Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium tekstów filozoficznych: Philosophy of mind WF-FI-212-TRA-P21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqNnUCx4oEjaqHhzH4hwmUwsK_YucyOEAufR37f37wcw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b23c28a7-0bd7-476c-95e2-46e5a60c3747&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura wybrana:

Clark, A. (2016). Surfing uncertainty. Prediction, action and the embodied mind. Oxford: Oxford University Press.

Goff, P. (2019). Galileo's Error: Foundations for a New Science of Consciousness. New York, NY: Pantheon Books.

Veissière, S., Constant, A., Ramstead, M. J. D., Firston, K. J., Kirmayer, L. J. (2020). Thinking through other minds: A variational approach to cognition and culture. Behavioral and Brain Sciences, 43, 1–97. https://doi.org/10.1017/S0140525X19001213.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii umysłu w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii umysłu, z uwzględnieniem argumentacji na jej rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej anglojęzycznej terminologii filozofii umysłu w języku angielskim, w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstu; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez czytanych autorów w tym argumentacji na ich rzecz.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową anglojęzyczną terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, w ograniczonym stopniu rozumie analizowany tekst; student słabo zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz ich argumentację. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, w dużym stopniu rozumie analizowany tekst; student zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz stosowaną przez nich argumentację. Student jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, doskonale rozumie analizowany tekst; student dokładnie zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć tekstu z filozofii imysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i bezbłędnie przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tłumaczeniem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i nie umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad tłumaczeniem i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zajęcia i omówienie zaliczenia.

2-14. Wspólne czytanie i analizowanie wybranych tekstów z zakresu filozofii umysłu.

15. Zajęcia końcowe: omówienie prac studentów oraz wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

-elementy wykładu;

-czytanie z objaśnianiem;

-czytanie samodzielne;

-pogadanka;

-dyskusja,

-metody synchroniczne uczenia na odległość i asychroniczne (e-learning, moodle).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Michał Piekarski 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.