Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna WSE-SO-PSp
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 69
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G. (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018.

- Bednarski M., Wiśniewski Z. (red.), Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, Warszawa 2018.

- Firlit-Fesnak G., Męcina J. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

- Bojanowska E., Uścińska G., Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej - między nauką a praktyką, Warszawa 2021

- Golinowska S. , Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018.

- Grewiński M., Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej, Warszawa 2021

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

- Szatur - Jaworska B. red., Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- rozumie wartości, zasady i cele polityki społecznej i potrafi interpretować zachodzące procesy społeczne,

- ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o kwestiach polityki społecznej,

- student posiada wiedzę o przeobrażeniach współczesnego społeczeństwa, procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz konsekwencjach tych zmian

- zna system zabezpieczenia społecznego i jego zasady działania oraz finansowanie,

- rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- analizować demograficzne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki społecznej w Polsce,

- przyporządkować występujące kwestie społeczne i relacje społeczne do instytucji społecznych, które za nie odpowiadają,

- omówić kwestie społeczne, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi,

- wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach,

- analizować w oparciu o wiedzę teoretyczną problemy społeczne, wskazywać na ich przyczynę oraz wariant i możliwości rozwiązania danego problemu przez podmioty polityki społecznej,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość dylematów polityki społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego,

- wykazuje chęć współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji tworzeniu projektów społecznych,

- charakteryzuje się wrażliwością na nierówności społeczne, jest gotów do komunikowania i współpracy z otoczeniem w celu ich przezwyciężenia,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności).

Ocena bdb (5) - student wykazał się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień, biegle posługuje się poznanymi teoriami, pojęciami, zasadami i wartościami, potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego

Ocena db (4) - student wykazał się dobrą znajomością omawianych zagadnień, posługuje się poznanymi teoriami, pojęciami, zasadami i wartościami, potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena dst (3) - student wykazał się dostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami, pojęciami, zasadami i wartościami, nie zawsze potrafi wskazać i opisać problemy polityki społecznej i elementy systemu zabezpieczenia społecznego, zdarzają mu się błędy w tym zakresie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu.

2. Geneza polityki społecznej.

3. Podstawowe pojęcia polityki społecznej: definicja, cel, wartości, narzędzia, stosunek do innych nauk. Polityka społeczna jako teoria i praktyka.

4..Zakres przedmiotowy i podmiotowy polityki społecznej.

5.Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. 6.Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Niemczech.

7.Koncepcje polityki społecznej w katolickiej nauce społecznej.

8.Modele polityki społecznej.

9.Demograficzne aspekty polityki społecznej.

10. Ubóstwo jako kwestia społeczna: kryteria i mierniki zjawiska, przyczyny i skala, skutki społeczne, przeciwdziałanie.

11.System zabezpieczenia społecznego - wprowadzenie do zagadnienia.

12.Ubezpieczenie społeczne jako element zabezpieczenia społecznego.

13.Pomoc społeczna jako element zabezpieczenia społecznego.

14.Ochrona zdrowia jako element zabezpieczenia społecznego .

15.Rola ekonomii społecznej w polityce społecznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego oraz indywidualną lekturą tekstów. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego egzaminu końcowego .

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów

z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 103
Elżbieta Bojanowska 64/69 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)