Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PW-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U09


Kompetencje społeczne:

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; 2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2012)

Literatura uzupełniająca (1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318); 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319); 5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn zm.); 6. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287); 7. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324); 8. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323); 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479); 10. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253); 11. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252); 12. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej (Dz. U. Nr 38, poz. 363 z 1928 r.); 13. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 240 z 1936 r.); 14. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 241 z 1936 r.); 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482); 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481); 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480); 18. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251); 19. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254))

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego.

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

EK3: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół.

EK4: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu.

EK5: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych.

EK6: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii:

EK7: opisuje strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 h

Analiza aktów prawnych: 15 h

Zbieranie materiałów i pisanie pracy zaliczeniowej: 52 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie umie wyjaśnić podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego; nie zna źródeł prawa wyznaniowego.

Na ocenę 3 (dst.) - posiada zadowalającą wiedzę z zakresu źródeł prawa wyznaniowego, umie je wymienić i przyporządkować do konkretnego systemu; rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 4 (db.) - nie tylko zna źródła prawa wyznaniowego, ale potrafi je sklasyfikować prawidłowo i chronologicznie; potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi przedstawić i dokładnie wytłumaczyć charakter źródeł prawa wyznaniowego; rozumie, rozróżnia i potrafi wytłumaczyć pojęcia związane z prawem wyznaniowym.

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi rozróżnić systemów relacji instytucjonalnych państwo-związek wyznaniowy; nie wie jaki stosunek do podmiotów wyznaniowych prezentuje Unia Europejska.

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy; nie dokładnie rozróżnia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 4 (db.) - zna i potrafi rozróżnić systemy relacji państwo-związek wyznaniowy; potrafi opisać stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada znakomitą wiedzę z zakresu relacji państwo-związek wyznaniowy zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym; bardzo dokładnie potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi przedstawić konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii, ani zasad instytucjonalnych.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu zadowalającym.

Na ocenę 4 (db.) - nie tylko potrafi zaprezentować w stopniu dobrym konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, ale ponadto potrafi podać przykłady i wyjaśnić oraz odróżnić poszczególne instytucje.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu bardzo dobrym; podaje konkretne przykłady i umie rozwiązać kazusy w tym zakresie.

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do rozwiązania konkretnego problemu prawnego.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi dokonać w prawidłowy sposób analizy z zakresu prawa wyznaniowego i wskazać rozwiązanie prostego problemu z tej dziedziny prawa.

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi prawidłowo ją zastosować w praktyce przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - nie tylko posiada bardzo dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi zastosować ją w praktyce, ale również umie wskazać możliwe i potrzebne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w celu osiągnięcia lepszych gwarancji ochrony prawa do wolności religijnej

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wymienić ani opisać funkcji publicznych i własnych związków wyznaniowych w Polsce.

Na ocenę 3 (dst.) - zna funkcje publiczne i własne związków wyznaniowych, potrafi je scharakteryzować w stopniu wystarczającym.

Na ocenę 4 (db.) - zna i odróżnia funkcje publiczne od własnych związku wyznaniowego, potrafi je opisać i wyjaśnić podając przy tym przykłady.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna, odróżnia i w pełni charakteryzuje zarówno funkcje publiczne, jak i własne związków wyznaniowych; umie podać przykłady, na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie.

EK7: opisuje strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna struktury i zadań administracji publicznej w Polsce odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi opisać podstawowe zadania organów administracji państwowej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Na ocenę 4 (db.) - zna w stopniu dobrym strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi opisać strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce w stopniu bardzo dobrym: podaje przykłady i uzasadnia poszczególne wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)