Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady z HFNiW: Tradycja neoplatońska a nowożytnej filozofii brytyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WHFNW-KU21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykłady z HFNiW: Tradycja neoplatońska a nowożytnej filozofii brytyjskiej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W11 FI1_U11 FI1_K08

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień filozoficznych starożytności i średniowiecza na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Badania historyczne ostatnich dziesięcioleci zaowocowały poszerzeniem obrazu nowożytnej filozofii brytyjskie. wskazując na istotną rolę, jaką odgrywała w tym okresie tradycja platońska. Przedmiotem wykładu jest jej wpływ, który ujawnił się na kilku płaszczyznach – epistemologicznej, etycznej, a także filozofii przyrody.

Pełny opis:

Nowożytną filozofię brytyjską postrzega się tradycyjnie jako sposób interpretacji świata, w którym dominującą rolę odgrywa podejście empiryczne uzupełnione wpływem mechanicyzmu kartezjańskiego. Badania historyczne ostatnich dziesięcioleci zaowocowały jednak poszerzeniem tego obrazu, wskazując na istotną rolę, jaką odgrywała w tym okresie tradycja platońska. Jej wpływ ujawnił się na kilku płaszczyznach – epistemologicznej, etycznej, a także filozofii przyrody. W ramach wykładu przedstawione zostaną renesansowe źródła odrodzenia platonizmu w Anglii, a także jego wpływ na myśl filozofów angielskich tego okresu. Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście poglądy Platoników z Cambridge, prekursorów odrodzenia platonizmu w nowożytnej Anglii oraz George’a Berkeleya, w którego późnych poglądach, szczególnie filozoficzno-przyrodniczych, zaznacza się wyraźny wpływ neoplatonizmu.

Literatura:

G. Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych dociekań i refleksji, tłum. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, tłum. J. Sosnowski, PWN, Warszawa 1956.

R. Bugaj, Hermetyzm, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.

F. Copleston, Historia filozofii t. 3, tłum. H. Bednarek, S. Zalewski, IW PAX, Warszawa 2001, s. 225-309.

A. Grzeliński, Człowiek i Duch Nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury; zna i rozumie ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

Umiejętności: potrafi wykrywać zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych

Kompetencje: jest gotów do rozważenia i analizy nowych idei oraz do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach poświadczoną wpisem na listę obecności

15-13 obecności - 5

12-10 obecności - 4

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. ocena z egzaminu ustnego

Ocena końcowa jest sumą ważoną z oceny z p. 1 (1/3) i oceny z p. 2 (2/3)

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Badania historyczne ostatnich dziesięcioleci zaowocowały poszerzeniem obrazu nowożytnej filozofii brytyjskie. wskazując na istotną rolę, jaką odgrywała w tym okresie tradycja platońska. Przedmiotem wykładu jest jej wpływ, który ujawnił się na kilku płaszczyznach – epistemologicznej, etycznej, a także filozofii przyrody.

Pełny opis:

Nowożytną filozofię brytyjską postrzega się tradycyjnie jako sposób interpretacji świata, w którym dominującą rolę odgrywa podejście empiryczne uzupełnione wpływem mechanicyzmu kartezjańskiego. Badania historyczne ostatnich dziesięcioleci zaowocowały jednak poszerzeniem tego obrazu, wskazując na istotną rolę, jaką odgrywała w tym okresie tradycja platońska. Jej wpływ ujawnił się na kilku płaszczyznach – epistemologicznej, etycznej, a także filozofii przyrody. W ramach wykładu przedstawione zostaną renesansowe źródła odrodzenia platonizmu w Anglii, a także jego wpływ na myśl filozofów angielskich tego okresu. Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście poglądy Platoników z Cambridge, prekursorów odrodzenia platonizmu w nowożytnej Anglii oraz George’a Berkeleya, w którego późnych poglądach, szczególnie filozoficzno-przyrodniczych, zaznacza się wyraźny wpływ neoplatonizmu.

Literatura:

G. Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych dociekań i refleksji, tłum. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, tłum. J. Sosnowski, PWN, Warszawa 1956.

R. Bugaj, Hermetyzm, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.

F. Copleston, Historia filozofii t. 3, tłum. H. Bednarek, S. Zalewski, IW PAX, Warszawa 2001, s. 225-309.

A. Grzeliński, Człowiek i Duch Nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)