Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of art history

General data

Course ID: WNHS-HS-MHS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of art history
Name in Polish: Metodologia historii sztuki
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

HS2_W03

HS2_U01

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01


Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning /MTeams - 2 x kolokwia zaliczeniowe

Zagadnienia:

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm - metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Wstęp do współczesnej metodologii historii sztuki.

Bibliography: (in Polish)

1. D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

2. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

3. Białostocki J., Symbole i obrazy. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1982 (wybrane teksty).

4. Białostocki, Wybór pism estetycznych, opr. Kuczyńska A., Kraków 2008 (wybrane teksty).

4. Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW 1981.

5.Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

6. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty).

7. Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice badawcze, Gdańsk 2010.

8. Wölfflin H., Podstawowe pojęcia z historii sztuki, Gdańsk 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

HS2_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki oraz wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofią i literaturą.

Umiejętności:

HS2_U01 - 02 Student posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie metodologii historii sztuki, w tym analizę obiektów w kontekście wybranych metodologii, b) dobór metod i narzędzi badawczych; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej.

HS2_U03 Student - Potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod.

HS2_U07 - Student posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim.

HS2_K01 - Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie;

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, przedstawienie wskazanego artykułu, przygotowanie do wystąpienia i do 2 kolokwiów zaliczeniowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – GRUDZIEŃ- max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe około 22 grudnia - e-learning/MTeams

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – STYCZEŃ - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 4 tydzień stycznia - e-learning/MTeams

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Tarnowska
Group instructors: Magdalena Tarnowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

W semstrze zimowym 2020 zajęcia prowadzone on-line: platforma moodle, wykłady w MTeams, kolokwium on-line

PREZENTACJE NA ZALICZENIE - 1-OSOBOWE.

kod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMyODZlNTQtOGZkYy00MDBjLWI1YTEtMDRhODQ0NGE1Yjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e92fb737-b102-41f0-b94d-5d93dc510a93%22%7d

UWAGA!

W PRZYPADKU ZAJĘĆ ON-LINE KAŻDY WYKŁAD KOŃCZY SIĘ KRÓTKIM TESTEM SPRAWDZAJĄCYM WIEDZĘ (2 PYTANIA). JEGO ZALICZENIE SANKCJONUJE UZYSKANIE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH.

Bibliography: (in Polish)

1. D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

2. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

3. Białostocki J., Symbole i obrazy. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1982 (wybrane teksty).

4. Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW 1981.

5.Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

6. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty).

7. Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice badawcze, Gdańsk 2010.

8. Wölfflin H., Podstawowe pojęcia z historii sztuki, Gdańsk 2017.

9. Wybrane przez prowadzącego artykuły dostępne on-line lub w pdf.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Tarnowska
Group instructors: Magdalena Tarnowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning (lub mailing)

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm - metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Wstęp do współczesnej metodologii historii sztuki.

Full description: (in Polish)

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 2.12.2021 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe 22.12.2021

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 20. 01.2022 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 27.01.2022

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca indywidualna, lub w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 20 pkt. Niewykonanie zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 2.12.2021 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe 22.12.2021

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – 20. 01.2022 - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 27.01.2022

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Tarnowska
Group instructors: Magdalena Tarnowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie - w tym 2 godziny udział w I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami - 20.10.2022 (w godzinach zajęć)

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, przedstawienie wskazanego artykułu, przygotowanie do wystąpienia i do 2 kolokwiów zaliczeniowych.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

W DNIU 20 X 2022 - UDZIAŁ W KONFERENCJI: I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami - 2 GODZINY - OBOWIĄZKOWY

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – GRUDZIEŃ- max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe około 22 grudnia - e-learning/MTeams - 2 godziny

• KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – STYCZEŃ - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka 4 tydzień stycznia - e-learning/MTeams - 2 godziny

Razem 4 godziny e-learning/MTeams

Terminy kolokwiów do uzgodnienia ze studentami.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)