Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-SmgrZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05

FW2_U02

FW2_U03

FW2_K01

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych, w szczególności tekstów naukowych niezbędnych w procesie tworzenia pracy magisterskiej (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekuna naukowego (FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z tworzeniem pracy magisterskiej (FW2_K01).

W semestrze zimowym I roku 4 ECTS = 100 h.

30 h – aktywny udział w zajęciach

30 h – przygotowywanie wskazanych zadań i projektów

40 h – przygotowanie zarysu bibliografii i wstępnego szkicu pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- aktywny udział w zajęciach

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- zarchiwizowanie pracy w APD (po IV semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

W semestrze zimowym I roku 4 ECTS = 100 h.


30 h – aktywny udział w zajęciach

30 h – przygotowywanie wskazanych zadań i projektów

40 h – przygotowanie zarysu bibliografii i wstępnego szkicu pracy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)