Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-GramPraZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=125098
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW_W10, FW1_W11, FW1_U01, FW1_K01


Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2.

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

W czasie trwania kursu przewidziane są następujące zagadnienia gramatyczne:

- Si riflessivo

- Si impersonale

- Si impersonale riflessivo

- Si passivante

- Imperfetto durativo

- Imperfetto iterativo

- Imperfetto descrittivo

- Imperfetto narrativo/storico

- Imperfetto conativo

- Imperfetto attenuativo

- Imperfetto ludico

- Approfondimenti sul periodo ipotetico di I, II e III tipo (frasi esplicite ed implicite)

- I costrutti bi-neagtivi

- I costrutti bi-affermativi

- L’articolo e il quantificatore

- Le locuzioni come quantificatore

- L’ordine dell’articolo

- L’aggettivo e la sua posizione

- Le locuzioni aggettivali

- Congiuntivo: approfondimenti

- L’ausiliare essere e avere: ambiguità?

- I verbi fraseologici

Literatura:

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W10

Student rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych;

FW1_W11

Student rozumie najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza;

FW1_U01

potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A2 w komunikacji ustnej (A1 po pierwszym semestrze) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

FW1_K01

jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny

3 punkty ECTS (75 godz.)

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Metody i kryteria oceniania:

U każdego z prowadzących możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Warunki zaliczenia I semestru:

1) Dr A. Regagliolo

W czasie trwania semestru przewidziane są cotygodniowe testy. Co tydzień należy też oddać porcję ćwiczeń i zadaną pracę pisemną - nie podlegają one ocenie, ale ich brak uniemożliwia zaliczenie semestru i podejście do egzaminu końcowego.

2) Dr O. Bellifemine

2) Dr O. Bellifemine

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- aktywność na zajęciach;

- systematyczna praca w domu;

- pozytywna ocena z dyktand, kartkówek i testów (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%);

- pozytywna ocena z kolokwium kończącego semestr (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Brak wymaganego minimum z obu części (gramatyka i pragmatyka) uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Jeśli student nie zaliczy na ocenę dostateczną (3/5) tylko jednej z części, będzie mógł ją poprawić podczas sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Jacopo Saturno
Prowadzący grup: Jacopo Saturno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15695
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne (dr A. Regagliolo):

- Si riflessivo

- Si impersonale

- Si impersonale riflessivo

- Si passivante

- Tempo imperfetto

- Imperfetto imminenziale

- Imperfetto epistemico

- Imperfetto durativo

- Imperfetto iterativo

- Imperfetto descrittivo

- Imperfetto narrativo/storico

- Imperfetto conativo

- Imperfetto attenuativo

- Imperfetto ludico

- Approfondimenti sul periodo ipotetico di I, II e III tipo (frasi esplicite ed implicite)

- I costrutti bi-neagtivi

- I costrutti bi-affermativi

- L’articolo e il quantificatore

- Le locuzioni come quantificatore

- L’ordine dell’articolo

- L’aggettivo e la sua posizione

- Le locuzioni aggettivali

- Congiuntivo: approfondimenti

- L’ausiliare essere e avere: ambiguità?

- I verbi fraseologici

Pragmatyka i słownictwo (dr Nicewicz):

Materiał leksykalny obejmuje następujące obszary tematyczne: szkoła i uniwersytet, zwierzęta, literatura, zabytki, kino, święta, emigracja, kuchnia.

Kompetencje komunikacyjne dotyczą: relacjonowania wydarzeń z przeszłości z użyciem zróżnicowanych czasów przeszłych; dawania porad i wskazówek; wyrażania emocji, nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości; argumentowania własnej opinii na dany temat; wyjaśniania własnych racji, obrony swojego stanowiska; stawiania hipotez.

Literatura:

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

P. Zamora (et al.), Hai voluto la bicicletta

S. Ambroso, Parole. 10 percorsi nel lessico italiano

S. Bailini, Ricette per parlare

Materiały własne prowadzących

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

W czasie trwania kursu przewidziane są następujące zagadnienia gramatyczne:

- Si riflessivo

- Si impersonale

- Si impersonale riflessivo

- Si passivante

- Imperfetto durativo

- Imperfetto iterativo

- Imperfetto descrittivo

- Imperfetto narrativo/storico

- Imperfetto conativo

- Imperfetto attenuativo

- Imperfetto ludico

- Approfondimenti sul periodo ipotetico di I, II e III tipo (frasi esplicite ed implicite)

- I costrutti bi-neagtivi

- I costrutti bi-affermativi

- L’articolo e il quantificatore

- Le locuzioni come quantificatore

- L’ordine dell’articolo

- L’aggettivo e la sua posizione

- Le locuzioni aggettivali

- Congiuntivo: approfondimenti

- L’ausiliare essere e avere: ambiguità?

- I verbi fraseologici

Altri approfondimenti grammaticali.

Literatura:

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

Prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajedziach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów trzeciego roku filologii włoskiej mający charakter przygotowawczy do egzaminu końcowego na pozomie C1. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka, słownictwo) na poziomie B2-C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Kurs ma na celu rozwój umiejętności zakresu rozumienia, słuchania, gramatyki, składni, słownictwa oraz pragmatyki języka włoskiego na poziomie zaawansowanym.

Kurs ma dwa odrębne cele: jeden skoncentrowany na gramatyce i pisaniu, a drugi na pragmatyce, słownictwie, rozumieniu i słuchaniu.

Jednakże, obie części, choć prowadzone przez dwóch różnych wykładowców, tworzą ten sam kurs.

Literatura:

Do części gramatycznej:

Alberto Regagliolo (2021): Le proposizioni subordinate. Manuale per studenti universitari stranieri. ISBN 9783969390405. LINCOM Coursebooks in Linguistics 24

Słownictwo i pragmatyka:

materiały własne prowadzącego

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)