Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrzędowość w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-OR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrzędowość w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W15, NRM_U07, NRM_K04

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat tego czym są obrzędy, zwyczaje i obyczaje oraz jaki mają wpływ na życie małżeńskie i rodzinne.

Student powinien nabyć umiejętność wskazania korzyści, płynących z właściwego rozumienia obrzędów w życiu małżeństwa i rodziny.

Student nabywa kompetencje w zakresie świadomego uczestniczenia w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórki społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Okoliczności narodzin i znamiona polskiej kultury chrześcijańskiej.

2. Obyczaj w historii.

3. Rozwój polskiej kultury chrześcijańskiej (problemy kulturowe i obyczajowe).

4. Elementy stylów życia ludności miejskiej i wiejskiej we współczesnej Polsce.

5. Przemiany obyczaju we współczesnej Polsce.

6. Polskie zwyczaje i obrzędy rodzinne na tle roku kalendarzowego i liturgicznego

7. Znaczenie adwentu w życiu Kościoła i rodziny.

8. Rodzinny charakter Świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaje związane z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia.

9. Zwyczaje i obrzędy karnawałowe.

10. Zwyczaje związane z Wielkim Postem i Wielkanocą (Popielec, Niedziela Kwietna, Groby Pańskie, święcenie pokarmów).

11. Zwyczaje i obyczaje związane ze Świętami Pańskimi i Maryjnymi.

12. Zwyczaje i obrzędy związane z kultem niektórych świętych.

13. Obrzędy i zwyczaje związane z praktyką sakramentalną, a szczególnie chrztu i Eucharystii.

14. Obrzędy przejścia a szczególnie związane z weselem i pogrzebem.

15. Organizowanie codziennych zajęć i spędzanie wolnego czasu w rodzinie. Uroczystości i święta rodzinne. Tworzenie rodzinnej tradycji (albumy, zdjęcia rodzinne, archiwa). Znaczenie obchodów świąt, gier, zabaw itp. dla tworzenia komunii życia w rodzinie.

Literatura:

Literatura:

1. Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym-Lublin 1988.

2. J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, t. 1 i 2.

3. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, Łódź 1975.

4. M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, Warszawa l972.

5. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa l980.

6. K. Żygulski, Święto i kultura, Warszawa l981.

7. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2009.

8. E. Ferenc-Szydłowska, Rok kościelny, a polskie tradycje, Poznań 1988.

9. J. Szczypka, Kalendarz Polski, Warszawa l979.

10. Antropologia kulturowa. Cz. 2, Kultura obyczajowa początku XXI wieku / Janusz Gajda; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

11. Funkcje obrzędów i zwyczajów w chłopskiej kulturze tradycyjnej i współczesnej / J. Klima-szewska W: Zmiany kultury chłopskiej / red. Kazimiera Zawistowicz-Adamska. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973

12. Obyczajowość polska czasu transformacji czyli Wojna postu z karnawałem / Beata Łaciak. - Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.

13. Polska wielu kultur / tekst Adam Dylewski; fot. Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus. - Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.

14. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne / Barbara Ogrodowska. - Warszawa: Sport i Turystyka - Muza, 2007.

15. Polskie tradycje świąteczne / Ewa Ferenc. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010

16. Rok Kościelny: Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławionych Polskich, oraz dni okolicznościowe / Wincenty Zaleski. - Warszawa: Wydaw. Salezjańskie, 1989.

17. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne / Józef Keller, Wiesław Kotański, Edward Szymański, Witold Tyloch, Tadeusz Żbikowski. - Warszawa: ISKRY, 1978.

18. Życie towarzyskie w PRL: zabawy, kawiarnie, festiwale / Cezary Prasek. - Warszawa: Bellona, cop. 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zwyczajów, obyczajów i obrzędów związanych z małżeństwem i rodziną, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

UMIEJETNOŚCI:

Student ma umiejętność rozumienia wpływów kulturowych na rozwój małżeństwa i rodziny. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu obrzędowości rodzinnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

Opis ECTS

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

zaznajomienie z literaturą: 15 godz.

przygotowanie pracy pisemnej (eseju): 30 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

W okresie pandemii zajęcia prowadzone są metodą e-learningu przy pomocy programu MS teams.

Zastosowane metody:

- w obszarze wiedzy takie jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane pracą pisemną na wybrany temat.

- w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak: samodzielna lektura tekstów z zakresu obrzędowości i historii kultury; wykład informacyjny: prezentacja, . Są one weryfikowane przez obserwację aktywności studentów,; sprawozdanie z lektury.

w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach obrzędowości, tradycji i kultury chrześcijańskiej w rodzinie, studium przypadku, esej refleksyjny.

Kryteria oceniania

Wiedza:

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest obrzęd, zwyczaj i obyczaj, nie wie jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest obrzęd, zwyczaj i obyczaj i potrafi wskazać różnicę między nimi, ale nie wie jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje czym jest obrzęd, zwyczaj i obyczaj i potrafi wskazać różnicę między nimi, wie również jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się nie tylko czym jest obrzęd, zwyczaj i obyczaj i potrafi wskazać różnicę między nimi, lecz także bardzo dobrze zna jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty dotyczące obrzędowości rodziny chrześcijańskiej.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty dotyczące obrzędowości rodziny chrześcijańskiej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące obrzędowości rodziny chrześcijańskiej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty dotyczące obrzędowości rodziny chrześcijańskiej, zna argumenty społeczne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

Kompetencje:

Jest otwarty na dialog, rozmowę i dyskusję w kwestii charakterystyki i znaczenia obrzędowości dla rodziny chrześcijańskiej. Potrafi włączyć się promocję kultury i zwyczajów rodzinnych.

Student do zaliczenia końcowego musi wybrać jeden temat, napisać pracę pisemną na ok 5 stron tekstu, według wymagań metodologicznych oraz przesłać na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


udział w zajęciach: 30 godz.


zaznajomienie z literaturą: 15 godz.


przygotowanie pracy pisemnej (eseju): 30 godz.


liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat tego czym są obrzędy, zwyczaje i obyczaje oraz jaki mają wpływ na życie małżeńskie i rodzinne.

Student powinien nabyć umiejętność wskazania korzyści, płynących z właściwego rozumienia obrzędów w życiu małżeństwa i rodziny.

Student nabywa kompetencje w zakresie świadomego uczestniczenia w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórki społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

W okresie pandemii zajęcia prowadzone są metodą e-learningu przy pomocy programu MS teams.

Kod dostępu: uakm7wj

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Okoliczności narodzin i znamiona polskiej kultury chrześcijańskiej.

2. Obyczaj w historii.

3. Rozwój polskiej kultury chrześcijańskiej (problemy kulturowe i obyczajowe).

4. Elementy stylów życia ludności miejskiej i wiejskiej we współczesnej Polsce.

5. Przemiany obyczaju we współczesnej Polsce.

6. Polskie zwyczaje i obrzędy rodzinne na tle roku kalendarzowego i liturgicznego

7. Znaczenie adwentu w życiu Kościoła i rodziny.

8. Rodzinny charakter Świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaje związane z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia.

9. Zwyczaje i obrzędy karnawałowe.

10. Zwyczaje związane z Wielkim Postem i Wielkanocą (Popielec, Niedziela Kwietna, Groby Pańskie, święcenie pokarmów).

11. Zwyczaje i obyczaje związane ze Świętami Pańskimi i Maryjnymi.

12. Zwyczaje i obrzędy związane z kultem niektórych świętych.

13. Obrzędy i zwyczaje związane z praktyką sakramentalną, a szczególnie chrztu i Eucharystii.

14. Obrzędy przejścia a szczególnie związane z weselem i pogrzebem.

15. Organizowanie codziennych zajęć i spędzanie wolnego czasu w rodzinie. Uroczystości i święta rodzinne. Tworzenie rodzinnej tradycji (albumy, zdjęcia rodzinne, archiwa). Znaczenie obchodów świąt, gier, zabaw itp. dla tworzenia komunii życia w rodzinie.

Literatura:

Literatura:

1. Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym-Lublin 1988.

2. J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, t. 1 i 2.

3. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, Łódź 1975.

4. M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, Warszawa l972.

5. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa l980.

6. K. Żygulski, Święto i kultura, Warszawa l981.

7. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2009.

8. E. Ferenc-Szydłowska, Rok kościelny, a polskie tradycje, Poznań 1988.

9. J. Szczypka, Kalendarz Polski, Warszawa l979.

10. Antropologia kulturowa. Cz. 2, Kultura obyczajowa początku XXI wieku / Janusz Gajda; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

11. Funkcje obrzędów i zwyczajów w chłopskiej kulturze tradycyjnej i współczesnej / J. Klima-szewska W: Zmiany kultury chłopskiej / red. Kazimiera Zawistowicz-Adamska. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973

12. Obyczajowość polska czasu transformacji czyli Wojna postu z karnawałem / Beata Łaciak. - Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.

13. Polska wielu kultur / tekst Adam Dylewski; fot. Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus. - Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.

14. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne / Barbara Ogrodowska. - Warszawa: Sport i Turystyka - Muza, 2007.

15. Polskie tradycje świąteczne / Ewa Ferenc. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010

16. Rok Kościelny: Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławionych Polskich, oraz dni okolicznościowe / Wincenty Zaleski. - Warszawa: Wydaw. Salezjańskie, 1989.

17. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne / Józef Keller, Wiesław Kotański, Edward Szymański, Witold Tyloch, Tadeusz Żbikowski. - Warszawa: ISKRY, 1978.

18. Życie towarzyskie w PRL: zabawy, kawiarnie, festiwale / Cezary Prasek. - Warszawa: Bellona, cop. 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)