Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy bioetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy bioetyki
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03.

NRL_W09

NRL_K02

NRL_U05

NRL_K01.Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw etyki katechizmowej.

Ważne, aby student był zdolny do poszanowania profilu etycznego i misji UKSW. Chodzi o to, aby student był skłonny do przyswajania, na bazie wcześniejszej znajomości podstawowych zasad KKK (katechizm kościoła katolickiego), to, co jest rozwinięciem doktryny Kościoła (przekładającej się na poszczególne dyscypliny) i co w tych dyscyplinach naukowych z jego doktryny się znajduje.

W przedmiocie, jakim jest: podstawy bioetyki, potrzebne jest otwarcie się studenta na problematykę ingerencji biotechnologicznych itp., w prawo do życia, którą uprawiać się tu będzie pod względem etyki tomistycznej, uniwersalistycznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną;

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie tych okoliczności prawno-społecznych, które występują w demokratycznym (i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy, jak i umiejętność w zakresie takich działań społecznych, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Kolejnym celem zajęć jest uchwycenie tych elementów bioetycznego odniesienia się do życia, które wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej. To znaczy - chodzi o te kompetencje społeczne, które wyrażają się co do katolickich (tradycyjnych) wartości, na które jest zawsze społeczne zapotrzebowanie.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli zdobywanie kwalifikacji i zdolności w zakresie uzasadnień oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie ludzkie, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Przedmiot materialny i formalny bioetyki; metody i cele.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa, konsekwencje prawne.

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Eksperymenty i badania prenatalne.

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Eugenika i jej współczesne przejawy.

8.Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Wróbel, Tożsamość bioetyki katolickiej, TN KUL, Lublin 2020.

2. S. Biały, Problematyka definicji aborcji w literaturze polskiej

oraz recepcja nauczania Kościoła w tym zakresie, "Fides et Ratio" 1/49 (2022), s. 19.

3. S. Biały, Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006).

4. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

4. W. Bołoz, Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79.

5. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, Kraków 2012.

6.

7. A.J. Katolo, Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000.

8. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. S. Biały, Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRL_W03. Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych w życiu małżeńsko-rodzinnym i społecznym.

NRL_W09. Ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą.

Umiejętności:

NRL_U05. Potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w

poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i

rodzinnych

Kompetencje społeczne:

NRL_K02. Absolwent posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

KRL_U01. ABSOLWENT ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

(intelektualnego i religijno-duchowego).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczania:

1. Kolokwium ustne na końcu wykładów:

sprawdzenie efektów n. pod kątem uzyskanej przedmiotowej wiedzy.

2. Obecność i aktywność na wykładach (podejmowanie dyskusji i zadawanie pytań profesorowi).

3. Opublikowanie na platformie MOODLE eseju:

(esej/wypracowanie/streszczenie): umiejętności i kompetencje.

4. Informacja zwrotna, obserwacja pracy studenta pod kątem świadomości i wrażliwości etycznej co do omawianej problematyki (esej/refleksja, spersonalizowanie): kompetencje społeczne.

Kryteria co do stopniowania oceny:

Ocena dostateczna - 3: student uczestniczył na zajęciach w ustalonych kryteriach; wykazał się na kolokwium posiadaniem podstawowej wiedzy z norm bioetycznych, napisał esej, w którym wykazał swoją wrażliwość etyczną i społeczną.

Ocena dobra - 4: Student uczestniczył w zajęciach i był na nich aktywny (brał udział w dyskusji dydaktycznej); wykazał na kolokwium posiadanie przedmiotowej wiedzy; napisał esej, wykazując się merytoryczną wiedzą, ale i wrażliwością etyczną wobec niniejszej problematyki.

Ocena - 5: Jak wyżej, ale wykonanie na poziomie bardzo dobrym (błyskotliwym).

Kryteria procentowe oceny:

Kolokwium ustne końcowe do - 40% oceny.

Obecności i zaangażowanie się na zajęciach do - 30 % oceny.

Napisanie poprawnie eseju (merytorycznie i formalnie) do - 30 % oceny.

Minimum zaliczeniowe > 65 % itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azpEWmt-ErDeC4cz3eoy-Yy--6mGzzUmYPpb7CGt_ldo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd793769-8ff0-4f3b-8f27-922dc6715cf4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 2 PUNKTY.

15 GODZIN WYKŁADOWYCH - 1 PUNKT.

25 GODZIN PUBLIKACJA PRACY CZ. NA MODDLE - 1/2 PUNKTU.

25 GODZIN PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KOLOKWIUM USTNEGO - 1/2 PUNKTU.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie takich okoliczności prawno-społecznych, jakie występują w demokratycznym i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy i umiejętność takich działań, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, czyli odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Ostatecznie zajęć celem będzie uchwycenie tych elementów bioetycznego (katolickiego) odniesienia do życia, które w zasadniczy sposób wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (V.R. Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Chodzi, w skrócie rzecz ujmując, o to, że nie wszystko to co jest technologicznie możliwe, jest możliwe z etycznego punku widzenia. Miarą odpowiedzialności będzie tutaj prawda i jej znaczenia dla życia człowieka.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka (przedmiot materialny i formalny).

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Status embrionu ludzkiego.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa dziecka (czyli niewinnej istoty ludzkiej)

b) Syndrom post-aborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro i inne biotechnologie wspomagania rozrodu.

4. Eksperymenty na istocie ludzkiej (badania prenatalne).

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez podział ora przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje i ich ocena etyczna z punktu widzenia antropologii katolickiej

a) techniki: ex vivo

b) techniki: ex mortuo - organy konieczne do życia.

7. Obiekcja sumienia - klauzula sumienia (warunki do spełnienia)

a) medyczna, fiskalna

b) wychowawcza, wojskowa i nieposłuszeństwo obywatelskie.

8. Kara kapitalna

a) W historii świata i Kościoła katolickiego

b) zasada godnościowa papieża Franciszka. Zmiana zapisów w KKK.

9. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Wróbel, Tożsamość bioetyki katolickiej, TN KUL, Lublin 2020.

2. S. Biały, Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006) nn.

3. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

4. W. Bołoz, Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79.

5. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, Kraków 2012.

6. D. Sawicki, Moralność a "in vitro", Łomża 2002.

7. A.J. Katolo, Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000.

8. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. S. Biały, Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1/2. p. ECTS UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 15 godz.

1/2. p. ECTS NAPISANIE ESEJU NA MOODLE - 15 godz.

1. p. ECTS ZALICZENIE KOLOKWIUM KOŃCOWEGO - 25 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie takich okoliczności prawno-społecznych, jakie występują w demokratycznym i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy i umiejętność w zakresie takich działań społecznych, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, czyli odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Kolejnym celem zajęć będzie uchwycenie tych elementów bioetycznego (katolickiego) odniesienia do życia, które wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej. To znaczy - chodzi o te kompetencje społeczne, które wyrażają się co do katolickich (tradycyjnych) wartości, na które jest zawsze społeczne zapotrzebowanie.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (V.R. Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Chodzi, w skrócie rzecz ujmując, o to, że nie wszystko to co jest technologicznie możliwe, jest możliwe z etycznego punku widzenia. Miarą odpowiedzialności będzie tutaj prawda i jej znaczenia dla życia człowieka.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Przedmiot materialny i formalny bioetyki; metody i cele.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa, konsekwencje prawne.

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Eksperymenty i badania prenatalne.

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Eugenika i jej współczesne przejawy.

8. Bezpieczeństwo żywnościowe. GMO.

9. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Wróbel, Tożsamość bioetyki katolickiej, TN KUL, Lublin 2020.

2. S. Biały, Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006) nn.

3. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

4. W. Bołoz, Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79.

5. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, Kraków 2012.

6. D. Sawicki, Moralność a "in vitro", Łomża 2002.

7. A.J. Katolo, Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000.

8. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. S. Biały, Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1/2 p. 20 godz. zajęcia

1/2 p. 10 godz. esej.

1/2 p. 10 godz. lektury

1/2 p. 20 godz. kolokwium ustne przygotowanie się

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie takich okoliczności prawno-społecznych, jakie występują w demokratycznym i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy i umiejętność w zakresie takich działań społecznych, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, czyli odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Kolejnym celem zajęć będzie uchwycenie tych elementów bioetycznego (katolickiego) odniesienia do życia, które wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej. To znaczy - chodzi o te kompetencje społeczne, które wyrażają się co do katolickich (tradycyjnych) wartości, na które jest zawsze społeczne zapotrzebowanie.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (V.R. Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Chodzi, w skrócie rzecz ujmując, o to, że nie wszystko to co jest technologicznie możliwe, jest możliwe z etycznego punku widzenia. Miarą odpowiedzialności będzie tutaj prawda i jej znaczenia dla życia człowieka.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Przedmiot materialny i formalny bioetyki; metody i cele.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa, konsekwencje prawne.

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Badania prenatalne i eksperymenty na istocie ludzkiej.

a) Zasady słuszności badań prenatalnych metody itp.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Eugenika i jej współczesne przejawy.

a) pozytywna i negatywna

b) surogacja, matka zastępcza itp.

8. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Wróbel, Tożsamość bioetyki katolickiej, TN KUL, Lublin 2020.

2. S. Biały, Problematyka definicji aborcji w literaturze polskiej

oraz recepcja nauczania Kościoła w tym zakresie, "Fides et Ratio" 1/49 (2022), s. 19.

3. S. Biały, Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006).

4. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

4. W. Bołoz, Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79.

5. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, Kraków 2012.

6.

7. A.J. Katolo, Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000.

8. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. S. Biały, Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)