Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

International economic relations

General data

Course ID: WSE-ZP-MSG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: International economic relations
Name in Polish: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wstęp do ekonomii

Short description: (in Polish)

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczy, tzn.: zarysu historycznego rozwoju wymiany międzynarodowej, przyswojenie sobie podstawowych pojęć z przedmiotu, zrozumienie głównych mechanizmów działających w handlu zagranicznym i na międzynarodowych rynkach finansowych oraz podstawowa wiedza na temat najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych. Umiejętność prowadzenia dyskusji na powyższe temat

Full description: (in Polish)

Główne działy: rozwój teorii h.z.-polityka handlowa-miedzynarodowe stos. finansowe

Zarys programu nauczania:

1. Pojęcie, uczestnicy i funkcje MSG

2. Tradycyjne teorie wymiany gospodarczej

3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

4. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

6. Zasady polityki handlowej

7. Teoretyczne aspekty polityki handlowej

8. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej

9. Rynek walutowy i kurs walutowy

10. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową

11. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej

12. Międzynarodowy system finansowy

13. Międzynarodowy rynek finansowy

14. Międzynarodowy rynek usług

15. MSG a kraje rozwijające się

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. BOŻYK P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.

2. BUDNIKOWSKI A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

3. BUDNIKOWSKI A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

4. KRUGMAN P., OBSTFELD M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, T. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

5. OKTABA R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, UKSW, Warszawa 2013.

6. ŚWIERKOCKI J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

7. ŚWIERKOCKI J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa, 2004.

Teksty do przygotowania na konwersatorium:

1. J.K. GALBRAITH, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991, s. 43-68.

2. A. SMITH, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (lub: Bogactwo narodów), t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 30-62.

3. D. RICARDO, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 141-167.

4. K. NOWICKI, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 96-115.

5. K. MARKS, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. t.3, księga 3, część 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 254-258.

6. J.M. KEYNES, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 302-339.

7. M. FRIEDMAN, R.D. FRIEDMAN, Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1994, s. 35-65.

8. A. WRÓBEl, Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2 (t.35)/2007, s. 81-99.

Literatura pomocnicza:

1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

7. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EW:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu MSG

- zna główne mechanizmy i prawa rządzące w MSG

- zna zarys rozwoju MSG

- zna najważniejsze teorie w ramach MSG

- zna podstawowe instytucje i organizacje MSG

EU:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG

- potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG

PUNKTY ECTS: 2

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie na zajęcia - 20

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 60 - 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

na dst – zna przynajmniej 50% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

na db – zna przynajmniej 75% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

na bdb – zna przynajmniej 90% podstawowej terminologii, instytucji i organizacji, mechanizmów i praw, doktryn ekonomicznych z zakresu MSG

W zakresie umiejętności:

na dst - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 50%

na db - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 75%

na bdb - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG oraz potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG na poziomie przynajmniej 90%

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Artur Wysocki
Group instructors: Artur Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Artur Wysocki
Group instructors: Artur Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)