995

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość sztuki z epok wcześniejszych

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Tematem wykład są tradycje: artystyczna sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualna historii historii sztuki z tego samego okresu. Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych.

Wybrane zajęcia (maksymalnie dwa) odbędą się w muzeach i galeriach na terenie Warszawy. Terminy tych zajęć zostaną podane w trakcie semestru.

Full description: (in Polish)

Historia sztuki jako dyscyplina naukowa powstała pod koniec XIX wieku. Kolejne stulecie to czas jej rozkwitu, wielokrotnych prób budowania własnego warsztatu naukowego. Nowe propozycje badawcze za każdym razem rodziły się w oparciu o dotychczas wypracowane tradycje oraz weryfikację obowiązujących ustaleń. Na dynamikę rozwoju historii sztuki miały wpływ osiągnięcia innych dziedzin humanistyki, co skutkowało radykalnym poszerzeniem pola dociekań i obserwacji naszej dyscypliny. Na zajęciach prześledzimy różne metody czytania dzieł sztuki, nie tylko reprezentujące takie gatunki jak malarstwo i rzeźbę, lecz również architekturę i fotografię.

Oprócz formy typowej dla wykładu na zajęciach będą miały miejsce dyskusje na temat wybranych tekstów. Rozmowy będzie prowadził prowadzący przedmiot, zadając pytania uczestnikom zajęć. Artykułowanie na nie odpowiedzi pozwoli na przepracowanie i pełniejsze zrozumienie zawartej w tekstach problematyki.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- Czekalski S., Jak wjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta E. Gombricha, Poznań 2022

- Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• M. Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, „AQ” IV, 1990, s. 141-152.

• R. Arnheim, Równowaga – rozdział I, w: tenże, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. Officyna, Łodź 2013, s. 21-53

• R. Arnheim, Źródło – podrozdział w rozdziale III, w: ibidem, s. 166-170

• M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, „AQ” IV, 1990, 104-122.

• T. Żuchowski, Recenzja książek M. Imdahla, „AQ” IV, 1990, s. 131-134.

• K. Rosner, Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, w: Problemy teorii literatury, t. 4, Wrocław 1998

• M. Haake, Hermeneutyka wobec twórczości Caravaggia. Na przykładzie obrazów Nawrócenie św. Pawła i Śmierć Marii, w: Obrazy mocne-obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Poznań 2018, s. 123-138 + ilustracje.

• M. Brötje, Obraz jako parabola. O malarstwie pejzażowym Gustawa Courbeta, „AQ” VI, Poznań 1993, [przedruk – PER]

• S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo, „AQ” XVI, Poznań 2005.

• Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek?, wersja dostępna online

• Piwocki K., Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

• Werckmeister O. K. , Robocza perspektywa marksistowskiej historii sztuki dzisiaj, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 463-472.

• Bryl M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, "Rocznik Historii Sztuki", XXIV, 1999

• Bryl M., New Art History. Nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones" VII, Poznań 1995

• M. Maksymczak, Sytuacja się zmieniła. O sztuce współczesnej w Europie Środkowo-Wschodniej inaczej, BHS, nr 1, 2021

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość sztuki z epok wcześniejszych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)