Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie ONZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-OPConz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w systemie ONZ
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W04,

AD2_W05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawa międzynarodowego publicznego.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zagadnienia szczegółowe wykładu:

- Internacjonalizacja ochrony praw człowieka

- System Organizacji Narodów Zjednoczonych

- Instytucjonalizacja praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ

- Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

- Typologia źródeł normatywnych ochrony praw człowieka w systemie ONZ

- Polityczne mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- Wyspecjalizowane mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

Traktatowe mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju;

- Ochrona praw dzieci w systemie ONZ;

- Ochrona praw kobiet w systemie ONZ;

- Ochrona praw uchodźców z perspektywy praw człowieka w systemie ONZ;

- Ochrona praw człowieka a zapobieganie i zwalczanie terroryzmu w systemie ONZ;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

Literatura uzupełniająca:

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i inni, System ochrony praw człowieka, Wrocław, 2005 wydanie 2;

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004.

- M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.

- T. Sokołowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zarys, Warszawa 2004.

- R. Kuźniar, Prawa człowieka – prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa z wykazem aktów normatywnych została przekazana studentom na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

EK 1: definiuje zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ;

EK2: wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony;

EK3: zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK4: zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK5: zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK6: nakreśla zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ

EK 7: nakreśla zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ

EK8: nakreśla zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ;

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji pracy studenta: egzamin pisemny w formie opisowej.

Efekty uczenia będą osiągane poprzez: tekst programowany, wsparty przez prezentacje wybranych zagadnień na platformie Moodle, indywidualną lekturę materiałów wysłanych na platformę Moodle; weryfikowane będą egzaminem pisemnym;

Kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK1: na ocenę 2 (ndst.) nie zna zakresu podmiotowego i przedmiotowego praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ; na ocenę 3 (dst.) opisuje zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym; na ocenę 4 (db.) opisuje dokładnie zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym, powołując przy tym poglądy doktryny prawa; na ocenę 5 (bdb) opisuje w stopniu bardzo dobrym zakres podmiotowy i przedmiotowy praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ w stopniu dostatecznym, powołując poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK2:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie wskazuje i nie definiuje typów zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony; na ocenę 3.0 (dst.) wskazuje główne cechy i typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony; na ocenę 4.0 (db.) dobrze wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.) dokładnie wskazuje i definiuje typy zobowiązań, które wiążą państwa członkowskie ONZ w zakresie praw człowieka i ich ochrony, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK3:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę politycznych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK 4:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę wyspecjalizowanych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK5:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna typów i specyfiki traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;na ocenę 3.0 (dst.) zna podstawowe typy i główne cechy traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ; na ocenę 4.0 (db.), dobrze zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.), dokładnie zna typy i specyfikę traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

EK6:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw dzieci w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw dzieci w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK7

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw kobiet w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny

; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw kobiet w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

EK8:

Na ocenę 2.0 (ndst.) nie zna zakresu i środków ochrony praw uchodźców w systemie ONZ; na ocenę 3.0 (dst.) zna dostatecznie zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ; na ocenę 4.0 (db.) zna dobrze zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny; na ocenę 5.0 (bdb.) zna dokładnie zakres i środki ochrony praw uchodźców w systemie ONZ, przywołując przy tym poglądy doktryny i orzecznictwo międzynarodowe;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Poznanie literatury dodatkowej i materiałów źródłowych: 40 h

Konsultacje: 14h

Opracowanie wybranych zagadnień problemowych: 35h

Łącznie: 120

Liczba ECTS: 120h/30 = 4 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zagadnienia szczegółowe wykładu:

- Internacjonalizacja ochrony praw człowieka

- System Organizacji Narodów Zjednoczonych

- Instytucjonalizacja praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ

- Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

- Typologia źródeł normatywnych ochrony praw człowieka w systemie ONZ

- Polityczne mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- Wyspecjalizowane mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

Traktatowe mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju;

- Ochrona praw dzieci w systemie ONZ;

- Ochrona praw kobiet w systemie ONZ;

- Ochrona praw uchodźców z perspektywy praw człowieka w systemie ONZ;

- Ochrona praw człowieka a zapobieganie i zwalczanie terroryzmu w systemie ONZ;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

Literatura uzupełniająca:

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i inni, System ochrony praw człowieka, Wrocław, 2005 wydanie 2;

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004.

- M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.

- T. Sokołowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zarys, Warszawa 2004.

- R. Kuźniar, Prawa człowieka – prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa z wykazem aktów normatywnych została przekazana studentom na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Poznanie literatury dodatkowej i materiałów źródłowych: 40 h

Konsultacje: 14h

Opracowanie wybranych zagadnień problemowych: 35h

Łącznie: 120

Liczba ECTS: 120h/30 = 4 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zagadnienia szczegółowe wykładu:

- Internacjonalizacja ochrony praw człowieka

- System Organizacji Narodów Zjednoczonych

- Instytucjonalizacja praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ

- Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

- Typologia źródeł normatywnych ochrony praw człowieka w systemie ONZ

- Polityczne mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- Wyspecjalizowane mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

Traktatowe mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju;

- Ochrona praw dzieci w systemie ONZ;

- Ochrona praw kobiet w systemie ONZ;

- Ochrona praw uchodźców z perspektywy praw człowieka w systemie ONZ;

- Ochrona praw człowieka a zapobieganie i zwalczanie terroryzmu w systemie ONZ;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

Literatura uzupełniająca:

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i inni, System ochrony praw człowieka, Wrocław, 2005 wydanie 2;

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004.

- M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.

- T. Sokołowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zarys, Warszawa 2004.

- R. Kuźniar, Prawa człowieka – prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa z wykazem aktów normatywnych została przekazana studentom na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

LInk do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afsH5VY-9NbvLU-Nov8iM5-BQrBoQb1vypG3UjmLmjq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a894b07-d261-422c-90f9-00e7d56e087e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Poznanie literatury dodatkowej i materiałów źródłowych: 40 h

Konsultacje: 14h

Opracowanie wybranych zagadnień problemowych: 35h

Łącznie: 120

Liczba ECTS: 120h/30 = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zagadnienia szczegółowe wykładu:

- Internacjonalizacja ochrony praw człowieka

- System Organizacji Narodów Zjednoczonych

- Instytucjonalizacja praw człowieka i ich ochrony w systemie ONZ

- Uniwersalna koncepcja praw człowieka w systemie ONZ

- Typologia źródeł normatywnych ochrony praw człowieka w systemie ONZ

- Polityczne mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- Wyspecjalizowane mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

Traktatowe mechanizmy monitorowania ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- ONZ wobec idei zrównoważonego rozwoju;

- Ochrona praw dzieci w systemie ONZ;

- Ochrona praw kobiet w systemie ONZ;

- Ochrona praw uchodźców z perspektywy praw człowieka w systemie ONZ;

- Ochrona praw człowieka a zapobieganie i zwalczanie terroryzmu w systemie ONZ;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Toruń 2017;

Literatura uzupełniająca:

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i inni, System ochrony praw człowieka, Wrocław, 2005 wydanie 2;

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004.

- M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.

- T. Sokołowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zarys, Warszawa 2004.

- R. Kuźniar, Prawa człowieka – prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa z wykazem aktów normatywnych została przekazana studentom na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

LInk do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afsH5VY-9NbvLU-Nov8iM5-BQrBoQb1vypG3UjmLmjq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a894b07-d261-422c-90f9-00e7d56e087e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)