Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Economic History of Poland

General data

Course ID: WSE-EK-HGP
Erasmus code / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Economic History of Poland
Name in Polish: Historia gospodarcza
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty obligatoryjne 1 rok ekonomia
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

1. Przedmiot historii gospodarczej (HG) oraz jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych

2. Periodyzacja rozwoju gospodarczego świata i Polski

3. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie feudalnym ( X - XV w.)

4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana ( XVI -XVIII w.)

5. Pierwotna akumulacja kapitału (XVIII-XIX w.)

6. Charakterystyka rozwoju gospodarczego ziem polskich w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego ( do 1870 r.)

7. Rolnictwo w okresie zaborów: proces uwłaszczenia, rewolucja agrarna

8. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich do 1918 r.

9. Kształtowanie się gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich do 1918 r.

10. Problemy gospodarcze II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1928

11. Gospodarka polska w okresie 1929 – 1939

12. Przemiany społeczno-gospodarcze w wyniku II wojny światowej. Geneza systemu gospodarki centralnie kierowanej w Polsce ( 1944 – 1949 )

13. Gospodarka polska w okresie intensywnej industrializacji ( 1950 – 1955 ).

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1956 – 1980

14. Kryzys gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych XX w.

15. Gospodarka polska po przełomie 1989 r. (do 2004 r.). Bilans rozwoju gospodarczego Polski powojennej.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA podstawowa

1. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa

Uzupełniająca

1. Kaliński Janusz, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa

2. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa

3. Historia Polski w liczbach, t. I, GUS, Warszawa 2003; t. II, GUS, Warszawa

4. Marks B., Giełdy na ziemiach polskich pod zaborami (1817-1918), w: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod red. J. Chumińskiego i K. Popińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991s.c., Wrocław

5. Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

6. Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

7. Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, pod red. J. Chumińskiego i M. Zawadki, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

8. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań. W w.w. opracowaniach można znaleźć obszerny wykaz literatury uzupełniającej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zapoznanie studentów z historią gospodarczą Polski (X – XX w.). Ukazanie działania praw ekonomicznych w oparciu o analizę procesu dziejowego. Przedstawienie historycznego procesu wzrostu gospodarczego, wskazanie czynników tego wzrostu i relacji między nimi. Pokazanie dynamiki procesów społeczno – ekonomicznych i ich różnorodności. Przygotowanie studentów do samodzielnej, krytycznej analizy faktów historycznych i do myślenia perspektywicznego.

Studenci powinni wykazać się znajomością podstawowych procesów społeczno-gospodarczych minionych epok i pojęć z zakresu teorii ekonomii oraz umiejętnością: samodzielnej analizy przyczynowo-skutkowej faktów historyczno-gospodarczych oraz ich syntezy, łączenia treści historii gospodarczej z różnorodnymi aspektami teorii i myśli ekonomicznej, poszukiwania związków pomiędzy dawnymi, a współczesnymi systemami ekonomicznymi.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin - na podstawie sprawdzianu o charakterze testowo-opisowym (zalicza 60% punktów możliwych do uzyskania).

Kod do zajęć na MS Teams: wzat6k6

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 101 places more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures 3, 30 hours, 134 places more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures 3 - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)