Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PMUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Prawo materialne UE (II stopień, II rok, administracja niestacjonarna)


Wykład: AD2_W02, AD2_W03 AD2_W04, AD2_W05 AD2_W06, AD2_W07 AD2_W08Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

przygotowanie do stosowania prawa wspólnotowego w administracji

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość swobód wspólnotowych i reguł konkurencji, orientacja w zakresie polityk wspólnotowych

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: Prawo materialne UE łącznie godzin:

1. Relacje między prawe krajowym a prawem UE - monizm; dualizm.

2. Ogólne zasady prawa unijnego; podział kompetencji; sprawa unijna.

3. Teoria przewagi komparatywnej.

4. Swobodny przepływ towarów.

5. Ograniczenia ilościowe; środki o skutku równoważnym bariery fiskalne.

6. Wyjątki; Możliwe zakazu lub ograniczenia (swobodny przepływ towarów).

7. Swobodny przepływ osób.

8. Swobodny przepływ pracowników; prawa przysługujące samozatrudnionym.

9. Swoboda zakładania przedsiębiorstw.

10. Wolność świadczenia i otrzymywania usług na terytorium UE.

11. Obywatelstwo UE.

12. Swobodny przepływ kapitału.

Podstawowe orzecznictwo:

1. Costa E.N.E.L.

2. Cassis de Dijon.

3. Van Gend & Loos.

4. Angonese.

5. Renneberg.

6. Alpine Investments.

7. Baumbast.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

mikrofon, słuchawki (w przypadku e-learning).

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin (ustnie)

Literatura:

Podręcznik przewodni:

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez sądy, tom I, 2010.

Wykład.

Literatura uzupełniająca:

A.Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2 W_04-status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 16 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji ale ich nie rozumie i nie zna i nie rozumie prawidłowości nimi rządzących;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_04: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie procedury ale nie narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, ale nie techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości ale nie zna ich źródła, charakteru, genezy i funkcjonowania;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz zna ich historyczną ewolucję.

Ocenia się wypowiedź ustną studenta na egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buczkowski
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)