Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

New Figuration: selected issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-NF
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: New Figuration: selected issues
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Monografy w języku angielskim
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0697feb9e81044f3bb0418e16b77317a%40thread.tacv2/conversations?groupId=921e165b-30d7-4557-a622-0484283717ba&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01

HS2_W02

HS2_W03

HS2_U03

HS2_U04

HS2_U06

HS2_U07

HS2_K01

Wymagania wstępne:

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom nowej figuracji, która jako prąd artystyczny zrodziła się na początku lat 60. XX wieku w obrębie kultury anglosaskiej i francuskiej.

Pełny opis:

Pojawienie się nowej figuracji można uznać jako powrót przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.

Na wykładzie zostanie omówiona twórczość wybranych artystów zagranicznych i polskich. Zwrócimy uwagę na działalność poszczególnych krytyków i kuratorów wybranych wystaw, istotnych dla rozwoju sztuki nowej figuracji.

Mogą wystąpić zajęcia (maksymalnie 2) w trybie e-learning.

Literatura:

- Liam Considine, ‘Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire’, in Tate Papers, no.24, Autumn 2015, online version: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire, accessed 19 February 2020.

- Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der Malerei um 1960, katalog wystawy, München 2015

- New Figuration in America, ed. J. Porter Retzer, F. Horn Retzer, Milwaukee 1982

- Ragon M., Naissance d'un art nouveau, Paris 1963

- Ragon. M., Vingt-cinq ans d'art vivant: chronique vecue de l'art contemporaine de l'abstraction au pop-art 1944-1969, Paris 1969

- Recent Painting USA: Figure, the catalogue of exhibition at the Museum of Modern Art in New York, New York 1962

- Selz P., New images of man, New York 1959

- Soliński M., Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016

- Turowski A., Polska ideoza, w: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 31-38

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Po zakończeniu zajęć student:

- posiada wiedzę o wybranych problemach sztuki nowej figuracji w poszczególnych krajach;

- orientuje się w przebiegu przemian form artystycznych w malarstwie figuratywnym od lat 50 do 70 XX w.

UMIETĘTNOŚCI

Student:

- operuje fachowym słownictwem, specjalistyczną terminologią z zakresu malarstwa nowoczesnego

- jest w stanie objaśnić główne uwarunkowania polityczne, gospodarcze, społeczne i techniczne na rozwój powojennego malarstwa figuratywnego

- posiada umiejętność rozpoznania różnych typów malarskiej figuracji

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę dzieł malarskich z epoki nowoczesnej

OPIS ECTS (3 pkt.)

Nakład pracy studenta:

15 godzin - udział w wykładzie

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą,

15 godzin - przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań domowych, konsultacje z prowadzącym zajęcia

30 godzin - samodzielna praca w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- obecności na zajęciach; możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu całego semestru;

- aktywności i czynnym udziale w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć.

- uzyskaniu pozytywnej oceny za wykonanie zadań w ramach e-learningu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maksymczak
Prowadzący grup: Marek Maksymczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adAaqruUnexsP5i1v86s8KN5g1NUkLRHgVmcAtzpxDEs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d11c264-f60d-45ba-bec8-d07e6eed7d39&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom nowej figuracji, która jako prąd artystyczny zrodziła się na początku lat 60. XX wieku w obrębie kultury anglosaskiej i francuskiej.

Pełny opis:

Pojawienie się nowej figuracji można uznać jako powrót przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.

Na wykładzie zostanie omówiona twórczość wybranych artystów zagranicznych i polskich. Zwrócimy uwagę na działalność poszczególnych krytyków i kuratorów wybranych wystaw, istotnych dla rozwoju sztuki nowej figuracji.

Literatura:

- Liam Considine, ‘Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire’, in Tate Papers, no.24, Autumn 2015, online version: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire, accessed 19 February 2020.

- Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der Malerei um 1960, katalog wystawy, München 2015

- New Figuration in America, ed. J. Porter Retzer, F. Horn Retzer, Milwaukee 1982

- Ragon M., Naissance d'un art nouveau, Paris 1963

- Ragon. M., Vingt-cinq ans d'art vivant: chronique vecue de l'art contemporaine de l'abstraction au pop-art 1944-1969, Paris 1969

- Recent Painting USA: Figure, the catalogue of exhibition at the Museum of Modern Art in New York, New York 1962

- Selz P., New images of man, New York 1959

- Soliński M., Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maksymczak
Prowadzący grup: Marek Maksymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS (3 pkt.)

Nakład pracy studenta:

15 godzin - udział w wykładzie

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą,

15 godzin - przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań domowych, konsultacje z prowadzącym zajęcia

30 godzin - samodzielna praca w ramach e-learningu

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom nowej figuracji, która jako prąd artystyczny zrodziła się na początku lat 60. XX wieku w obrębie kultury anglosaskiej i francuskiej. Dwa zajecia odbędą się w formie e-learningu: 10.01.2023 r., 24.01.2023 r.

Pełny opis:

Pojawienie się nowej figuracji można uznać jako powrót przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.

Na wykładzie zostanie omówiona twórczość wybranych artystów zagranicznych i polskich. Zwrócimy uwagę na działalność poszczególnych krytyków i kuratorów wybranych wystaw, istotnych dla rozwoju sztuki nowej figuracji.

Literatura:

- Liam Considine, ‘Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire’, in Tate Papers, no.24, Autumn 2015, online version: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire, accessed 19 February 2020.

- Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der Malerei um 1960, katalog wystawy, München 2015

- New Figuration in America, ed. J. Porter Retzer, F. Horn Retzer, Milwaukee 1982

- Ragon M., Naissance d'un art nouveau, Paris 1963

- Ragon. M., Vingt-cinq ans d'art vivant: chronique vecue de l'art contemporaine de l'abstraction au pop-art 1944-1969, Paris 1969

- Recent Painting USA: Figure, the catalogue of exhibition at the Museum of Modern Art in New York, New York 1962

- Selz P., New images of man, New York 1959

- Soliński M., Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maksymczak
Prowadzący grup: Marek Maksymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS (3 pkt.)

Nakład pracy studenta:

15 godzin - udział w wykładzie

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą,

15 godzin - przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań domowych, konsultacje z prowadzącym zajęcia

30 godzin - samodzielna praca w ramach e-learningu

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom nowej figuracji, która jako prąd artystyczny zrodziła się na początku lat 60. XX wieku w obrębie kultury anglosaskiej i francuskiej. Wybrane zajęcia odbędą się w muzeach lub galeriach sztuki na terenie Warszawy. Zajęcia z dnia 14.11.2023 r. odbędą się dn. 17.11.2023 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajecia z dnia 12.12.2023 r. odbędą się 1.12.23 r. w Galerii Spectra Art Space.

Mogą wystąpić zajęcia w formie e-learningu.

Pełny opis:

Pojawienie się nowej figuracji można uznać jako powrót przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.

Na wykładzie zostanie omówiona twórczość wybranych artystów zagranicznych i polskich. Zwrócimy uwagę na działalność poszczególnych krytyków i kuratorów wybranych wystaw, istotnych dla rozwoju sztuki nowej figuracji.

Literatura:

- Liam Considine, ‘Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire’, in Tate Papers, no.24, Autumn 2015, online version: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire, accessed 19 February 2020.

- Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der Malerei um 1960, katalog wystawy, München 2015

- New Figuration in America, ed. J. Porter Retzer, F. Horn Retzer, Milwaukee 1982

- Ragon M., Naissance d'un art nouveau, Paris 1963

- Ragon. M., Vingt-cinq ans d'art vivant: chronique vecue de l'art contemporaine de l'abstraction au pop-art 1944-1969, Paris 1969

- Recent Painting USA: Figure, the catalogue of exhibition at the Museum of Modern Art in New York, New York 1962

- Selz P., New images of man, New York 1959

- Soliński M., Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maksymczak
Prowadzący grup: Marek Maksymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym problemom nowej figuracji, która jako prąd artystyczny zrodziła się na początku lat 60. XX wieku w obrębie kultury anglosaskiej i francuskiej. Wybrane zajęcia odbędą się w muzeach lub galeriach sztuki na terenie Warszawy. Zajęcia z dnia 14.11.2023 r. odbędą się dn. 17.11.2023 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajecia z dnia 12.12.2023 r. odbędą się 1.12.23 r. w Galerii Spectra Art Space.

Mogą wystąpić zajęcia w formie e-learningu.

Pełny opis:

Pojawienie się nowej figuracji można uznać jako powrót przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.

Na wykładzie zostanie omówiona twórczość wybranych artystów zagranicznych i polskich. Zwrócimy uwagę na działalność poszczególnych krytyków i kuratorów wybranych wystaw, istotnych dla rozwoju sztuki nowej figuracji.

Literatura:

- Liam Considine, ‘Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire’, in Tate Papers, no.24, Autumn 2015, online version: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire, accessed 19 February 2020.

- Neue Figurationen. Aus der Werkstatt der Malerei um 1960, katalog wystawy, München 2015

- New Figuration in America, ed. J. Porter Retzer, F. Horn Retzer, Milwaukee 1982

- Ragon M., Naissance d'un art nouveau, Paris 1963

- Ragon. M., Vingt-cinq ans d'art vivant: chronique vecue de l'art contemporaine de l'abstraction au pop-art 1944-1969, Paris 1969

- Recent Painting USA: Figure, the catalogue of exhibition at the Museum of Modern Art in New York, New York 1962

- Selz P., New images of man, New York 1959

- Soliński M., Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)