Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Politics and religion

General data

Course ID: WSE-PO-PR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Politics and religion
Name in Polish: Polityka i religia
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8a363af5193c409b81fbbd93ed1d5bfd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6e5979dc-5398-4593-9bbd-98474698dd29&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W02, P2_W11,

P2_U04, P2_K04

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:Zaawansowany

Cele przedmiotu:

POZNAWANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY RELIGIĄ A ŻYCIEM SPOŁECZNO-POLITYCZNYM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie studiów I stopnia politologii lub podstawowych kursów z zakresu systemów politycznych, myśli politycznej i antropologii politycznej

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne zajęć obejmują kwestie:

1. podejścia do społeczeństwa i polityki w łonie głównych nurtów religijnych świata;

2. znaczeniu religii w procesach politycznych w ramach współczesnych państw;

3. sposobu pojmowania miejsca religii w życiu publicznym przez główne tradycje ideowe;

4. kluczowych problemów teoretycznych związanych z relacjami religii i polityki;

5. znaczenie czynnika religijnego w relacjach międzynarodowych.

Szczegółowe treści programowe podawane są w częsci odnoszącej się do danego roku akademickiego.

Bibliography: (in Polish)

Benedykt XVI, Serce rozumne. Przemówienie w Bundestagu

Benedykt XVI, Przemówienie w Ratyzbonie

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, różne wydania

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, różne wydania

PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium Społecznego Nauczania Kościoła, Jedność, Kielce 2005

E.W. Boeckenfoerde, Wolność- państwo-Kościół, Kraków 1994

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszwa 2006,

S. Bruce, Fundamentalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006

P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2005

E. Firlit [red.], Instytucje religijne w krajach UE, SGH, Warszawa 2009

M. Gierycz, J, Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2012

W. Gizicki [red.], Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, Lublin 2013

F. Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Rebis, Poznań 2012

E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, PIW, Warszawa 1997

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska, WAM, Kraków 2008

J. Gray, Czarna msza: Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Znak, Kraków 2012

J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, Aletheia, Warszawa 2012

J. Grzybowski, Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i Polityce, Jedność, Kielce 2018

J. Grosfeld [red.], 50 lat później. Dylematy posoborowego Kościoła, IP UKSW, Warszawa 2014

G. Haarscher, Laickość, PAX, Warszawa 2009

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 2009,

W. Jakubowski, O Roma Felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005

J. Kulska, Między sacrum i profanum. Rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju, Uniwersytet Opolski, Opole 2019

P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Dialog, Warszawa 2005

W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacja państwo-Kościół między repfomacją i Oświeceniem, Semer, Warszawa 2010

P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, PAX, Warszawa 2001

V. Possenti, Religia i życie publiczne, PAX, Warszawa 2004

W. Ullmann, Korzenie renesansowego humanizmu, Wyd. Łódzkie, Łódź 1985

M. Wojciechowski, Biblia o państwie, WAM, Kraków 2006

Rozumienie wartości w kulturach Wschodu, WUJ, Kraków 2011

G. Sartori, Teoria demokracji, różne wydania

A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, KUL, Lublin 2016

B. Szlachta, Wokół katolickiej myśli politycznej, WAM, Kraków 2008,

G. Weigel, Ostateczna rewolucja, W drodze, Poznań 1995

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, W-wa, Kraków 2000,

S. Sowiński, R. Zenderowski, Jan Paweł II o Europie i europejskości,

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli religii dla ich kształtowania;

- Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza politycznej, w tym znaczenia religii dla podstawowych kategorii myślenia politycznego.

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach - 26 h

- lektura indywidualna i przygotowanie do zajęc - 10-12 h

- przygotowanie referatu - 10-12 h

- przygotowanie do kolokwium - 10-12 h

łącznie: 60 h = 2 ECTS [1ECTS/30h]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:

- Znajomość lektur na zajęciach - 25% oceny

- Wystąpienie indywidualne - 25% oceny

- Kolokwium zaliczeniowe - 50% oceny

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji.

- Referat (tekst w formacie .doc, 12 Times New Roman, odstęp 1,5, ok. 10-12 stron, z zachowaniem warsztatu metodologicznego i technicznego pracy naukowej oraz w formie prezentacji) należy przesłać prowadzącemu zajęcia do poniedziałku poprzedzającego dzień jego wygłoszenia i być gotowym do jej przedstawienia w dniu wyznaczonym wedle programu. Ocenie podlega treść i forma wystąpienia.

- Kolokwium będzie miało charakter rozmowy na temat problematyki zajęć i literatury przedmiotu. Poza literaturą obowiązkową należy być przygotowanym do rozmowy o pięciu, wybranych przez siebie, pozycjach z literatury uzupełniającej.

Bdb: od 80%

Db+: 75% - 79,9%

Db: 65% - 74,99%

Dst+: 60% - 64,9%

Dst: 50% - 59,9%

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Michał Gierycz
Group instructors: Michał Gierycz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Michał Gierycz
Group instructors: Michał Gierycz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)