Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social Psychology

General data

Course ID: WSR-NR-D-PSSP
Erasmus code / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Social Psychology
Name in Polish: Psychologia społeczna
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) NRL_W04; NRL_W10; NRL_U06; NRL_U14; NRL_K05Short description: (in Polish)

Celem wykładu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami, teoriami i koncepcjami psychologii społecznej. Nauczenie ich rozumienia perspektywy psychologiczno-społecznej w odniesieniu do zachowań społecznych oraz możliwości ich modyfikacji. Przybliżenie mechanizmów manipulacji społecznej oraz zagadnień związanych z postrzeganiem innych oraz własnej pozycji społecznej. Przybliżenie zagadnień związanych z zachowaniami agresywnymi, nieakceptowalnymi oraz procesami grupowymi (wewnątrz i zewnątrzgrupowymi).

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi teoriami tłumaczącymi społeczną naturę człowieka, oraz z

procesami socjalizacji i resocjalizacji. Uczestnicy nabywają również umiejętność stosowania wybranych metod badawczych.

Treści programowe:

1.Przedmiot psychologii społecznej.

2.Dysonans poznawczy.

3. Teorie atrybucji

4. Efekt aureoli/diabelski

5. Ukryta teoria osobowości

6. Samospełniające się proroctwo

7. Mechanizm wyuczonej bezradności

8. Rodzaje "Ja"

9. Porównania społeczne

10. Podstawowe zniekształcenia samowiedzy

11. Umiejscowienie kontroli

12. Afektywne/deskryptywne reguły wnioskowania

13. Trafność spostrzegania i moralizacja obrazu świata

14. Efekt pierwszeństwa/świeżości

15. Inklinacja a afekt

16. Stres

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

• Aronson, E. (2012), Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Aronson, E./Wilson, D. T./Akert, R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i s-ka.

• Cialdini, R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GPW.

• Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Wojciszke, B. (2011), Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

• Brown, R. (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GPW.

Literatura uzupełniająca

• Brzeziński, J. (1997), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Festinger, L. (2007), Teoria dysonansu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Krahe, B. (2006), Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wybrane rozdziały)

• Shaughnessy, J. J/ Zachmeister E. B./ Zachmeister, J. S. (2002), Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GPW.

• Strelau, J. (red.) (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GPW.

• Stroebe, W./Hewstone, M./Stephenson, G. M. (1996), Sozialpsychologie. Eine Einführung. Berlin i in. Springer.

• Zimbardo, P. (2011), Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK_1 - Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych (w tym rodzinnych) i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach oraz mechanizmach regulujących zachowania i postawy społeczne.

Umiejętności:

EK_2 - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.

Kompetencje społeczne:

EK_3 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania si.ę zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu - 5

lektura tekstów - 15

przygotowanie do testu- 10

LICZBA ECTS - 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: test, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Efekty umiejętności :

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - test, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza przypadków

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi nazwać i opisać podstawowych mechanizmów regulujących postawy i zachowania społeczne, nie zna psychologiczno-społecznych koncepcji je wyjaśniających, nie zna najważniejszych pojęć oraz perspektyw właściwych dla dyscypliny

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu (nie w pełni) nazywa i opisuje podstawowe mechanizmy regulujące postawy i zachowania społeczne, zna wybrane psychologiczno-społeczne koncepcji je wyjaśniających, zna wybrane pojęcia oraz perspektywy właściwe dla dyscypliny (min. 50%)

Ocena 4 (db) – student poprawnie nazywa i opisuje podstawowe mechanizmy regulujące postawy i zachowania społeczne, zna większość psychologiczno-społecznych koncepcji je wyjaśniających, zna większość pojęć oraz perspektywy właściwe dla dyscypliny (min. 65%)

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie nazywa i wyczerpująco opisuje podstawowe mechanizmy regulujące postawy i zachowania społeczne, zna większość psychologiczno-społecznych koncepcji je wyjaśniających, zna większość pojęć oraz perspektywy właściwe dla dyscypliny (min. 75%).

Umiejętności

Ocena 2 (ndst) – student nie posiada elementarnych umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk i sytuacji społecznych, nie potrafi odnosić ich do problematyki rodziny, nie potrafi dostrzegać mechanizmów psychologicznych w zachowaniach i postawach innych oraz sytuacjach społecznych

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk i sytuacji społecznych, z trudem potrafi je odnieść do problematyki rodziny, potrafi dostrzegać wybrane mechanizmy psychologiczne w zachowaniach i postawach innych oraz sytuacjach społecznych.

Ocena 4 (db) – student posiada umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk i sytuacji społecznych, poprawnie potrafi je odnieść do problematyki rodziny, potrafi poprawnie dostrzegać mechanizmy psychologiczne w zachowaniach i postawach innych oraz sytuacjach społecznych.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posiada wysokie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk i sytuacji społecznych, poprawnie potrafi je odnieść do problematyki rodziny, potrafi dostrzegać mechanizmy psychologiczne w zachowaniach i postawach innych oraz sytuacjach społecznych. Potrafi reflektować działanie własne oraz innych w sytuacjach społecznych.

Kompetencje społeczne

Ocena 2 (ndst) – student nie uznaje wartości i potrzeby ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji, student nie rozumie konieczności samorozwoju.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu uznaje wartość i potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w ograniczony sposób dokonuje samooceny własnych kompetencji, oraz rozumie konieczność samorozwoju.

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, poprawnie dokonuje samooceny własnych kompetencji, oraz rozumie konieczność samorozwoju.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni uznaje wartość i potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, oraz rozumie konieczność samorozwoju.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje koniecznością przygotowania dodatkowej pracy pisemnej lub odpowiedzią ustną z zakresu tematycznego zajęć;

2. Zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu wiedzy jednokrotnego wyboru

3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wybranego eksperymentu z psychologii społecznej.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)