Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka specjalistycznego (włoski dla personelu medycznego, dla osób duchownych, dla śpiewaków operowych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-JSpec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka specjalistycznego (włoski dla personelu medycznego, dla osób duchownych, dla śpiewaków operowych)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_U10,

FW2_K04,

FW2_K05

Pełny opis:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli języka włoskiego dla dorosłych, którzy chcą poznać specyficzne obszary języka związane z konkretnymi działalnościami zawodowymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych, potrafi opracować różne strategie w odniesieniu do nauczania specjalistów (FW2_U10); jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielopoglądowość, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu (FW2_K04);, jest gotów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu nauczania języka specjalistycznego i opracowuje bardzo szczegółowy plan nauczania;

Na ocenę dobrą: student objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu nauczania języka specjalistycznego i opracowuje dobrze przemyślany plan nauczania;

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu nauczania języka specjalistycznego i opracowuje podstawowy plan nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć / samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej: 15 godz.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)