Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-GramOpL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06

FK1_U03

FK1_K01

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o systemie języka i opanowanie umiejętności pozwalających na analizę językoznawczą tekstów łacińskich.

Pełny opis:

Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

A także wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK1_W06: Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa,

teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

FK1_U03: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i

interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim

FK1_K01: Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji

posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o formę testową obejmuje fleksję nominalną.

5: student posiada wyczerpującą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

4: student posiada zadowalającą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

3: student posiada podstawową wiedzę o fleksji nominalnej, potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne.

2: student nie posiada wiedzy pozwalającej czy to prawidłowo rozpoznawać formy gramatyczne czy też dokonywać analizy morfologicznej wyrazu.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka łacińskiego, prezentacja teoretyczna połączona z ćwiczeniami praktycznymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pobejmuje zagadnienia fleksji, w tym:

fleksję rzeczownika

fleksję zaimka

fleksję przymiotnika

A także wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)