Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5MMusz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 26.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03


Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć:

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne a inne gałęzie prawa.

3.Zasady i normy prawa międzynarodowego.

4.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

5.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

6.Organizacje międzynarodowe.

7.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza.

8.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

9.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie).

10.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

11. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Znajomość podstawowych konwencji, w tym szczególnie konwencji wiążących Polskę. Umiejętność odnoszenia zagadnień teoretycznych do praktyki. Znajomość relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Literatura:

Podstawowa: J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

Uzupełniająca: Odpowiadająca tematowi pracy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych.

EK2: potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

EK3: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych.

EK4: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego.

EK5: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Udział w seminarium: 30 h

Przygotowanie do seminarium: 70h

Samodzielne pisanie pracy: 200 h

Suma godzin: 300

Liczba ECTS: 300/25=12 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych.

Na NZAL: Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych.

Na ZAL: Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego do opisu, analizy i rozwiązywania sytuacji faktycznych.

EK2: potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

Na NZAL: Student nie potrafi projektować ani tworzyć prac pisemnych, ani też dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym ani historycznym.

Na ZAL: Student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

EK3: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych.

Na NZAL: Student nie posiada umiejętności projektowania ani tworzenia wystąpień ustnych.

Na ZAL: Student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych.

EK4: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego.

Na NZAL: Student nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego.

Na ZAL: Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego.

EK5: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Na NZAL: Student nie potrafi współdziałać ani pracować w grupie, uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych.

Na ZAL: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)