Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze współczesnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-ElemKuAn-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze współczesnej)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03 FK1_W05,FK1_U02, FK1_K03.WIEDZA: F1_W02, F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W12, F1_W13, F1_W17, F1_W20

UMIEJĘTNOŚCI: F1_U01, F1_U02, F1_U03, F1_U05, F1_U06, F1_U10, F1_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: F1_K01, F1_K05, F1_K06, F1_K07

Wymagania wstępne:

nd

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy rozmaitych aspektów kultury italskiej, rzymskiej i grecko- rzymskiej do późnych czasów imperium Romanum w kontekście późniejszej recepcji

Pełny opis:

Primordia urbis: (mityczne) początki Rzymu

Kultura Etrusków

Topografia Rzymu i jej znaczenie ideologiczne, topografia Italii

Republika rzymska: struktura władzy i kariera urzędnicza

Republika rzymska w pamięci potomnych: znaczenie mos maiorum

Życie codzienne w Rzymie republikańskim: dieta, problemy ekonomii, modele majątku, kwestie otium, negotium

Handel morski, kontakty, centra kulturowe okresu Cesarstwa

Familia Romana: zagdnienia obyczajowe, kultowe i prawne

Kult publiczny w Republice rzymskiej/ Cesarstwie: święta, polityka religijna, kult prywatny

Architektura i sztuka rzymska w okresie Republiki

Armia rzymska pomiędzy Kamillusem, Mariuszem i późnym imperium

Architektura i sztuka

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 1997.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Torun 2002.

J. Ciechanowicz, Rzym, ludzie, budowle

M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1978.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1997.

J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003.

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijanstwa, Warszawa 2001.

D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010.

P. Veyne, Historia życia prywatnego. t. I Od cesarstwa rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 2005 (trzy pierwsze rozdziały: 1. Cesarstwo Rzymskie, 2. Zmierzch strożytności, 3. Życie prywatne i architektura mieszkalana w Afryce rzymskiej).

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 2003.

Ph. Matyszak Rzym za pięć denarów dziennie, Bellona 2009

M. Beard Pompeje. Życie rzymskiego miasta, Rebis 2010

E. Makowiecka Sztuka Rzymu,Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych.

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym

Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki.

Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką.

Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.).

Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.).

Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc.

Posługuje się poprawną terminologią naukową.

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo, kulturo lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Test otwarty, pisemny

Ocena dostateczna

WIEDZA: Student zna terminologię podstawową z zakresu kultury grecko-rzymskiej, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych. Posiada podstawową wiedzę o kulturze antycznej, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.). Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc. Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie może nieść wielokulturowość i wielonarodowość.

Ocena dobra.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki. Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką. Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Posługuje się poprawną terminologią naukową.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Ocena bardzo dobra.

Ocenę b. dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (np. Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.). Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

K. SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av3jcdc7TeHGeihgUI654H2MkntgeuAcneXLtBFJEDzo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62581f75-b2b1-4e22-8459-64cf26df69d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Wymagania wstępne:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av3jcdc7TeHGeihgUI654H2MkntgeuAcneXLtBFJEDzo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62581f75-b2b1-4e22-8459-64cf26df69d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av3jcdc7TeHGeihgUI654H2MkntgeuAcneXLtBFJEDzo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62581f75-b2b1-4e22-8459-64cf26df69d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

godziny kontaktowe plus dyżur - 1 ECTS

Praca własna studenta - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu analizy kulturalno-społecznej antycznego Rzymu w odniesieniu do literatury i sztuk plastycznych

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym oraz dostarczana przez wykładowce

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Utworzono dla grupy pomocniczy zespół MS Teams :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av3jcdc7TeHGeihgUI654H2MkntgeuAcneXLtBFJEDzo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62581f75-b2b1-4e22-8459-64cf26df69d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)