Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-GramOpL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03

FK1_W05

FK1_U01

Wymagania wstępne:

znajomość gramatyki j. polskiego

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki łacińskiej w zakresie fleksji i składni. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o systemie języka i opanowanie umiejętności pozwalających na analizę językoznawczą tekstów łacińskich.

Pełny opis:

Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

A także wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Literatura:

Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK1_W06: Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa,

teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

FK1_U03: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i

interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim

FK1_K01: Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji

posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o formę testową obejmuje fleksję nominalną.

5: student posiada wyczerpującą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

4: student posiada zadowalającą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

3: student posiada podstawową wiedzę o fleksji nominalnej, potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne.

2: student nie posiada wiedzy pozwalającej czy to prawidłowo rozpoznawać formy gramatyczne czy też dokonywać analizy morfologicznej wyrazu.

Na ocenę może mieć także wpływ aktywność studenta na zajęciach i przygotowanie do nich.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka łacińskiego, prezentacja teoretyczna połączona z ćwiczeniami praktycznymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pobejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

A także wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 60 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka łacińskiego, prezentacja teoretyczna połączona z ćwiczeniami praktycznymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pobejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

A także wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auG36YjbpNfIgzJSRZx-7XArYxZRUTAwAAf5LxmHA_qk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=73149395-8bb8-4b19-92fc-8cfb141cf261&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 15 godz. (możliwość prowadzenia zajęć online)

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 60 godzin = 3 ECTSTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)