Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Metody psychologiczne wykorzystywane w obszarze rewalidacji i rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KMPW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Metody psychologiczne wykorzystywane w obszarze rewalidacji i rehabilitacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K02

PS_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami psychologicznymi wykorzystywanymi podczas działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące.

2. Diagnoza- i co dalej? Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest tak ważne?

2. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej i/lub alternatywnej komunikacji

3. Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną

4.Metoda Christophera i Marianny Knill

5. Psychologiczne problemy osób niewidomych lub/i osób głuchych. Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną. Diagnoza intelektu z użyciem skali Leitera

6. Wykorzystanie bajkoterapii w terapii zajęciowej

7. Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spektrum Autyzmu- ASRS

8. Kwestionariusz HPI- diagnoza i drogi rewalidacji. Prezentacja kwestionariuszy tworzonych na bazie HPI (Skala URK; Skala PCH)

9. Skala Wrażliwości Moralnej- jako skala specyficzna

11.Skala Aktualizacji Siebie jako skala ogólna

12.Radzenie sobie z bólem- kwestionariusze BPCQ i CSQ

13. Jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza SF-36

14. Doświadczenie niepełnosprawności/choroby w rodzinie w kontekście pomocy psychologicznej

15. Rehabilitacja kompleksowa osób z niepełnosprawnością. Klasyfikacja ICF jako dopełnienie ICD

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student jest w stanie wymienić i analizować czynniki sprzyjające postawom pozytywnym/negatywnym wobec osób z niepełnosprawnością

Student rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych

Student potrafi wymienić sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Student umie rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności

Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności

Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością

Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych

ECTS:

- obecność na zajęciach- 30

- aktywne uczestnictwo- 30

LICZBA ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2/15 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Aktywne uczestnictwo- ocena podczas dyskusji, pracy w zespołach oraz na ostatnich podsumowujących zajęciach

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student nie rozumie uwarunkowań w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić niektóre z czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie częściowo uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić choć nie scharakteryzować sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością- podejmuje własną refleksję nt przeszkód i wyzwań.Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

Umiejętności:

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi rozpoznawać problemów specyficznych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student nie umie dobrać metod odpowiednich dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student nie potrafi dopasować adekwatnych form pomocy psychologicznej oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów.

na ocenę 3 (dst.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności- choć nie wszystkich. Student umie choć z trudem dobrać metod odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, ale nie wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub nie umie skierować do odpowiednich specjalistów.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą negatywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student nie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student nie jest obecny na zajęciach- posiada więcej niż 2 nieobecności bez chęci wyjaśniania absencji.

na ocenę 3 (dst.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student czasami uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student ma 3 nieobecności, ale wykazuje chęć wyjaśnienia swoich absencji.

na ocenę 4 (db.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student w miarę aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

na ocenę 5 (bdb.): Student jest wrażliwy na problemy osó

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami psychologicznymi wykorzystywanymi podczas działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące.

2. Diagnoza- i co dalej? Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest tak ważne?

2. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej i/lub alternatywnej komunikacji

3. Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną

4.Metoda Christophera i Marianny Knill

5. Psychologiczne problemy osób niewidomych lub/i osób głuchych. Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną. Diagnoza intelektu z użyciem skali Leitera

6. Wykorzystanie bajkoterapii w terapii zajęciowej

7. Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spektrum Autyzmu- ASRS

8. Kwestionariusz HPI- diagnoza i drogi rewalidacji. Prezentacja kwestionariuszy tworzonych na bazie HPI (Skala URK; Skala PCH)

9. Skala Wrażliwości Moralnej- jako skala specyficzna

11.Skala Aktualizacji Siebie jako skala ogólna

12.Radzenie sobie z bólem- kwestionariusze BPCQ i CSQ

13. Jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza SF-36

14. Doświadczenie niepełnosprawności/choroby w rodzinie w kontekście pomocy psychologicznej

15. Rehabilitacja kompleksowa osób z niepełnosprawnością. Klasyfikacja ICF jako dopełnienie ICD

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)