Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWpism
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie przynajmiej A2.

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom podstawowe umiejętności rozumienia i pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych (w większym stopniu) i literackich w języku włoskim na poziomie A2-B1. Kurs stanowi ciąg dalszy PNJW - WP I.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone nauczaniu pisania różnych rodzajów tekstów w języku włoskim. Pod uwagę będą brane następujące typologie tekstu:

1/2- teksty normatywne (regulaminy, instrukcje, przepisy kulinarne);

3/4 - teksty opisowe (np. opisy zwyczajów codziennych w przeszłości);

5/6 - teksty narracyjne (opowiadania, artykuły z gazet);

7/8 - teksty informacyjne (np. jak czytać i opisywać dane z wykresów i tabeli);

9/10 - teksty argumentacyjne (rozprawki);

11/12 - teksty do ustalenia na podstawie zainteresowań studentów (streszczenie filmu lub książki);

13/14 - włoskie zasady interpunkcji

Uwaga: kolejność i treść zagadnień mogą ulec zmianie.

Literatura:

Materiały podawane na zajęciach można znaleźć m.in. w następujących pozycjach:

A. Moni, Scriviamo, Edilingua 2000, Roma

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci 2002, Roma

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Ed., 2014

M. Silvestrini, C. Bura, E. Chiacchella, L' italiano e l'Italia. Grammatica con note di stile, Guerra Edizioni 2003 Perugia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

- Student rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej C1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny.

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i wypracowań.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych (stylistyczne i leksykalne), przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

KOMPETENCJE

Kompetencje w zakresie komunikacji pisemnej wzmacniane są poprzez liczne ćwiczenia w parach lub samodzielnie oraz różnego rodzaju wypracowania.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- w ciągu semestru student musi doręczyć od 3 do 6 zadań (w zależności od przebiegu kursu i postępów studentów) domowych w formie papierowej lub elektronicznej (o modalnościach wykładowca będzie informował na zajęciach);

- w ciągu semestru będą odbywać się od 2 do 4 testów pisemnych (w terminach wskazanych przez prowadzącego), na podstawie których wyciągana będzie ocena przedmiotu (dostateczny próg punktowy 60%);

- w razie więcej niż 2 nieobecności, Student będzie musiał przygotować dodatkowe materiały, której znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie;

- nie ma możliwości powtarzania testów.

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (ndst.)

Na ocenę 3 (dst.)

Na ocenę 4 (db)

Na ocenę 5 (bdb)

Na ocenę dostateczną student w stopniu bardzo podstawowym rozróżnia podstawowe typologie tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (FW1_W06). Z nielicznymi błędami potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (styl i leksyka) (FW1_U10). Student posiada dostatecznie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne (FW1_U11). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student sprawnie rozróżnia podstawowe typologie tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (FW1_W06). Bez większych trudności potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (styl i leksyka) (FW1_U10). Student posiada dobrze rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne (FW1_U11). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bezbłędnie rozróżnia podstawowe typologie tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Bezbłędnie potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (styl i leksyka) (FW1_U10). Student posiada znakomicie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne (FW1_U11). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26110
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom podstawowe umiejętności rozumienia i pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych (w większym stopniu) i literackich w języku włoskim. Kurs stanowi ciąg dalszy PNJW - WP I.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone nauczaniu pisania różnych rodzajów tekstów w języku włoskim. Pod uwagę będą brane następujące typologie tekstu:

1/2- teksty normatywne (regulaminy, instrukcje, przepisy kulinarne);

3/4 - teksty opisowe (np. opisy zwyczajów codziennych w przeszłości);

5/6 - teksty narracyjne (opowiadania, artykuły z gazet);

7/8 - teksty informacyjne (np. jak czytać i opisywać dane z wykresów i tabeli);

9/10 - teksty argumentacyjne (rozprawki);

11/12 - teksty do ustalenia na podstawie zainteresowań studentów;

13/14 - zasady interpunkcji w języku włoskim.

Uwaga: kolejność zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

Oprócz materiałów przygotowanych przez wykładowcę, podawane na zajęciach będą rozdziały z następujących pozycji:

A. Moni, Scriviamo, Edilingua 2000, Roma

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci 2002, Roma

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Ed., 2014

Literatura uzupełniająca:

M. Silvestrini, C. Bura, E. Chiacchella, L' italiano e l'Italia. Grammatica con note di stile, Guerra Edizioni 2003 Perugia

Wymagania wstępne:

Na prośbę studentów, w semstrze zimowym r.a. 2021/2022 kurs został przeniesiony na tryb zdalny, natomiast kurs PNJW2 Gramatyka jest prowadzony stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

A. Moni, Scriviamo, Edilingua 2000, Roma

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci 2002, Roma

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Ed., 2014

M. Silvestrini, C. Bura, E. Chiacchella, L' italiano e l'Italia. Grammatica con note di stile, Guerra Edizioni 2003 Perugia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom podstawowe umiejętności rozumienia i pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych (w większym stopniu) i literackich w języku włoskim na poziomie A2-B1. Kurs stanowi ciąg dalszy PNJW - WP I.

Literatura:

A. Moni, Scriviamo, Edilingua 2000, Roma

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci 2002, Roma

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Ed., 2014

M. Silvestrini, C. Bura, E. Chiacchella, L' italiano e l'Italia. Grammatica con note di stile, Guerra Edizioni 2003 Perugia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)