Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna WSE-SO-PSp
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 64
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOIp0ZTC0UmiYuLK6rCdyysgXH4iif78dryibohLBRK41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8f91d1c5-0594-4c3e-93b6-2f82b5dc8af4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G. (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018.

- Bednarski M., Wiśniewski Z. (red.), Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, Warszawa 2018.

- Firlit-Fesnak G., Męcina J. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

- Golinowska S. , Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018.

- Grewiński M., Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej, Warszawa 2021

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

- Szatur - Jaworska B. red., Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- rozumie wartości, zasady i cele polityki społecznej,

- student posiada wiedzę o nauce o polityce społecznej i potrafi interpretować zachodzące procesy społeczne,

-ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach,

- ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych,

- student posiada wiedzę o przeobrażeniach współczesnego społeczeństwa, procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz konsekwencjach tych zmian

- zna system zabezpieczenia społecznego i jego finansowanie,

- zna zasady działania systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- analizować demograficzne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki społecznej w Polsce,

- przyporządkować występujące kwestie społeczne i relacje społeczne do instytucji społecznych, które za nie odpowiadają,

- omówić kwestie społeczne, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi,

- wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach,

- analizować w oparciu o wiedzę teoretyczną problemy społeczne, wskazywać na ich przyczynę oraz wariant i możliwości rozwiązania danego problemu przez podmioty polityki społecznej,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość dylematów polityki społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego,

- wykazuje chęć współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji tworzeniu projektów społecznych,

- charakteryzuje się wrażliwością na nierówności społeczne, jest gotów do komunikowania i współpracy z otoczeniem w celu ich przezwyciężenia,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności).

Ocena bdb (5) - student wykazał się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień, biegle posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego

Ocena db (4) - student wykazał się dobrą znajomością omawianych zagadnień, posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena dst (3) - student wykazał się dostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie zawsze potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena ndst (2) - student wykazał się niedostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia liczne błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego, wymaga utrwalenia poznanego materiału

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia polityki społecznej: definicja, geneza, cel, wartości, metody, stosunek do innych nauk. Polityka społeczna jako teoria i praktyka.

2.Zakres przedmiotowy i podmiotowy polityki społecznej.

3.Geneza polityki społecznej.

4.Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. 5.Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Niemczech.

6.Koncepcje polityki społecznej w katolickiej nauce społecznej.

7.Modele polityki społecznej.

8.Demograficzne aspekty polityki społecznej.

9.Ubóstwo jako kwestia społeczna: kryteria i mierniki zjawiska, przyczyny i skala, skutki społeczne, przeciwdziałanie.

10.System zabezpieczenia społecznego - wprowadzenie do zagadnienia.

11.Ubezpieczenie społeczne jako element zabezpieczenia społecznego.

12.Pomoc społeczna jako element zabezpieczenia społecznego.

13.Ochrona zdrowia jako element zabezpieczenia społecznego .

14.Polityka zatrudnienia, rynek pracy i ochrona pracy. Instrumenty kształtowania rynku pracy w Polsce. Bezrobocie – wprowadzenie do zagadnienia (definicja, przyczyny, rodzaje, pomiar, struktura, skutki).

15.Rola ekonomii społecznej w polityce społecznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego (z wykorzystaniem technik na odległość w kontakcie synchronicznym; MS TEAMS) oraz indywidualną lekturą tekstów. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego egzaminu końcowego (w formie zdalnej) .

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online

z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Elżbieta Bojanowska 56/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)