Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty komponentów środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PAKS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty komponentów środowiskowych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a609ab23e18134cdcbb7e46846a7f7e88%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=93a54e08-4411-4f33-85f4-3d7eded365fd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z charakterystyką ochrony prawnej komponentów środowiska (m.in. woda, powietrze, krajobraz, klimat, gleba). Omawiane będą szczegółowe zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną wód, powietrza, ochroną zwierząt, GMO.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia związane z instrumentami ochrony powietrza, wód, przyrody, klimatu, gospodarki odpadami a także zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostaną kwestie związane z formami ochrony przyrody, ochroną zwierząt, ochroną krajobrazu i zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Literatura:

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

materiały dydaktyczne zamieszczane są na platformie teams

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis poszczególnych komponentów środowiska

2. Posiada wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów komponentów środowiska oraz rozpoznaje regulacje związane z instrumentami komponentami środowiska

B. Umiejętności

3. Potrafi wskazać różne komponenty środowiska oraz związane z nimi regulacje, jak również scharakteryzować mechanizmy prawne związane z ochroną prawną każdego z komponentów

4. Potrafi wskazać mechanizmy ochrony komponentów środowiska oraz wskazać podstawy prawne właściwe dla ochrony komponentów środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla ochrony komponentów środowiska

7. Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy, dostrzega słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań

Opis ECTS:

aktywność Studenta liczba godzin/nakład pracy

udział w wykładzie 30

konsultacje 15

praca własna nad aktami 30

przygotowanie do egzaminu 25

SUMA GODZIN 100

LICZBA ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologią, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad prawa ochrony środowiska

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego komponentu ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji komponentów środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis prawnych komponentów środowiskowych oraz zna kilka podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje trzy zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje trzy podstawowe instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz potrafi wskazać podstawowe zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą charakterystykę prawnych komponentów środowiskowych oraz nie zna podstawowych ram prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje instrumenty dotyczących komponentów środowiska oraz podstawowych zagadnień związanych z ich ochroną

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z charakterystyką ochrony prawnej komponentów środowiska (m.in. woda, powietrze, krajobraz, klimat, gleba). Omawiane będą szczegółowe zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną wód, powietrza, ochroną zwierząt, GMO.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia związane z instrumentami ochrony powietrza, wód, przyrody, klimatu, gospodarki odpadami a także zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostaną kwestie związane z formami ochrony przyrody, ochroną zwierząt, ochroną krajobrazu i zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Literatura:

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

materiały dydaktyczne zamieszczane są na platformie teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Konwersatorium 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska, Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z charakterystyką ochrony prawnej komponentów środowiska (m.in. woda, powietrze, krajobraz, klimat, gleba). Omawiane będą szczegółowe zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną wód, powietrza, ochroną zwierząt, GMO.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia związane z instrumentami ochrony powietrza, wód, przyrody, klimatu, gospodarki odpadami a także zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostaną kwestie związane z formami ochrony przyrody, ochroną zwierząt, ochroną krajobrazu i zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Literatura:

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

materiały dydaktyczne zamieszczane są na platformie teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z charakterystyką ochrony prawnej komponentów środowiska (m.in. woda, powietrze, krajobraz, klimat, gleba). Omawiane będą szczegółowe zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną wód, powietrza, ochroną zwierząt, GMO.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia związane z instrumentami ochrony powietrza, wód, przyrody, klimatu, gospodarki odpadami a także zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostaną kwestie związane z formami ochrony przyrody, ochroną zwierząt, ochroną krajobrazu i zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Literatura:

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

materiały dydaktyczne zamieszczane są na platformie teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)