Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SEMMII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - II rok
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W01, P2_W12,

P2_U03, P2_K03

Skrócony opis:

Ustalenie trybu pracy rocznej, w tym szczególnie:

1. kontynuacja prac nad finalnym tekstem rozprawy,

2. nanoszenie uwag i poprawek.

Do końca II roku seminarium: przygotowanie całego tekstu rozprawy, zaakceptowanej od strony merytorycznej i edytorskiej.

Prezentacja na seminarium poszczególnych rozdziałów, wykorzystanej literatury oraz trudności pojawiających się podczas badań.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje problematykę z zakresu stosunków międzynarodowych. Zalecanym obszarem jest problematyka Europy Środkowej w różnych jej wymiarach (polityki europejskiej, współpracy regionalnej, sytuacji politycznej w poszczególnych państwach).

Praca na seminarium obejmuje następujące etapy:

- poszukiwanie adekwatnego obszaru badawczego i problemu pracy;

- określenie tematu i skonceptualizowanie struktury pracy;

- przeprowadzenie badań własnych;

- krytyczną dyskusję nad poszczególnymi fragmentami powstającej pracy.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia II roku seminarium jest: kontynuacja badań własnych, referowanie postępów pracy, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Literatura:

iteratura z zakresu metodologii badań i zasad pisania prac naukowych:

1. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

2. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

2. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

3. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010/2011.

4. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Dodatkowo literatura związana z tematami poszczególnych prac.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest: przygotowanie rozprawy w 60% na koniec I semestru, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Praktyki zawodowe:

link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f515edb77044de2a0e27ed16373fbe6%40thread.tacv2/conversations?groupId=14701280-440e-4154-9b1f-3d4d75b13f65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda, Piotr Broda-Wysocki, Jarosław Drozd, Antoni Dudek, Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Piotr Bajda, Piotr Broda-Wysocki, Jarosław Drozd, Antoni Dudek, Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)