Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Aesthetics of the Sublime. Selected Issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-TAS
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Aesthetics of the Sublime. Selected Issues
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Monografy w języku angielskim
Strona przedmiotu: http://7vxn4we
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U06

Skrócony opis:

The course provides students with a basic but multi-faceted knowledge about historical and contemporary interpretations of the sublime. The notion of the sublime is presented in various aspects (relations with beauty, nature, catastrophes, politics, spirituality, Freudian uncanny) and in diversified, wide scope of works of art. The main goal of the lectures is to underline mutual relationship between the category of sublime nowadays and contemporary artistic practice.

Pełny opis:

1. “The catastrophe that happened to beauty”.

- Reasons of the marginalization of the notion of beauty as an aesthetic category in the 20th century;

- contemporary sources of kalloclastic/kalllophobic attitudes;

- the meaning of the XXth century history and cultural changes for

contemporary aesthetics

- alternative / competitive aesthetic categories: irony, ugliness, the

sublime, the lack

- a category of beauty in the guise of other categories.

2. Is the sublime now?

- modern return of the late-antique aesthetic category;

- the sublime in the writings of postmodern philosophers (Lyotard,

Derrida);

- romantic vs postmodern sublime;

- the sublime and postromantic iconography;

- the sublime and the negative representation;

- unimaginable, unrepresentable, inexpressible and the sublime

- contemporary proliferation of the sublime in art and art theory

3. How to overcome the domination of distance

- the idea of distance in modern aesthetics;

- the role of disinterestedness in modern aesthetic experience;

- Arnold Berleant’s “Aesthetic engagement”;

- Nicolas Bourriaud’s relational aesthetics;

- inadequacy of the idea of ​​a distance in the Anthropocene epoch.

4. Nature in art

- is the division natural/cultural still valid?

- The modern and postmodern idea of landscape

- The place of a landscape in contemporary art

- Aesthetics of Anthropocene

5. Catastrophe as an aesthetic issue

- Is the representation of a catastrophe possible?

- Catastrophe as a new beginning

6. The possibility of aesthetics after Holocaust

- Adorno and his comments on Holocaust;

- “Saint Paul” Godard against “Moses” Lanzmann;

- Georges Didi-Huberman’s “images in spite of all” as a strong voice in

the debate around the representation of the Holocaust;

- Memorials and antimemorials of the Holocaust

Literatura:

Basic readings:

E. Brady, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature,

2013

E. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, various editions

J. Elkins, Against the sublime, [in:] Beyond the Finite: The Sublime in Art and Science, R. Hoffman i I. B. White (ed.), 2011

J.-F. Lyotard, The Sublime and the Avant-Garde, 1985.

B. Newman, The Sublime is Now, "Tiger's Eye", vol.1, no.6, 1948, pp.51–3. (also available in the internet)

P. Shaw , The Sublime, 2006

Further reading:

G. Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, 1998

H. Belting, An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, 2011

A. Berleant, Beyond disinterestedness, 1994

A. Berleant, Art and Engagement, 1991.

P. de Bolla, The Discourse of the Sublime. Readings in History, Aesthetics and the Subject, 1989

T. Costelloe, The Sublime: From Antiquity to the Present, 2012

P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 1989.

A. Danto, The Abuse of Beauty, 2003.

G. Didi-Huberman, Images in spite of all, 2003.

C. Duffy, The Landscapes of the Sublime 1700-1830: Classic Ground, 2013

H. Foster (ed.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, 1983.

W. J. Hipple , The Beautiful, the Sublime and the Picturesque in Eighteenth-Century British Aesthetic Theory, 1957

I. Kant, The Critique of Judgment, various editions

C. Korsmeyer, Terrible beauties, [in:] Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Matthew Kieran (ed.), 2005

K. E. Lokke Kari Elise, The Role of Sublimity in the Development of Modern Aesthetics, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 1982, 40/4, pp. 421-429

E. Prettejohn, Beauty and Art. 1750–2000, 2005

P. Virillio, Speed and Politics: An Essay on Dromology, 1977 [1986]

M. Rind, The concept of disinterestedness in eighteenth-century British aesthetics, 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Class participation 15 hours

Own work with literature approx. 50 hours

Preparation of presentation approx. 25 hours

TOTAL approx. 90

ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Attendance and participation:

Active participation in class discussions is expected and appreciated.

More than 2 unexcused absences will result in no credit for attendance.

Course grading:

The semester end’s with a student’s 20-25 minute long illustrated presentation

on a selected theoretical issue related to the notion of the sublime.

The attendance and active participation in classes will be also taken into

consideration

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)