Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Pedagogika ogólna

General data

Course ID: WNP-PE-PO-MGR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Pedagogika ogólna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W01; NP2_W02;

NP2_U08; NP2_K10;

Short description: (in Polish)

Wykłady z pedagogiki ogólnej odbywają się w semestrze letnim 2023/2024, w ilości 30 godzin dydaktycznych.

Full description: (in Polish)

Celem wykładów z pedagogiki ogólnej, realizowanych przez prof. UKSW dr hab. Edytę Wolter w semestrze letnim 2023/2024 (w formacie online za pomocą aplikacji MS Teams) jest zmotywowanie Studentek i Studentek do pogłębienia / poszerzenia wiedzy w zakresie pojęć pedagogiki, lepszego zrozumienia miejsca pedagogiki w systemie nauk, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

METODY KSZTAŁCENIA: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

- Studentka / Student ma pogłębioną wiedzę o terminologii stosowanej w pedagogice, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

- Studentka / Student ma poszerzoną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

- Studentka / Student ma specjalistyczną wiedzę o społeczno-kulturowych, historycznych, filozoficznych podstawach kształtowania się pedagogiki jako dyscypliny naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Studentka / Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki (oraz powiązanych z nią dyscyplin) celem analizowania oraz interpretowania problemów edukacyjnych.

- Studentka / Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności korzystając z różnorodnych źródeł informacji.

- Studentka / Student potrafi sprawnie posługiwać się zasadami, normami etycznymi w procesie zdobywania wiedzy pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Studentka / Student rozumie potrzebę samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju edukacji ustawicznej.

- Studentka / Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w procesie zdobywania wiedzy oraz w relacjach interpersonalnych.

- Studentka / Student odpowiedzialnie uczestniczy w wykładach i w sposób zrównoważony przygotowuje się do egzaminu z pedagogiki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład zdalny prowadzony za pomocą aplikacji MS Teams. Osiągnięcie efektów kształcenia jest warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej na podstawie kolokwium pisemnego w warunkach stacjonarnych:

- ocena 3.0 - Studentka / Student zna podstawowe tezy z wykładu problemowego w zakresie pedagogiki; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności.

- ocena 3.5 - Studentka / Student zna pojęcia z zakresu pedagogiki; systematycznie pracuje nad sobą (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

- ocena 4.0 - Studentka / Student prawidłowo rozwiązuje problemy dotyczące interakcji społecznych w procesie edukacji, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

- ocena 4.5 - Studentka / Student klasyfikuje, porównuje poszczególne pedagogiczne kategorie pojęciowe, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w procesie zdobywania wiedzy.

- ocena 5.0 - Studentka / Student potrafi sprawnie interpretować przykładowe zjawiska pedagogiczne, wychowawcze, posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i merytorycznego ich argumentowania; dostrzega znaczenie wartości uniwersalnych, chrześcijańskich w kreowaniu zrównoważonego rozwoju społecznego w XXI wieku.

Podczas kolokwium pisemnego ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 17 places more information
Coordinators: Edyta Wolter
Group instructors: Edyta Wolter
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA:

- aktywne uczestniczenie w wykładzie - 30 godz. dydaktycznych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 30 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 30 godz. dydaktycznych.

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykłady z pedagogiki ogólnej odbywają się w semestrze letnim 2023/2024 w formacie online za pomocą aplikacji MS Teams, w ilości 30 godzin dydaktycznych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)