Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do programowania
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16592
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): CwC1_W09, CwC1_W12, CwC1_W13

Umiejętności (U): CwC1_U03, CwC1_U10, CwC1_U14

Kompetencje społeczne (K): CwC1_K01, CwC1_K02, CwC1_K06


Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera

Skrócony opis:

Jest to podstawowy przedmiot wprowadzający w dziedzinę informatyki. Poświęcony jest on głównie programowaniu i podstawom tworzenia algorytmów.

Pełny opis:

Jest to podstawowy przedmiot wprowadzający w dziedzinę informatyki. Poświęcony jest on głównie programowaniu i podstawom tworzenia algorytmów.

Kurs obejmuje:

* podstawowe pojęcia, takie jak: algorytm, program, specyfikacja, weryfikacja,

* zasady projektowania i tworzenia algorytmów: zasady abstrakcji, dekompozycji problemów,

* podstawy wnioskowania o programach: weryfikacja programów, analiza złożoności programów,

* podstawowe struktury danych,

* techniki tworzenia algorytmów: dziel i zwyciężaj, programowanie zachłanne, dynamiczne i przeszukiwanie z nawrotami.

Literatura:

Podstawowa:

Jerzy Grębosz, Symfonia C ++ Standard, Edition 2000, Kraków 2008.

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, „Język ANSI C. Programowanie”, Wydanie 2, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

Stephen Prata, „Język C. Szkoła programowania“, Wydanie 6, Helion, Gliwice 2016

Zed A. Shaw, „Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których wolałbyś unikać (takich jak język C)”, Wydanie 1, Helion, Gliwice 2016

Piotr Wróblewski, „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania”, Helion, Gliwice 1997

Jon Bentley, „Perełki Oprogramowania”, WNT, Warszawa 1992

Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman „Algorytmy i struktury danych”, Helion, Gliwice 2003

Uzupełniająca:

Język C++, Stroustrup Bjarne, WNT, 2002

Podstawy języka C++, S.B. Lippman, J. Lajoie, WNT, 2003

C++ dla każdego, Jesse Liberty, Helion, 2002

Thinking in C++. Edycja polska, Bruce Eckel, Helion, 2002

Thinking in C++ Tom 2. Edycja polska, Bruce Eckel, Chuck Allison, Helion, 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie:

CwC1_W09 podstawy informatyki

CwC1_W12 podstawy konstrukcji oprogramowania

CwC1_W13 podstawy matematyki

Absolwent potrafi:

CwC1_U03 posługiwać się narzędziami informatycznymi

CwC1_U10 posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań

CwC1_U14 eksplorować dane

Absolwent jest gotów do:

CwC1_K01

uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu wykorzystać narzędzia

informatyczne. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i

umiejętności oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu

dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i

specjalistyczne

CwC1_K02 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

CwC1_K06 działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 75 = około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w;

st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5;

st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25;

st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75;

st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25;

st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji,w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior
Prowadzący grup: Jakub Gąsior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów


Wykład: 15h


Liczba godzin przeznaczonych na pracę własną studenta


Wykład: 15h


Calkowita liczba godzin: 30h


Liczba punktów ECTS: 2


Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1


Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym: 1

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w językach wysokiego poziomu (przy użyciu wybranego języka). W trakcie zajęć przedstawiane są podstawowe pojęcia i konstrukcje występujące w programowaniu (zmienne, typy danych, instrukcje, obsługa komunikacji z użytkownikiem, podprogramy) oraz budowa programów wykorzystujących powyższe konstrukcje (połączona z analizą problemów w kontekście algorytmicznym) i kontrola ich poprawności.

Literatura:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)