Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i audyt w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-ZiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i audyt w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awJPta2jWtTcN08HOxxiPSLo3KgRT9xwk5WvwjE86OP41%40thread.tacv2/conversations?groupId=a517294e-333b-4d0a-a5af-2620f5d270d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu nastąpi zapoznanie studentów z istotą zarządzania i audytu, jako instytucjami mającymi na celu zapewnienie prawidłowości działania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym.

Pełny opis:

Zwykle wskazuje się, że zarządzanie to proces którego celem jest regulowanie i wykonywanie czynności dla zapewnienia skuteczności. Natomiast audyt jest związany z osiąganiem celów. Na zajęciach studenci zapoznani zostaną z istotą, rolą obu instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu administracji.

W ramach rozwoju zarządzania publicznego zwrócona zostanie uwaga na modele funkcjonowania administracji: weberowski, new public management, publik governance.

Drugą instytucją omawianą na wykładzie jest audyt. Ma ona podstawę w przepisach ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 272 ustawy, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Zarówno dla zarządzania również co do audytu zostaną przedstawione podmioty uprawnione do prowadzenia tego rodzaju czynności, zakres zadań oraz zakres uprawnień, posiadane instrumenty oraz rola, jaką pełnią w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez organ administracji publicznej.

Literatura:

Raczyńska M., Krukowski K., Zarządzanie w administracji publicznej Od idealnej biurokracji do zarządzania procesowego (2020), Kraków

Dobrowolski Z., Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka (2021), Lex

Piaszczyk A. (2003), Istota i cele audytu wewnętrznego, „Rachunkowość”, nr 7.

Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa.

Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa.

Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Zna znaczenie zarządzania, dziedzin zarządzania, zna genezę.

2. Zna znaczenie audytu oraz potrafi uzasadnić potrzebę korzystania z tego instrumentu.

B. Umiejętność

3. Charakteryzuje zarządzanie oraz rolę jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu.

4. Charakteryzuje audyt oraz rolę jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu.

C. Kompetencje społeczne

5. Ma świadomość znaczenia zarządzania i audytu dla prawidłowego funkcjonowania administracji.

6. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie zna istoty pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedzin zarządzania, genezy i koncepcji stosowanych

2. Nie zna zakresu pojęcia audytu, nie potrafi uzasadnić potrzeby istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji publicznej.

B. Umiejętności

3. Nie potrafi scharakteryzować roli, jaką zarządzanie jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

4. Nie potrafi scharakteryzować roli, jaką audyt pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej.

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Zna podstawy pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna podstawowe cechy audytu, uzasadnia w stopniu dostatecznym potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje ogólnie zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

4. Charakteryzuje ogólnie audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo.

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Zna w stopniu dobrym pojęcie zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna cechy audytu oraz potrafi uzasadnić potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Umie uzasadnić konieczność istnienia różnych rodzajów zarządzania dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej.

4. Charakteryzuje audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Umie uzasadnić konieczność istnienia audytu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej.

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Bardzo dobrze zna podstawy pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna bardzo dobrze cechy audytu, potrafi w sposób wyczerpujący uzasadnić potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Bardzo dobrze charakteryzuje zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Bardzo dobrze umie uzasadnić konieczność istnienia różnych rodzajów zarządzania dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji.

4. Bardzo dobrze charakteryzuje audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Bardzo dobrze umie uzasadnić konieczność istnienia audytu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy w obszarze kontroli i audytu.

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Federczyk
Prowadzący grup: Wojciech Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu nastąpi zapoznanie studentów z istotą kontroli i audytu, jako instytucjami mającymi na celu zapewnienie prawidłowości działania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym.

Pełny opis:

Zwykle wskazuje się, że zarządzanie to proces którego celem jest regulowanie i wykonywanie czynności dla zapewnienia skuteczności. Natomiast audyt jest związany z osiąganiem celów. Na zajęciach studenci zapoznani zostaną z istotą, rolą obu instytucji w prawidłowym funkcjonowaniu administracji.

W ramach rozwoju zarządzania publicznego zwrócona zostanie uwaga na modele funkcjonowania administracji: weberowski, new public management, publik governance.

Drugą instytucją omawianą na wykładzie jest audyt. Ma ona podstawę w przepisach ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 272 ustawy, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Zarówno dla zarządzania również co do audytu zostaną przedstawione podmioty uprawnione do prowadzenia tego rodzaju czynności, zakres zadań oraz zakres uprawnień, posiadane instrumenty oraz rola, jaką pełnią w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez organ administracji publicznej.

Literatura:

Raczyńska M., Krukowski K., Zarządzanie w administracji publicznej Od idealnej biurokracji do zarządzania procesowego (2020), Kraków

Dobrowolski Z., Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka (2021), Lex

Piaszczyk A. (2003), Istota i cele audytu wewnętrznego, „Rachunkowość”, nr 7.

Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa.

Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa.

Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimaszewski
Prowadzący grup: Michał Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimaszewski
Prowadzący grup: Michał Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)