Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego

General data

Course ID: WSR-NRN-1-WZPKA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

Full description: (in Polish)

1. Ogólne wiadomości na temat Konstytucji na tle historycznym.

2. Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizacja, zakres działania i tryb funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów.

4. Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

5. Zagadnienia ogólne dotyczące administracji, pojęcie, cechy administracji i jej podziały, cechy prawa administracyjnego, podział terytorialny.

6. Źródła prawa administracyjnego i ich klasyfikacja, konstytucyjny system źródeł prawa, akty prawa miejscowego, źródła prawa Unii Europejskiej.

7. Stosunek administracyjnoprawny i formy działania administracji publicznej i jej podmioty.

8. Samorząd terytorialny.

Bibliography: (in Polish)

E. Gierach, Z. Gromek, M. Wiącek, A. Syryt, Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012.

M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi., wyd. 7, Warszawa 2016.

M. Paździor, B. Szmulik, Konstytucyjny system organów państwowych, wyd. 1, Warszawa 2014.

B. Szmulik, Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa 2016.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, Warszawa 2010.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, wyd. 3, Warszawa 2015.

P. J. Suwaj, Prawo administracyjne ćwiczenia, 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym

szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności:

EK 2 – posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi

porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami

w zakresie nauk o rodzinie

EK 3 - potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z

różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej,

kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

EK 4 - docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej

rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i

zawodowych

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 15 godz.

Praca własna studenta: 10 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 5 godz.

Razem: 30 godz. = 1 ECTS.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna,

weryfikacja: kolokwium pisemne

Efekty umiejętności (EK 2-3):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów podczas zajęć

Efekty kompetencji społecznych (EK 4):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. kolokwium w formie testu

3. przygotowanie do zajęć

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza: (Ek1 ) student nie ma elementarnej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student nie posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi

porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami

w zakresie nauk o rodzinie, nie potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 3 (dst)

Wiedza: (Ek1 ) student nie ma opanowanej w pełni elementarnej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student nie posiada w pełni wykształconych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi w pełnym zakresie porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, nie potrafi w pełni, nawet pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) nie docenia w pełnym zakresie znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi w pełnym zakresie zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 4 (db)

Wiedza: (Ek1 ) student ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 5 (bdb)

Wiedza: (Ek1 ) student ma w pełni opanowaną elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student posiada w pełni wykształcone umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi w pełnym zakresie porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, potrafi w pełni, nawet pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) docenia w pełnym zakresie znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi w pełnym zakresie zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 12 hours more information
Coordinators: Piotr Czekalski
Group instructors: Piotr Czekalski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec3f1a3ae2544ef88e7ae7ecb8f2e8a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=be6965ee-dc65-4776-a4ee-4d70fa6493bf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

Full description: (in Polish)

1. Ogólne wiadomości na temat Konstytucji na tle historycznym.

2. Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizacja, zakres działania i tryb funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów.

4. Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

5. Zagadnienia ogólne dotyczące administracji, pojęcie, cechy administracji i jej podziały, cechy prawa administracyjnego, podział terytorialny.

6. Źródła prawa administracyjnego i ich klasyfikacja, konstytucyjny system źródeł prawa, akty prawa miejscowego, źródła prawa Unii Europejskiej.

7. Stosunek administracyjnoprawny i formy działania administracji publicznej i jej podmioty.

8. Samorząd terytorialny

Bibliography: (in Polish)

E. Gierach, Z. Gromek, M. Wiącek, A. Syryt, Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012.

M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi., wyd. 7, Warszawa 2016.

M. Paździor, B. Szmulik, Konstytucyjny system organów państwowych, wyd. 1, Warszawa 2014.

B. Szmulik, Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa 2016.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, Warszawa 2010.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, wyd. 3, Warszawa 2015.

P. J. Suwaj, Prawo administracyjne ćwiczenia, 2009.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)