Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

International economic organizations

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-MOG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0099) Generic programmes and qualifications not elsewhere classified The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: International economic organizations
Name in Polish: Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) EM2_W02

EM2_W08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą, formami i mechanizmami integracji gospodarczej państw oraz genezą, ewolucją i znaczeniem ważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz innych podmiotów gospodarki światowej.

Full description: (in Polish)

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Istota międzynarodowej integracji gospodarczej i czynniki sprzyjające temu procesowi i utrudniające ten proces. Formy integracji gospodarczej.

3. Międzynarodowy podział pracy. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Efekt przesunięcia i efekt kreacji handlu.

4. Od Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Geneza i funkcjonowanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

5. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Unia Europejska (UE). Przyczyny powstania i znaczenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

6. CEFTA jako przykład strefy wolnego handlu. Integracja gospodarcza krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). MERCOSUR – unia celna krajów Ameryki Południowej.

7. Integracja gospodarcza krajów Ameryki Północnej (NAFTA). Kartel krajów eksportujących ropę naftową (OPEC).

8. Rola międzynarodowych instytucji finansowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Przynależność Polski do międzynarodowych organizacji gospodarczych.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. PWE, Warszawa 2012.

2. D. Kopiński, M. Wróblewski, Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe. Przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Difin, Warszawa 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

2. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

W1. Student wyjaśnia złożone uwarunkowania procesów integracji gospodarczej państw.

W2. Student rozróżnia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych.

W3. Student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym.

OPIS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

– uczestnictwo w zajęciach: 16h (0,5 pkt. ECTS)

– studiowanie literatury: 25h (1 pkt. ECTS)

– opracowanie prezentacji multimedialnej i przygotowanie się do jej przedstawienia: 12,5h (0,5 pkt. ECTS)

Łącznie: 53,5h (2 pkt. ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KRYTERIA OCENIANIA W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Ad W1:

- na ocenę dostateczną (3) student wymienia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces;

- na ocenę dobrą (4) student wymienia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces oraz omawia wybrany czynnik;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wymienia i omawia czynniki sprzyjające procesowi integracji gospodarczej państw i utrudniające ten proces.

Ad W2:

- na ocenę dostateczną (3) student wymienia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych;

- na ocenę dobrą (4) student wymienia formy instytucjonalne międzynarodowych organizacji integracyjnych oraz omawia dwie wybrane;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wymienia i omawia formy instytucjonalno-organizacyjne ugrupowań integracyjnych państw.

Ad W3:

- na ocenę dostateczną (3) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej o charakterze gospodarczym;

- na ocenę dobrą (4) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania dwóch wybranych organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym;

- na ocenę bardzo dobrą (5) student wyjaśnia rolę i znaczenie oraz zasady funkcjonowania trzech wybranych organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym.

METODY DYDAKTYCZNE: prezentacje multimedialne, dyskusje.

TRYB ZAJĘĆ: nauczanie stacjonarne.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: ocena prezentacji multimedialnej i sposobu jej przedstawienia (maksymalnie 50 pkt.), ocena aktywności na zajęciach (możliwość podwyższenia oceny o pół stopnia).

Liczba punktów – Ocena

0–30 – ndst.

31–34 – dost.

35–38 – dost. plus

39–42 – db.

43–46 – db. plus

47–50 – bdb.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza brak zaliczenia przedmiotu.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 35 places more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 20 places more information
Coordinators: Adrian Sadłowski
Group instructors: Adrian Sadłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 27 places more information
Coordinators: Adrian Sadłowski
Group instructors: Adrian Sadłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)