Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of material culture

General data

Course ID: WNHS-ODKS-HKMć
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: History of material culture
Name in Polish: Historia kultury materialnej
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu „Historia kultury materialnej”. Celem ćwiczeń jest prezentacja kultury materialnej m.in. poprzez analizę wybranych przykładów, z praktycznym zaangażowaniem studentów/ek np. w formie prezentacji i czynnego udziału w zajęciach (np. bezpośredni kontakt z dziedzictwem materialnym). Podczas ćwiczeń będzie prezentowana historia kultury materialnej – od pradziejów po czasy współczesne. Ćwiczenia odbywają się w siedzibie uczelni i/lub częściowo mogą być realizowane poza siedzibą uczelni (np. w muzeach lub w miejscach, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem materialnym). Podczas zajęć omawiane będą również przykłady kultury materialnej w oparciu o dostępne materiały on-line. Tematyka zajęć będzie omawiana z uwzględnieniem elementów metodologii badań. Integralną częścią ćwiczeń będzie omawianie form i sposobów prezentacji, a także interpretacji dziedzictwa materialnego.

Full description: (in Polish)

BLOKI TEMATYCZNE

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Podstawowe pojęcia – kultura materialna, dziedzictwo materialne, artefakty itp.

3. Historia i metodologia badań kultury materialnej.

4. Interpretacja materialnych wytworów człowieka z przeszłości

5. Kultura materialna w pradziejach

6. Kultura materialna cywilizacji starożytnych

7. Kultura materialna średniowiecza

8. Kultura materialna w czasach nowożytnych

9. Kultura materialna w kontekście rewolucji przemysłowej

10. Kultura materialna w XX i XX w.

11. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

12. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

13. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

14. Prezentacja dziedzictwa materialnego – od teorii do praktyki

15. Podsumowanie i zaliczenie

Realizacja powyższych bloków tematycznych może inną niż ww. kolejność lub też może polegać na łączeniu zagadnień z poszczególnych bloków.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa.

J. Baranski, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury . Przeł Joanna Iracka. PSL-Konteksty 1993, nr 1, s. 11-16

Prokopek M., Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2018.

F. Tilden, Interpretacja dziedzictwa, 2019, Poznań.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

„Kwartalnik Historii kultury Materialnej” (wybrane artykuły)

"Studia i materiały z historii kultury materialnej" (wybrane artykuły)

* Dodatkowa literatura, rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma podstawowa wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosować nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna do interpretowania i analizowania zabytków. umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporządzić maszynopis z

aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje

skutki konkretnych działań organizacyjnych. Jest świadomy interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Łaptaś
Group instructors: Magdalena Łaptaś
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Katarzyna Pałubska
Group instructors: Katarzyna Pałubska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska i Historii Sztuki. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta,

w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w

Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw.

Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują w obecności grupy i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Full description: (in Polish)

Tematy szczegółowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie sylabusów, bibliografii,

kryteriów zaliczenia i metod oceniania.

2. Warunki życia, narzędzia i dzieła człowieka prehistorycznego. Wenus

epoki lodowcowej, malowidła naskalne z terenów Francji i Hiszpanii, itd.

3. Narzędzia człowieka prehistorycznego (zajęcia w PMA).

4. Rewolucja neolityczna na Wschodzie. Rozwój pierwszych miast. Kultura

materialna starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

5. Wyposażenie grobów szkieletowych i ciałopalnych (zajęcia w PMA).

6. Kultura materialna Greków i Rzymian.

7. Wazy greckie i etruskie (zajścia w Muzeum w Wilanowie).

8. Kultura materialna średniowiecza.

10. Kultura materialna w czasach nowożytnych

11. Kultura dworska i kultura mieszczańska (zajęcia na Zamku Warszawskim

i w Rynku Starego Miasta).

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój nowoczesnej kultury

materialnej.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej (zajecia w daw. Muzeum

2

Kolejnictwa w Warszawie <Stacja Muzeum>)

14. Od rewolucji przemysłowej po czasy najnowsze (zajecia w Centralnym

Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).

15. Zaliczenie zajęć. Test końcowy i wystawienie ocen z prac pisemnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

E. Jastrzebowska, Rzym w czasach "Quo vadis", Warszawa 2001.

M. Knobloch, Złotnictwo, Warszawa 1977.

C. Busko (red.), Civitas et villa. Miasto i wies w sredniowiecznej Europie

Srodkowej, Wrocław 2002

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa

1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

Literatura Uzupełniajaca

Kwartalniki Kultury Materialnej (wybrane artykuły).

Studia i materiały z historii kultury materialnej (wybrane rozdziały z niektórych

tomów).

2004.

A. Bender, Tapiserie w w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin 2004.

A. W. Frołow, Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989.

T. Jednaszewska, Z. Massowa, Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo. Katalog, Malbork 1985.

Teksty zródłowe

Witruwiusz, O architekturze ksiag dziesiec, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura.

Praca własna / 30 godzin. - przygotowanie i prezentacja referatu,

przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 90 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)