Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka środowiskowa WF-OB-ETYS
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AYg8A-0YEIZd3TIiSOEtC7xDvOVEwCK8aGeIH7B4DIWw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=81d3715b-8b3d-4169-b149-23ffe7ceec60&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AYg8A-0YEIZd3TIiSOEtC7xDvOVEwCK8aGeIH7B4DIWw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=81d3715b-8b3d-4169-b149-23ffe7ceec60&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

3. Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, PKE, Toruń 1998.

5. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

6. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

7. Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny”, 25(2016)2, s. 57-67.

8. Dzwonkowska Dominika, Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

9. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

Efekty uczenia się:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student definiuje przedmiot oraz podstawowe pojęcia z zakresu etyki środowiskowej. Student wymienia, klasyfikuje oraz przedstawia najważniejsze zagadnienia i problemy oraz stanowiska etyki środowiskowej, rozróżnia reprezentatywnych autorów i prezentuje ich poglądy. Student ocenia i uzasadnia, który z poglądów na dany temat jest dla niego najbardziej przekonujący. Student rozpoznaje rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi. Student postrzega, opisuje i interpretuje przyrodę jako zbiór różnorodnych wartości: witalnych, utylitarnych, poznawczych, estetycznych i etycznych, wskazuje i wiąże ze sobą problemy etyczne pojawiające się wraz z rozwojem nauki i cywilizacji ludzkiej.

Umiejętności: Student czyta teksty dotyczące problematyki etycznej, posługuje się słownictwem etycznym, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei etycznych i broniących ich argumentów filozoficznych. Student ocenia i umie uzasadnić wartość różnorodnych sposobów uzasadniania stanowisk etycznych. Student potrafi ujmować postępowanie własne i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych. Student rozpoznaje problemy etyczne w życiu codziennym własnym i w wymiarze społecznym, przewiduje skutki nieetycznych działań. Student potrafi posługiwać się wiedzą z etyki w działalności związanej z ochroną środowiska.

Kompetencje: Student słucha, dyskutuje i poprawnie argumentuje, broni własnej opinii. Student uogólnia fakty, dokonuje analizy i syntezy, ocenia i wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy etyki środowiskowej. Student wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji, szczególnie potocznych, pochodzących z mass mediów, Internetu, także z literatury naukowej, dotyczących problemów ochrony życia na Ziemi i środowiska. Student wyraża potrzebę osobistej promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej, podejmuje działania w tym zakresie. Student wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi i łączy je ze świadomością konieczności samoograniczania własnych potrzeb na rzecz oszczędnego, zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, dlatego broni konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Student rozumie ograniczoność posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności oraz potrzebę ciągłego ich rozwijania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie obecności i oceny z końcowego kolokwium z materiału podanego na wykładach i fragmentów zadanych lektur (80 % oceny). 20 % oceny to aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Problematyka wykładu:

Problematyka wykładu:

1. WPROWADZENIE DO ETYKI

2. ETYKA ŚRODOWISKOWA – HISTORIA I WPROWADZENIE

3. ETYKA ŚRODOWISKOWA W POLSCE

4. ANTROPOCENTRYZM

5. ALTERNATYWY WOBEC ANTROPOCENTRYZMU: ETYKA BIOCENTRYCZNA I HOLISTYCZNA

6. EKOLOGIA GŁĘBOKA

7. ETYKA ŚRODOWISKOWA INSPIROWANA FEMINIZMEM

8. WPROWADZENIE DO ETYKI ZWIERZĄT

9. ARGUMENTY NA RZECZ PRAW LUB POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

10. ETYKA ZWIERZĄT A WYBRANE DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT

11. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA

12. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ DRUGA

13. WPROWADZENIE DO ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

14. KIERUNKI ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

15. UNIWERSALISTYCZNA, POZYTYWNA I PRAGMATYCZNA ETYKA CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1440
Dominika Dzwonkowska 59/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)