Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing i reklama w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-MiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i reklama w Internecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

X1A_W01

H1A_W01

H1A_W10

S1A_W11

S1A_W06

S1A_W07

X1A_W01


UMIEJĘTNOŚCI:

S1A_U01

S1A_U05

S1A_U08

X1A_U02

X1A_U03


KOMPETECJE SPOŁECZNE

S1A_K01

S1A_K06

S1A_K04

S1A_K07

S1A_K05

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub

usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia

przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu .

Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały

komunikacji i ich skuteczność z szczególnym uwzględnieniem e-handlu jako kanału dystrybucji produktów

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub

usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia

przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu .

Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały

komunikacji i ich skuteczność z szczególnym uwzględnieniem e-handlu jako kanału dystrybucji produktów

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Istota usługi - charakterystyka usług i ich znaczenie marketingowe (2h)

4. Wybór i zarządzanie kanałami marketingowymi (2h)

5. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii reklamowych (2h)

6. Przygotowanie działalności marketingowej w cyberprzestrzeni (2h)

7. Kontroling i kontrola działań marketingowych (2h)

8. Mapa drogowe produktu (1h)

Literatura:

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma wiedzę o zarządzaniu projektami

Zna zasady prowadzenia marketingu i reklamy w INTERNECIE

Zna zasady analizy i dokumentowania procesów biznesowych

Ma wiedzę o prawnych/ekonomicznych/socjologicznych/technicznych

uwarunkowaniach rozwoju technologii

Umie stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa

informacyjnego w praktyce

Potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do

dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu

wykorzystać narzędzia informatyczne.

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności

oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Kryteria oceny:

1. na ocenę 2 (ndst): student nie umie podstawowych pojęć z zakresu

marketingu produktu

2. na ocenę 3 (dst): student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu

przygotowania i wdrożenia produktu na rynek

3. na ocenę 4 (db.): student zna, rozumie i potrafi zastosować pojęcia związane z rozwojem produktu w przedsiębiorstwie i

jego wdrożeniem na rynek

4. na ocenę 5 (bdb.): student potrafi efektywnie prezentować, analizować oraz, dyskutować na temat kwestii związanych z

przygotowaniem, wdrożeniem produktu na rynek z uwzględnieniem wszystkich faz przygotowania i wdrożenia produktu

Sposób zaliczenie będzie uzależniony od aktualnych ograniczeń wpływających na funkcjonowanie i tryb i sposób

prowadzenia zajęć na UKSW :

1. Odpowiedź ustna ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym)

2. Egzamin pisemny ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie stacjonarnym)

3. Prezentacja grupowa wyników projektu zadanego do realizacji w trakcie semestru ( w przypadku egzaminu

prowadzonego w trybie zdalnym lub stacjonarnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)