Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty komponentów środowiskowych WF-OB-PAKS
Konwersatorium 3 (KON3) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

materiały dydaktyczne zamieszczane są na platformie teams

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis poszczególnych komponentów środowiska

2. Posiada wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów komponentów środowiska oraz rozpoznaje regulacje związane z instrumentami komponentami środowiska

B. Umiejętności

3. Potrafi wskazać różne komponenty środowiska oraz związane z nimi regulacje, jak również scharakteryzować mechanizmy prawne związane z ochroną prawną każdego z komponentów

4. Potrafi wskazać mechanizmy ochrony komponentów środowiska oraz wskazać podstawy prawne właściwe dla ochrony komponentów środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla ochrony komponentów środowiska

7. Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy, dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologią, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad prawa ochrony środowiska

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego komponentu ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji komponentów środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis prawnych komponentów środowiskowych oraz zna kilka podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje trzy zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje trzy podstawowe instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz potrafi wskazać podstawowe zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie - społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty prawnej ochrony środowiska

2. Podstawowe pojęcia dotyczące komponentów środowiskowych

3. Charakterystyka ochrony prawnej komponentów środowiska

4. Regulacje dotyczące krajobrazu

5. Ochrona powietrza

6. Ochrona wód

7. Ochrona przyrody

8. Gospodarka odpadami i odpady komunalne

9. Ochrona klimatu

10. Gospodarowanie zasobami gleby

11. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

12. Poważne awarie

13. Organizmy genetycznie modyfikowane

14. i 15. Ochrona sądowa w sprawach z zakresu ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Kinga Makuch-Łyczkowska, Ada Szon 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)