Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Public debate

General data

Course ID: WSE-PO-DPU
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Public debate
Name in Polish: Debata publiczna
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) P2_W06, P2_U03, P2_K02, P2_U06,

P2_U08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna znajomość debaty publicznej toczącej się Polsce w zakresie podejmowanych problemów, prezentowanych stanowisk oraz uczestniczących podmiotów.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest:

1. zaznajomienie studentów z najważniejszymi obecnie tematami debaty publicznej, wskazanie głównych stanowisk i sposobów argumentacji obecnych w debacie;

2. zapoznanie studentów z założeniami i głównymi kierunkami analizy dyskursu (discourse analysis), a także nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy dyskursu w badaniu debaty publicznej;

3. nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się argumentacją popierającą określone stanowisko oraz formułowania kontrargumentów;

4. poznanie przez studentów przyczyn i uwarunkowań obecnego kształtu debaty publicznej w Polsce.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

P2_W06

Student ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat toczącej się (głównie w mediach) debaty publicznej. Zna najważniejsze tematy tej debaty, główne stanowiska, sposoby argumentacji i stosowane środki dyskursywne.

P2_U03

Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie

i pisemnie na tematy podejmowane w polskiej debacie publicznej. Potrafi posługiwać się narzędziami analizy dyskursu w badaniu debaty publicznej.

P2_U06

Student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności potrzebnych, aby brać udział w debacie publicznej, samodzielnie planuje swój rozwój. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

P2_U08

Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną

przedstawiając swój pogląd w zakresie problemów podejmowanych w polskiej debacie publicznej oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi poprowadzić

i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności

i ustosunkowując się do wyrażanych opinii.

P2_K02

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w w debacie publicznej oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

P2_W06

1) na ocenę bardzo dobrą: student ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat toczącej się (głównie w mediach) debaty publicznej. Zna najważniejsze tematy tej debaty, główne stanowiska, sposoby argumentacji i stosowane środki dyskursywne.

2) na ocenę dobrą: student ma uporządkowaną wiedzę na temat toczącej się (głównie w mediach) debaty publicznej. Zna kilka najważniejszych tematów tej debaty, kilka głównych stanowisk, sposobów argumentacji i stosowane środki dyskursywne.

3) na ocenę dostateczną: student ma wiedzę na temat toczącej się (głównie w mediach) debaty publicznej. Zna niektóre tematy tej debaty, niektóre stanowiska, sposoby argumentacji i kilka stosowanych środków dyskursywnych.

P2_U03, P2_U06, P2_U08

1) na ocenę bardzo dobrą: student potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie na tematy podejmowane w polskiej debacie publicznej. Potrafi posługiwać się narzędziami analizy dyskursu w badaniu debaty publicznej. Student potrafi samodzielnie planować swój rozwój. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie problemów podejmowanych w polskiej debacie publicznej oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii.

2) na ocenę dobrą: student potrafi w miarę poprawnie wypowiadać się ustnie i pisemnie na tematy podejmowane w polskiej debacie publicznej. Potrafi posługiwać się większością narzędzi analizy dyskursu w badaniu debaty publicznej. Student w dużym stopniu potrafi samodzielnie planować swój rozwój. Potrafi w miarę poprawnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie problemów podejmowanych w polskiej debacie publicznej oraz podając w miarę wyczerpująco argumenty za i przeciw. Potrafi w miarę poprawnie poprowadzić i podsumować dyskusję, motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii.

3) na ocenę dostateczną: student w miarę poprawnie potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na niektóre tematy podejmowane w polskiej debacie publicznej. Potrafi posługiwać się kilkoma narzędziami analizy dyskursu w badaniu debaty publicznej. Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie niektórych problemów podejmowanych w polskiej debacie publicznej oraz podając niektóre argumenty za i przeciw. Potrafi w miarę poprawnie poprowadzić i podsumować dyskusję i ustosunkować się do wyrażanych opinii.

P2_K02

1) na ocenę bardzo dobrą: student jest bardzo dobrze przygotowany do aktywnego uczestnictwa w w debacie publicznej oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób;

2) na ocenę dobrą: student jest w miarę dobrze przygotowany do aktywnego uczestnictwa w w debacie publicznej oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

3) na ocenę dostateczną: student jest w niewielkim stopniu przygotowany do aktywnego uczestnictwa w w debacie publicznej oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Practical placement: (in Polish)

---

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński
Group instructors: Piotr Burgoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) uczestnictwo w zajęciach 30 h


czytanie lektur 30 h


przygotowanie referatu 30 h


wyszukiwanie informacji 15 h


przygotowanie do zaliczenia 15 h


120 h = 4 ECTS (1 ECTS = 30 h)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest:

1. nauczenie studentów umiejętności posługiwania się metodą analizy dyskursu w badaniu tekstów politycznych (politics, policy);

2. zaznajomienie studentów z najważniejszymi obecnie tematami debaty publicznej, wskazanie głównych stanowisk, sposobów argumentacji obecnych w tych debatach oraz zastosowanych środków językowych / dyskursywnych;

3. nauczenie studentów umiejętności posługiwania się argumentacją popierającą określone stanowisko oraz formułowania kontrargumentów;

4. poznanie przez studentów przyczyn i uwarunkowań obecnego kształtu debaty publicznej w Polsce.

Full description: (in Polish)

Tematy:

I. Analiza dyskursu:

1. Założenia teoretyczno-metodologiczne analizy dyskursu

2. Narzędzia analizy dyskursu (metoda narracyjna, ramowa, krytyczna)

II. Przyczyny i uwarunkowania obecnego kształtu debaty publicznej w Polsce

II. Stanowiska, argumentacja i środki językowe w debatach dotyczących następujących tematów:

1. Zakaz handlu w niedzielę

2. Reforma edukacji

3. Model patriotyzmu

4. Spór o zakaz/dopuszczalność aborcji

5. Polityka migracyjna

6. Relacje państwo - Kościół

7. Kondycja Kościoła katolickiego

8. System emerytalny

9. Kara śmierci

10. Imigracja

11. Polityka ekologiczna

12. Spór o in vitro

13. Bezpieczeństwo Polski

Bibliography: (in Polish)

Analiza dyskursu:

M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 198.

A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008

A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

B. Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2009

E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza testu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2006

A. Małyska, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011

Debata publiczna:

A. Kampka, Debata publiczna, Warszawa 2014

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2012

M. Kochan (red.), Sztuka debaty, Gdańsk 2014

A. Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Warszawa 2015

M. Poprawa, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Kraków 2009

P. Legutko, Sztuka debaty czyli jak się nie dać, Kraków 2009

J. Supińska, Debaty o polityce społecznej, Warszawa 2013

M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013

"Debata Edukacyjna" nr 2/2009

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

(będzie podany wkrótce)

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński
Group instructors: Piotr Burgoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) uczestnictwo w zajęciach 30 h


czytanie lektur 30 h


przygotowanie referatu 30 h


wyszukiwanie informacji 15 h


przygotowanie do zaliczenia 15 h


120 h = 4 ECTS (1 ECTS = 30 h)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest:

1. nauczenie studentów umiejętności posługiwania się metodą analizy dyskursu w badaniu tekstów politycznych (politics, policy);

2. zaznajomienie studentów z najważniejszymi obecnie tematami debaty publicznej, wskazanie głównych stanowisk, sposobów argumentacji obecnych w tych debatach oraz zastosowanych środków językowych / dyskursywnych;

3. nauczenie studentów umiejętności posługiwania się argumentacją popierającą określone stanowisko oraz formułowania kontrargumentów;

4. poznanie przez studentów przyczyn i uwarunkowań obecnego kształtu debaty publicznej w Polsce.

Full description: (in Polish)

Tematy:

I. Analiza dyskursu:

1. Założenia teoretyczno-metodologiczne analizy dyskursu

2. Narzędzia analizy dyskursu (środki dyskursywne)

3. Gatunki w analizie dyskursu (wystąpienie parlamentarne, wywiad telewizyjny, debata przedwyborcza)

4. Odmiany analizy dyskursu (analiza narracyjna, ramowa, krytyczna)

5. Rodzaje dyskursów (populistyczny, peryferyjny itd.)

II. Stanowiska, argumentacja i środki językowe w debatach dotyczących następujących tematów:

1. Polska polityka pamięci

2. Żądanie przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec

3. Polska w Unii Europejskiej

4. Spór o zakaz/dopuszczalność aborcji

5. Kondycja Kościoła katolickiego

6. Kara śmierci

Bibliography: (in Polish)

Analiza dyskursu:

M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 198.

A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008

A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

B. Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2009

E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza testu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2006

A. Małyska, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011

Debata publiczna:

A. Kampka, Debata publiczna, Warszawa 2014

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2012

M. Kochan (red.), Sztuka debaty, Gdańsk 2014

A. Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Warszawa 2015

M. Poprawa, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Kraków 2009

P. Legutko, Sztuka debaty czyli jak się nie dać, Kraków 2009

J. Supińska, Debaty o polityce społecznej, Warszawa 2013

M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013

"Debata Edukacyjna" nr 2/2009

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński
Group instructors: Piotr Burgoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 30 h

czytanie lektur 30 h

przygotowanie referatu 30 h

wykonywanie zadań domowych 10 h

przygotowanie do zaliczenia 15 h

konsultacje 5 h

SUMA GODZIN: 120 h = 4 ECTS w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim 35 godz (1 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński
Group instructors: Piotr Burgoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)