Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie budżetem domowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-ZBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie budżetem domowym
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W05; NRL_W13; NRL_W15; NRL_U01; NRL_U02; NRL_U07; NRL_U08; NRL_K01; NRL_K03; NRL_K08; NRL_K09

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą zarządzania budżetem domowym poprzez wskazanie odpowiedniego postępowania w zakresie podejmowania optymalnych decyzji finansowych, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania rodziny w sferze finansowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W04 - student ma wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych, a w szczególności z zarządzania i finansów.

NRL_W05 - student zna społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w sferze finansów na rzecz rodziny.

NRL_W13 - student ma wiedzę o etapach uczenia się i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście zarządzania finansami gospodarstw domowych.

NRL_W15 - student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach związanych z zarządzaniem budżetem domowym w rodzinie.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych w celu rozpoznania problemów związanych z złym gospodarowaniem finansami gospodarstwa domowego.

NRL_U02 - student potrafi, po rozpoznaniu sytuacji finansowej rodziny, zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe.

NRL_U07 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem budżetem gospodarstw domowych.

NRL_U08 - student posiada umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów prawidłowego zarządzania budżetem domowym.

NRL_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a co za tym rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego w zakresie problematyki zarządzania budżetem gospodarstw domowych.

NRL_K03 - student docenia praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowego zarządzania budżetem domowym.

NRL_K08 - student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki w kontekście zarządzania budżetem domowym.

NRL_K09 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego w zakresie doradztwa w prawidłowym zarządzaniu budżetem (finansami) rodziny.

Opis ECTS: 2

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie praktycznych prac zaliczeniowych: 20 godz.

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godz.

Liczba godzin: 60 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą zarządzania budżetem domowym poprzez wskazanie odpowiedniego postępowania w zakresie podejmowania optymalnych decyzji finansowych, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania rodziny w sferze finansowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą zarządzania budżetem domowym poprzez wskazanie odpowiedniego postępowania w zakresie podejmowania optymalnych decyzji finansowych, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania rodziny w sferze finansowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)