Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii niespełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-NZ1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii niespełnosprawności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U05, PS_U07, PS_U10

Skrócony opis:

Celem poznawczym ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką niepełnosprawności. Celem wychowawczym jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na psychologiczne i społeczne problemy osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne(omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań).

2. „Spacer zaufania”. Wprowadzenie w problematykę psychologii niepełnosprawności (m.in. definicje, rodzaje, reakcje na niepełnosprawność osobowość homilopatyczna).

3. Kwestionariusz Sękowskiego: Skala postaw wobec osób niepełnosprawnych. Uwarunkowania kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych.

4. Wybrane metody oceny lęku, poczucia winy oraz agresywności.

5. Omówienie wybranych form terapii i rehabilitacji osób z autyzmem.

6. Psychologiczne problemy osób głuchoniemych i niewidomych.

7. Zapoznanie się z Inwentarzem HPI (Handicap Problems Inventory) oraz omówienie innych metod badania poziomu społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym.

8. Międzynarodowa Skala Wykonaniowa Litera- zapoznanie się z narzędziem.

9. Skala PLT J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka jako metoda badania poczucia sensu życia. Dyskusja- poczucie sensu życia u osób zdrowych i chorych. Wprowadzenie w problematykę psychologii wartości na przykładzie Kwestionariusza Rokeach’a. Praca w grupach „Budowanie domu z wartości”.

10. Sposoby radzenia sobie ze stresem na przykładzie Kwestionariuszy WZS i CISS. Dyskusja „w jaki sposób można wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny w radzeniu sobie ze stresem” Ćwiczenia.

11. Problematyka wsparcia społecznego.

12. Empatia.

13. Ból i jego następstwa psychologiczne. Zapoznanie się z takimi metodami jak: BPCQ i CSQ w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego.

14. Jakość życia, zapoznanie się z kwestionariuszem SF-36.

15. Kolokwium. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych- dyskusja. Sposoby oceny kompleksowej rehabilitacji (m.in. SOPER, autor: Jan Tylka).

16. Problemy seksualne osób niepełnosprawnych. Podsumowanie zajęć. .

Uwaga: treści programowe mogą się zmieniać w zależności od cyklu dydaktycznego i zapotrzebowania grupy słuchaczy

Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E 1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii niepełnosprawności E 2 Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

E 3 Student zna różne sposoby pomocy psychologicznej odpowiedniej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umie dobrać odpowiednie techniki i metody

E 4 Student potrafi rozpoznać problemy specyficzne pojawiające się w wyniku niepełnosprawności

E 5 Student rozwija empatię i odpowiednią postawę wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

E 6 Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole

E 7 Student jest w stanie podjąć refleksję własną na podstawie przestawianych treści

Punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach 16

przygotowanie do kolowium ustnego 16

[32/16=2]

Liczba ECTS= 2

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach oraz kolokwium

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student nie umie opisać trudności z jakimi borykają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre pojęcia z zakresu psychologii niepełnosprawności lecz może je mylić (język migany i migowy). Student częściowo wymienia trudności z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością- jest to wiedza wyrywkowa i nieusystematyzowana. Student potrafi wymienić choć nie scharakteryzować sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, podejmuje często refleksję własną odnośnie przyszłej pracy z osobami z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

Umiejętności:

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi rozpoznawać problemów specyficznych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student nie umie dobrać metod odpowiednich dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student nie potrafi dopasować adekwatnych form pomocy psychologicznej oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów.

na ocenę 3 (dst.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności- choć nie wszystkich. Student umie choć z trudem dobrać metod odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, ale nie wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub nie umie skierować do odpowiednich specjalistów.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą negatywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student nie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student nie jest obecny na zajęciach- posiada więcej niż 2 nieobecności bez chęci wyjaśniania absencji.

na ocenę 3 (dst.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student czasami uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student ma 3 nieobecności, ale wykazuje chęć wyjaśnienia swoich absencji.

na ocenę 4 (db.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student w miarę aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

na ocenę 5 (bdb.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie zagadnień dotyczących postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich uwarunkowań. Prezentacja metod i technik diagnostycznych, dzięki, którym uczestnicy zajęć lepiej poznają strukturę osobowości osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowanie w codziennym życiu.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań).

2. Dyskusja nad uwarunkowaniami postaw wobec osób niepełnosprawnych i chorych.

3. Kwestionariusze: PPAC, PAC1, PAC2, PAS jako metody oceny poziomu funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

4. Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji (AS-5-R9 /Skala URK-R/ Skala PCH-R /IWM

5. Problematyka wsparcia społecznego i/lub jakości życia

6. Ból i jego następstwa psychologiczne. Zapoznanie się z takimi metodami jak: BPCQ oraz CSQ .

7. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych- dyskusja. Sposoby oceny kompleksowej rehabilitacji (m.in. SOPER).

8. Podsumowanie zajęć. Kolokwium pisemne

Omawianie innych treści w miarę możliwości czasowych oraz w zależności od zapotrzebowania uczestników

Literatura:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów:Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)