Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia emocji i motywacji WF-ZPS-N-PE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW.

Gasiul, H. (2018) (red.). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Engram Difiin

Literatura uzupełniająca:

Davis, M.H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.

Eisenberg,N. (2005). Empatia i współczucie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 849-862.

Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Hoffman, M. L. (2006). Empatia a rozwój moralny. Gdańsk: GWP.

Hermans, H.J., Hermans-Jensen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. Warszawa: PTP PTP.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN.

LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Poznań: Media Rodzina.

Lewis, M., Haviland- Jones, J.M. (red.) (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Obuchowski, K. (1995). Poprzez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka.

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

Rembowski, J. (1989). Empatia – studium psychologiczne. Warszawa: PWN.

Salovey, P., Sluyter, D. (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Siek, S. (1993) Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wyd. ATK

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji emocji i motywacji z różnych perspektyw psychologicznych

Jest w stanie szczegółowo interpretować i analizować procesy emocjonalne i motywacyjne w ujęciu różnych teorii

Rozumie wagę procesów emocjonalnych i motywacyjnych, zna prawa ich rozwoju, mechanizmy powstawania

Rozumie rolę i zna ogólnie mechanizmy podstaw biologicznych emocji i motywacji

Jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i metody diagnozy emocji i motywacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań (odpowiedzi zawierające skreślenia lub poprawki nie są klasyfikowane do kategorii poprawnych). Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 26. Możliwe jest zdawanie egzaminu w formie ustnej. To są kryteria dla warunków tzw. "normalnych". W sytuacji konieczności zdawania egzaminu online, kryteria będą modyfikowane.

Dodatkowo warunkiem zaliczenia przedmiotu są przeprowadzone badania przy zastosowaniu technik pomiaru emocji - jest to zadanie o charakterze własnego projektu badawczego (zgodnie z efektem kształcenia U 04)

Zakres tematów:

1. Natura emocji. Pojmowanie emocji, kategorie emocji, emocje podstawowe – wtórne, cechy (właściwości) emocji

2. Klasyczne psychologiczne i fizjologiczne teorie emocji. Teorie peryferalne, poznawcze, motywacyjne, adaptacyjne

3. Emocje w perspektywie biologicznej (teorie Papeza, MacLeana, LeDouxa; biologiczne podstawy poszczególnych kategorii emocji; biologiczne podstawy wymiarów emocji

4. Emocje w perspektywie obserwatora.Eksperymenty i ich wyniki nad rolą ekspresji; teorie mimicznego sprzężenia zwrotnego; rola ekspresji w kształtowaniu życia emocjonalnego

5. Podmiotowa perspektywa emocji. Teorie oszacowania; emocje a poznanie; mechanizmy i poziomy przetwarzania informacji jako podstawa emocji

6. Socjokulturowe interpretacje emocji. Kultura a emocje; społeczno- kulturowe teorie i modele interpretacji emocji

7. Pojmowanie, kryteria i sposoby analizy motywacji. Pojęcie i cechy motywacji; źródła i rodzaje motywów

8. Problemy diagnozy emocjonalności i motywacji ludzkiej - projekty zadaniowe do opracowania samodzielnego

(psychofizjologiczne wskaźniki emocji; behawioralne metody pomiaru emocji - identyfikacja podstawowych wskaźników ekspresji - System Kodowania Ruchów- FACS- Ekmana i Friesena; narzędzia do oceny relacji interpersonalnych, skale do pomiaru empatii; narzędzia do oceny doświadczania różnych stanów emocjonalnych - skale uczuć, emocji samoświadomościowych oraz skale nastrojów; inteligencja emocjonalna jako dyspozycja - narzędzia do badania IE; projekcyjne metody badania emocji)

9. Podstawowe źródła motywacji. Od instynktu do popędu i potrzeby; potrzeby aktywacji i stymulacji

10. Mechanizmy dążenia do równowagi - teorie i propozycje; motywacja wtórna i mechanizmy jej kształtowania

11. Motywacja a emocje. Hedonistyczne i podnietowe teorie

motywacji; popędy a emocje; frustracja a motywacja; konflikty motywacyjne; kryzysy

12. Teorie „wartości- oczekiwania” .Teoria Atkinsona; wartościowanie i

antycypacja jako samodzielne motywy; o wariantach teorii „wartość – oczekiwanie”; propozycje polskich autorów

13. Wartości, znaczenia, cele jako motywy. Potrzeby źródłem wartości; mechanizmy nadawania znaczeń i wyboru celów

14. Rola „ja” we wzbudzaniu motywacji. Prezentacja siebie jako motyw i konsekwencje rozwojowe; potrzeba wartości siebie jako motyw; stany

uczuciowe związane z „ja” jako motywy

15. Źródła podmiotowości - od motywacji egocentrycznej ku

spełnianiu siebie jako osoby. Podmiot jako sprawca; u źródeł motywacji egocentrycznej; motywy Ja; dążenie do spełniania siebie jako osoby- propozycja autorska

16. Rozwój emocjonalny i motywacji. Specyfika rozwoju emocji i motywacji w różnych okresach życia; ogólne zasady rozwoju emocji i motywacji

17. Problemy diagnozy motywacji ludzkiej - projekty zadaniowe do opracowania samodzielnego (motywacja i sposoby jej badania - potrzeby jako źródło motywacji; wartości jako źródło motywacji; poszukiwanie sensu jako podstawa motywacji -narzędzia do oceny poczucia sensu życia).

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z graficzną prezentacją materiału. W 1. semestrze wykłady zdalne - platforma Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
raz na miesiąc w niedzielę, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Henryk Gasiul 79/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)