Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-MSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W05, ZP1_U17

Wymagania wstępne:

Wstęp do ekonomii

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczy, tzn.: zarysu historycznego rozwoju wymiany międzynarodowej, przyswojenie sobie podstawowych pojęć z przedmiotu, zrozumienie głównych mechanizmów działających w handlu zagranicznym i na międzynarodowych rynkach finansowych oraz podstawowa wiedza na temat najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych. Umiejętność prowadzenia dyskusji na powyższe temat

Pełny opis:

Główne działy: rozwój teorii h.z.-polityka handlowa-miedzynarodowe stos. finansowe

Zarys programu nauczania:

1. Pojęcie, uczestnicy i funkcje MSG

2. Tradycyjne teorie wymiany gospodarczej

3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

4. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

6. Zasady polityki handlowej

7. Teoretyczne aspekty polityki handlowej

8. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej

9. Rynek walutowy i kurs walutowy

10. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową

11. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej

12. Międzynarodowy system finansowy

13. Międzynarodowy rynek finansowy

14. Międzynarodowy rynek usług

15. MSG a kraje rozwijające się

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BOŻYK P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.

2. BUDNIKOWSKI A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

3. BUDNIKOWSKI A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

4. KRUGMAN P., OBSTFELD M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, T. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

5. OKTABA R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, UKSW, Warszawa 2013.

6. ŚWIERKOCKI J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

7. ŚWIERKOCKI J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa, 2004.

Teksty do przygotowania na konwersatorium:

1. J.K. GALBRAITH, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991, s. 43-68.

2. A. SMITH, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (lub: Bogactwo narodów), t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 30-62.

3. D. RICARDO, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 141-167.

4. K. NOWICKI, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 96-115.

5. K. MARKS, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. t.3, księga 3, część 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 254-258.

6. J.M. KEYNES, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 302-339.

7. M. FRIEDMAN, R.D. FRIEDMAN, Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1994, s. 35-65.

8. A. WRÓBEl, Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2 (t.35)/2007, s. 81-99.

Literatura pomocnicza:

1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

7. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu MSG

- zna główne mechanizmy i prawa rządzące w MSG

- zna zarys rozwoju MSG

- zna najważniejsze teorie w ramach MSG

- zna podstawowe instytucje i organizacje MSG

EU:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG

- potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG

PUNKTY ECTS: 2

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie na zajęcia - 20

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 60 - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

na dst – zna przynajmniej 50% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

na db – zna przynajmniej 75% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

na bdb – zna przynajmniej 90% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

W zakresie umiejętności:

na dst - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 50%

na db - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 75%

na bdb - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)