Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe organizacje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-MOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0099) Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W02

EM2_W08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą, formami i mechanizmami integracji gospodarczej państw oraz genezą, ewolucją i znaczeniem ważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz innych podmiotów gospodarki światowej.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Istota międzynarodowej integracji gospodarczej i czynniki sprzyjające temu procesowi i utrudniające ten proces. Formy integracji gospodarczej.

3. Międzynarodowy podział pracy. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Efekt przesunięcia i efekt kreacji handlu.

4. Od Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Geneza i funkcjonowanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

5. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Unia Europejska (UE). Przyczyny powstania i znaczenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

6. CEFTA jako przykład strefy wolnego handlu. Integracja gospodarcza krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). MERCOSUR – unia celna krajów Ameryki Południowej.

7. Integracja gospodarcza krajów Ameryki Północnej (NAFTA). Kartel krajów eksportujących ropę naftową (OPEC).

8. Rola międzynarodowych instytucji finansowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Przynależność Polski do międzynarodowych organizacji gospodarczych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. PWE, Warszawa 2012.

2. D. Kopiński, M. Wróblewski, Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe. Przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Difin, Warszawa 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

W1. Student wyjaśnia złożone uwarunkowania procesów integracji gospodarczej państw.

W2. Student rozróżnia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych.

W3. Student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym.

OPIS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

– uczestnictwo w zajęciach: 16h (0,5 pkt. ECTS)

– studiowanie literatury: 25h (1 pkt. ECTS)

– opracowanie prezentacji multimedialnej i przygotowanie się do jej przedstawienia: 12,5h (0,5 pkt. ECTS)

Łącznie: 53,5h (2 pkt. ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Ad W1:

- na ocenę dostateczną (3) student wymienia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces;

- na ocenę dobrą (4) student wymienia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces oraz omawia wybrany czynnik;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wymienia i omawia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces.

Ad W2:

- na ocenę dostateczną (3) student wymienia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych;

- na ocenę dobrą (4) student wymienia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych oraz omawia dwie wybrane;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wymienia i omawia formy instytucjonalno-organizacyjne ugrupowań integracyjnych państw.

Ad W3:

- na ocenę dostateczną (3) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej o charakterze gospodarczym;

- na ocenę dobrą (4) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania dwóch wybranych organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania trzech wybranych organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym.

METODY DYDAKTYCZNE: prezentacje multimedialne, dyskusje.

TRYB ZAJĘĆ: nauczanie stacjonarne.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: ocena prezentacji multimedialnej i sposobu jej przedstawienia (maksymalnie 50 pkt.), ocena aktywności na zajęciach (możliwość podwyższenia oceny o pół stopnia).

Liczba punktów – Ocena

0–30 – ndst.

31–34 – dost.

35–38 – dost. plus

39–42 – db.

43–46 – db. plus

47–50 – bdb.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza brak zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)