Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WH-FP-II-1-Sem.mgr-Z
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTBbZ7T1mQ00piJ84Gnb5SiQJUoWyxiMJp3cvJMeeoZc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cffce14a-41c1-4c71-a302-b91bff9aa0e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura pomocnicza:

Analiza i interpretacja dzieła literackiego w różnych ujęciach metodologicznych

Zbiory analiz:

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001

Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, cz. I: Od wieku XVI do Młodej Polski, Gdańsk 2001

Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wyb., oprac. H. Markiewicz, współudział T. Walas, Kraków 2011

Teksty pomocnicze:

- J. Lalewicz, Mechanizmy komunikacyjne "twórczej zdrady", "Teksty", nr 1974, nr 6.

- F. Jameson, O interpretacji, [w:] Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, s. 4, Wrocław 1998

- E. D. Hirsh Jr, Rozumienie, interpretacja, krytyka [w:] Znak, styl, konwencja, red. M. Głowiński, Warszawa 1977

- K. Rosner, Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim [w:] Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, s. 4, Wrocław 1998

- J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006 [zawiera 4 bardzo znane szkice tego autora poświęcone interpretacji, pokazujące ewolucję od strukturalizmu do poststrukturalizmu]

- J. Łotman, Wykłady z poetyki strukturalnej [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1972

- R. Rorty, Dekonstrukcja, Teksty Drugie 1997, nr 3 (45)

- S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, [w:] Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006

Dialektyka Heglowska w praktyce krytycznoliterackiej Zygmunta Krasińskiego

- Z. Krasiński, Kilka słów o Juliuszu Słowackim, [w:] tegoż, Dzieła literackie, red. P. Hertz, t. III, Warszawa 1973

Hermeneutyka

- M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. II, Kraków 1981

- H. G. Gadamer, Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993

Psychoanaliza

- M. Bonaparte, Psychoanalityczna interpretacja opowiadania "Berenice" E. A. Poe, [w:] Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, t. I, Wrocław 1971

- B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985

- Jean Bellemin-Noel, Jak psychoanalizować sen Swanna?, [w: ] Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001

Marksizm

- G. Lukács, Opowiadanie czy opis?; Realizm krytyczny w społeczeństwie socjalistycznym; Przesłanki własnego świata dzieł sztuki, [w:] Bogusław Jasiński, Lukács, Warszawa 1985

- G. Lukács, Sztuka i prawda obiektywna, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. IV: Marksizm w badaniach literackich, Kraków 1986

Fenomenologia

- R. Ingarden, Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, [w:] tegoż, Szkice z filozofii literatury, Łódź 1947 [lub w:] Problemy teorii literatury, Wrocław 1987 [analiza Stepów akermańskich A. Mickiewicza; fragmenty analityczne zawierają też książki O dziele literackim, O poznawaniu dzieła literackiego]

Inspiracja fenomenologią

- G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975

Formalizm rosyjski

- B. Eichenbaum, Jak jest zrobiony "Płaszcz" Gogola, [w:] Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, t. I, Wrocław 1971

Strukturalizm

- R. Jakobson, C. Levi-Strauss, "Koty" Baudelaire'a, [w:] Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, t. I, Wrocław 1971

- J. Sławiński, Zbigniew Herbert, "Tren Fortynbrasa", [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik. M. Tatara, Warszawa 1983

Semiotyka

- J. Łotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 1 [lub w:] Studia z teorii literatury. Archiwum tłumaczeń "Pamiętnika Literackiego", t. II, red. M. Głowińki, H. Markiewicz, Wrocław 1988

- U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973

Bachtinowska filozofia dialogu

- M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970 [zwłaszcza rozdz. Polifoniczna powieść Dostojewskiego i jej interpretacja w literaturze krytycznej; Bohater i pozycja autora wobec bohatera w dziele Dostojewskiego; Idea w dziele Dostojewskiego]

- M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'ego,

- M. Saganiak, Walka o Słowo. Odpowiedź Spirydionowi Prawdzickiemu, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3267, Prace Literackie L, Wrocław 2010, s. 51-70 [analiza Słowackiego Odpowiedzi na Psalmy przyszłości Krasińskiego dokonana w duchu Bachtinowskim]

- Bachtin, Michaił. “Problem tekstu: Próba analizy filozoficznej.” Translated by Jerzy Faryno. Pamiętnik Literacki 68, no. 3 (1977): 265–88.

Dekonstrukcja

- Roland Barthes, S/Z, Warszawa 1999

- Roland Barthes, Fragmenty dyskursów miłosnych

- J. Derrida, Przed prawem, [w:] Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006 [analiza opowiadania Kafki]

- P. de Man, Czytanie (Proust), [w:] tegoż, Alegorie czytania, Kraków 2004

Feminizm

- Nancy K. Miller, Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka, [w:] Teorie literatury XX w. Antologia, red. A. Burzyńska i M.P.Markowski, Kraków 2006

Badania polskie:

Borkowska Grażyna, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, pod red. Anny Nasiłowskiej, IBL, Warszawa 2001.

Janion Maria, Kobiety i duch inności, Sic!, Warszawa 1996.

Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, pod red. nauk. Grażyny Borowskiej i Lilianny Sikorskiej, IBL PAN, Warszawa 2000.

Wejbert-Wąsiewicz Ewelina Izabela, Feminizm w polskiej literaturze kobiet, Annales Artes 2017, nr.2

tu obszerna bibliografia:

https://journals.umcs.pl/l/article/view/6165

Wydrycka Anna, Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894-1918,

Badania gender i queer

- Judith P. Butler, Zapisy na ciele, wywrotowe odgrywanie, [w:] Teorie literatury XX w. Antologia, red. A. Burzyńska i M.P.Markowski, Kraków 2006

Postkolonializm

- Gayatri Chakravorthy Spivak, Krytyka postkolonialnego rozumu, [w:] Teorie literatury XX w. Antologia, red. A. Burzyńska i M.P.Markowski, Kraków 2006

[analiza Przygód Robinsona Crusoe Daniela Defoe i powieści J. M. Coetzee Foe]

Memory studies

M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W08

FP2_U01

FP2_U02

FP2_U05

FP2_U06

FP2_K03

FP2_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za I semestr I roku seminarium będzie zależała od zgłoszenia tematu i opracowania wstępnego konspektu pracy magisterskiej.

Przedmiotem oceny za drugi semestr będzie pierwszy (ewentualnie: pierwszy i drugi) rozdział pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom teorii literatury, metodologii badań literackich, badaniom interdyscyplinarnym, korespondencji sztuk oraz innym zagadnieniom, które interesują magistrantów. Poszczególne zagadnienia zostaną skojarzone z problematyką teoretyczną i metodologiczną.

Będziemy dążyć - w miarę możliwości i bez naruszania granic wolności badawczej poszczególnych osób - do powiązania Państwa badań i włączenia ich w żywe nurty badawcze współczesności.

Chciałabym, żeby wybierane przez Państwa tematy łączyły się lub przecinały w pewnym stopniu. Umożliwi to wzajemną inspirację, przepływ myśli, wzajemne wspomaganie się w wyborze lektur.

Dobór tematów można związać z pracami Zakładu Metodologii Badań Literackich, kierunkami prowadzonych w nim badań, problematyką przygotowywanych konferencji i spotkań naukowych.

Metody dydaktyczne:

Wspólna lektura i wspólna rozmowa.

Celem zajęć jest wyzwolenie kreatywności i odwagi badawczej Studenta.

W dzisiejszym świecie dąży się do tego, by praca magisterska nie stanowiła jedynie dowodu posiadania pewnych umiejętności i wewnętrznego dokumentu uczelnianego przeznaczonego do archiwizacji, ale by stanowiła realne osiągnięcie naukowe, dające się upowszechniać, znaczące w świecie nauki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Anna Szczepan-Wojnarska 4/6 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Magdalena Saganiak 6/6 szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Anna Kozłowska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)