Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne polskie krytyki religii: Woleński, Ziemiński, Polak i inni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-OGUN-BAL23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne polskie krytyki religii: Woleński, Ziemiński, Polak i inni
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu religioznawstwa.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych ze współczesnymi - polskimi - krytykami religii. Przeanalizowane zostały filozoficzne krytyki - Woleńskiego, Hołówki, Polaka, Ziemińskiego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych ze współczesnymi - polskimi - krytykami religii. Przeanalizowane zostały filozoficzne krytyki - Woleńskiego, Hołówki, Polaka, Ziemińskiego.

Literatura:

I. Ziemiński:

Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej (2013)

Chrześcijaństwo. Amoralna religia (2023) (współautor: Artur Nowak)

J. Woleński:

Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć, rozmawiają S. Kołodziejczyk, J. Prusak i J. Workowska, Copernicus Center Press, Kraków 2014

Wykłady o naturalizmie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016

Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2004.

T. Polak:

System kościelny, czyli przewagi pana K., Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2020.

J. Hołówka:

Relatywizm etyczny, Warszawa 1981

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: pisemna praca zaliczeniowa - esej filozoficzny zwiazany z omawiana tematyką. Ocena tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała
Prowadzący grup: Maciej Bała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych ze współczesnymi - polskimi - krytykami religii. Przeanalizowane zostały filozoficzne krytyki - Woleńskiego, Hołówki, Polaka, Ziemińskiego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych ze współczesnymi - polskimi - krytykami religii. Przeanalizowane zostały filozoficzne krytyki - Woleńskiego, Hołówki, Polaka, Ziemińskiego.

Literatura:

I. Ziemiński:

Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej (2013)

Chrześcijaństwo. Amoralna religia (2023) (współautor: Artur Nowak)

J. Woleński:

Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć, rozmawiają S. Kołodziejczyk, J. Prusak i J. Workowska, Copernicus Center Press, Kraków 2014

Wykłady o naturalizmie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016

Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2004.

T. Polak:

System kościelny, czyli przewagi pana K., Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2020.

J. Hołówka:

Relatywizm etyczny, Warszawa 1981

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)