Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia - ćwiczenia WF-PS-N-NEURC
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borkowska, A. (red.) (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej

Cummings, J.L., Mega, M.S. (2005). Neuropsychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.

Domańska, Ł., Borkowska, A.R.(2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Felten, D.L., Józefowicz, R.F. (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

Lezak, M.D.(2005). Neuropsychological Assessment. Oxford University Press.

Prigatano, G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walsh, K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Walsh, K., Darby, D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

PS_W01 - student zna podstawowe pojęcia z obszaru neuropsychologii

PS_W07 - student dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień neuropsychologii; jest w stanie rozpoznać i zinterpretować mechanizmy biologiczne leżące u podstaw zaburzeń neuropsychologicznych.

Umiejętności

PS_ U04- student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami i dobierać metody w badaniach neuropsychologicznych

PS_U07 -student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru neuropsychologii, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

Kompetencje

PS_K04 student wykazuje zainteresowanie dyskusją podczas podejmowania problematyki z zakresu neuropsychologiiproblematyki z zakresu neuropsychologii

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (zal. 60 %) – 20 pytań testowych

• prezentacja wybranego zagadnienia poruszanego podczas zajęć

• aktywny udział w zajęciach

• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności – bez usprawiedliwienia)

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić poszczególnych struktur OUN, i nie rozpoznaje cech zachowania pacjenta, które skłaniają do konsultacji neuropsychologicznej.

- na ocenę 3 (dst.): Student wymienia podstawowe układy funkcjonalne, struktury anatomiczne i główne etapy rozwoju OUN, metody badania neuropsychologicznego ale nie potrafi ich omówić.

- na ocenę 4 (db.): Student wskazuje i krótko omawia poszczególne struktury i krótko charakteryzuje ich rolę w funkcjonowaniu OUN; rozumie zachowania pacjenta, które wskazują na konieczność konsultacji neurologicznej.

- na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale orientuje się w wiedzy neuropsychologicznej w zakresie prezentowanego materiału

Zakres tematów:

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodami pracy neuropsychologa, oraz procesem diagnozy neuropsychologicznej (procesy poznawcze (uwaga, pamięć, myślenie, funkcje werbalne, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo- przestrzenne), oraz uszkodzenie mózgu a funkcje poznawcze i behawioralne).

Omówione takze zostaną zostaną wybrane narzędzia, używane w diagnostyce neuropsychologicznej: podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie; profil neuropsychologiczny (m.in.ACE-III, Mini Mental State Exam,Test Zegara,Test Pamięci Wzrokowej Bentona,Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Interferencji Nazw i Kolorów(Stroopa),Test Figury Złożonej Rey'a,Test Łączenia Punktów/Test Kolorowych Połączeń,Test Fluencji Słownej,Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego 15 Słów Reya/Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, Test Płynności Figuralnej Ruffa, Bostoński Test do Diagnozy Afazji, Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL), Tety Tower).

Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne - posługiwanie się testami służącymi do diagnozy neuropsychologicznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 1436
Monika Frajnt-Dąbrowska 12/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1436
Monika Frajnt-Dąbrowska 12/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1436
Monika Frajnt-Dąbrowska 11/20 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1421
Monika Frajnt-Dąbrowska 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.