Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia państwa i prawa WP-PR-PHP-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Źródła:

Kodeks Hammurabiego, tłum. i wyd. M. Stępień, Warszawa 1996;

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, pod red. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowskiego, M. Paszkowskiej, K. Rajewskiego, Warszawa 1996.

Opracowania

Dziadzio A., Historia prawa, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

PR_U01 Absolwent potrafi interpretować historyczne teksty prawnicze, przede wszystkim źródła prawa także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U05 Absolwent potrafi wiązać nabytą wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną historycznych zjawisk

gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących na świecie

PR_U07 Absolwent potrafi tworzyć pisemne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

PR_U09 Absolwent potrafi tworzyć ustne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

PR_K01 Absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w zakresie procesu historycznego rozwoju norm oraz instytucji prawnych

PR_K03 Absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i historycznych

PR_K04 Absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Aktywność na zajęciach, prezentacja, praca pisemna

Kryteria oceniania

PR_U01,

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie potrafi interpretować historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Ocena dostateczna (3)

Absolwent potrafi poprawnie interpretować historyczne teksty prawnicze, przede wszystkim źródła prawa także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Ocena dobra (4)

Absolwent potrafi właściwie interpretować historyczne teksty prawnicze, przede wszystkim źródła prawa także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent potrafi biegle interpretować historyczne teksty prawnicze, przede wszystkim źródła prawa także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U05

metoda oceny: referaty, testy, praca pisemna

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie potrafi wiązać nabytej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących na świecie

Ocena dostateczna (3)

Absolwent potrafi dostatecznie wiązać nabytą wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących na świecie

Ocena dobra (4)

Absolwent potrafi właściwie wiązać nabytą wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących na świecie

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent potrafi biegle wiązać nabytą wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących na świecie

PR_U07

metoda oceny: praca pisemna

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie potrafi tworzyć pisemnych analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena dostateczna (3)

Absolwent potrafi tworzyć poprawne pisemne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena dobra (4)

Absolwent potrafi tworzyć właściwe pisemne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent potrafi biegle tworzyć pisemne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

PR_U09

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie potrafi tworzyć ustnych analiz zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena dostateczna (3)

Absolwent potrafi tworzyć poprawne ustne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena dobra (4)

Absolwent potrafi tworzyć dobre ustne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent potrafi tworzyć bardzo dobre ustne analizy zagadnień prawnych w aspekcie historycznym

PR_K01

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w zakresie procesu historycznego rozwoju norm oraz instytucji prawnych

Ocena dostateczna (3)

Absolwent jest w pewnym zakresie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w zakresie procesu historycznego rozwoju norm oraz instytucji prawnych

Ocena dobra (4)

Absolwent jest dobrze przygotowany do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w zakresie procesu historycznego rozwoju norm oraz instytucji prawnych

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w zakresie procesu historycznego rozwoju norm oraz instytucji prawnych

PR_K03

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie jest przygotowany do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i historycznych

Ocena dostateczna (3)

Absolwent jest umiarkowanie gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i historycznych

Ocena dobra (4)

Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i historycznych

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany y w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i historycznych

PR_K04

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Absolwent nie jest przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Ocena dostateczna (3)

Absolwent jest umiarkowanie gotowy do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Ocena dobra (4)

Absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Ocena bardzo dobra (5)

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Zakres tematów:

1. Prawo społeczeństw pierwotnych i archaicznych. Najstarsze pomniki prawa sądowego: Kodeks Hammurabiego. Analiza tekstu

2. Prawo średniowiecznej Europy – charakterystyka ogólna

3. Źródła prawa sądowego średniowiecznej i nowożytnej Europie

4. Historia prawa muzułmańskiego.

5. Prawo osobowe i rodzinne w średniowieczu i czasach nowożytnych

6. Prawo rzeczowe, zobowiązań i spadkowe w średniowieczu i czasach nowożytnych

7. Prawo karne w średniowieczu i czasach nowożytnych.

8. Postępowanie sądowe w średniowieczu i proces rzymsko-kanoniczny

9.Postępowania inkwizycyjne

10. Przemiany prawa w epoce Oświecenia.

11. Kodyfikacje cywilistyczne i handlowe XIX wieku

12. Rozwój prawa cywilnego w XIX-XX wieku.

13. Kodyfikacje karne XVIII – XX wieku: szkoła humanitarna i jej dziedzictwo

14. Instytucje dziewiętnastowiecznego prawa karnego

15. Postępowanie sądowe w XIX wieku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne służące osiąganiu efektów w obszarze umiejętności: praca dyskusja, studium przypadku, prezentacja

Metody dydaktyczne służące osiąganiu efektów w obszarze kompetencji społecznych: dyskusja, studium przypadku, prezentacja

W razie potrzeby zajęcia dydaktyczne mogą być przeprowadzone w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w postaci transferu i wymiany wiedzy na platformie Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1762
Przemysław Gawron 24/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1762
Przemysław Gawron 24/25 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1762
Przemysław Gawron 23/25 szczegóły
4 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1762
Przemysław Gawron 25/25 szczegóły
5 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1762
Przemysław Gawron 18/25 szczegóły
6 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 1762
Przemysław Gawron 11/25 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1761
Magdalena Wilczek-Karczewska, Sławomir Godek 24/25 szczegóły
8 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1761
Magdalena Wilczek-Karczewska, Sławomir Godek 25/25 szczegóły
9 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1761
Magdalena Wilczek-Karczewska, Sławomir Godek 25/25 szczegóły
10 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1761
Magdalena Wilczek-Karczewska, Sławomir Godek 25/25 szczegóły
11 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1761
Magdalena Wilczek-Karczewska, Sławomir Godek 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)