Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-PNJŁI-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03

FK1_U02

FK1_U04

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Praktycznej Nauki Języka Łacińskiego I pierwszy semestr

Pełny opis:

podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących, z naciskiem na analizę zjawisk fleksyjnych i składniowych, varietas methodorum

- wykorzystanie metod zarówno gramatyczno-tłumaczeniowych, jak i "lingua per se illustrata" oraz metody dramy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie najważniejsze zjawiska

językowe, w tym podstawowe zagadnienia fleksji i składni języka łacińskiego. Zna podstawy gramatyki opisowej łaciny, rozumie specyfikę i zasady dwu relewantnych systemów językowych.

Potrafi dokonać spójnego i poprawnego przekładu tekstu z epoki; potrafi

objaśnić dokonane wybory odwołując się do posiadanej wiedzy

teoretycznej.

Potrafi wybrać i prawidłowo wykorzystuje dostępne narzędzia badawcze - słowniki, leksykony etc.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany

wyrazów. Zna składnię ACI. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do przełożenia prostych tekstów łacińskich na język polski bez poważnych błędów. Używa

podstawowych łacińskich zwrotów językowych..

Na ocenę dobrą student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany

wyrazów. Zna najważniejsze konstrukcje składniowe. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich na język

polski bez poważnych błędów..Używa w odpowiednim kontekście podstawowych łacińskich zwrotów językowych.

Na ocenę bardzo dobrą student:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich

poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów

związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.Używa biegle i w odpowiednim kontekście podstawowych łacińskich

zwrotów językowyc

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - 60 godz. - aktywny udział w ćwiczeniach, czytanie i translacja (odpowiedzi ustne i pisemne)

2 ECTS - 50-60 godz. praca własna studenta, samodzielne rozwiązywanie zadań i testów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)